titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 22.11.2007, Martin, poslanec: Keráčik Jozef Ing.

Požiadal o dopĺňanie veľkokapacitných kontajnerov na Ľadovni.

stanovisko od: Rovňáková Mária, funkcia: referent ŽP pre odpady a osvetlenie, dátum odpovede: 22.11.2007, odpoveď:

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov bolo konzultované s Ing. Jozefom Bernátom. V prípade potreby dodania nového VKK je potrebné individuálne posúdenie, aj z hľadiska finančného zabezpečenia predmetnej požiadavky.


2, dátum interpelácie: 22.11.2007, Martin, poslanec: Buocik Marián Ing.

Vyjadril sa k potrebe inovovať internetovú stránku mesta – sú tam zastaralé informácie.

stanovisko od: Svoboda Juraj Ing., funkcia: softwarový a hardwarový technik, dátum odpovede: 22.11.2007, odpoveď:

Stránky budeme priebežne aktualizovať podľa dodaných podkladov.


3, dátum interpelácie: 22.11.2007, Martin, poslanec: Sekerková Zita

- Interpelovala primátora mesta v súvislosti s výstavbou Polyfunkčného objektu na Severe – občania sa bránia tejto výstavbe a už spísali aj petíciu a touto cestou požiadala p.primátorá, aby na meste zvážili, či jeho vhodné aby v tomto priestore bol postavený takýto objekt – nie je to vhodné
- Tlmočila list predsedov SVB, ktorí žiadajú zjednať nápravu týkajúcu sa sprejerov – vandalov – MsP by sa mala vo väčšej miere týmto problémom
zaoberať

stanovisko od: Hrnčiar Andrej Mgr. art., funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 22.11.2007, odpoveď:

- Reagoval na prvú interpeláciu a dodal, že tento problém mu je známy, mesto túto petíciu bude musieť riešiť, avšak bude musieť sa pridržiavať zákona a v tomto prípade sa jedná o súkromný majetok


4, dátum interpelácie: 22.11.2007, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Požiadal o odpratanie lístia zo Štúrovej štvrti.

stanovisko od: Hanzel emil Ing., funkcia: referent pre mestskú zeleň, dátum odpovede: 22.11.2007, odpoveď:

Lístie zo Štúrovej štvrti bolo vyvezené spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o. 27.11.2007.


5, dátum interpelácie: 22.11.2007, Martin, poslanec: Košalko Ľudovít Ing.

Lávka cez Jordán – je v dezolátnom stave - urobiť obhliadku a zrealizovať jej opravu

stanovisko od: Halasová Hana, funkcia: referent prevádzky a údržby MK, dátum odpovede: 22.11.2007, odpoveď:

Oprava bola v 49. týždni zrealizovaná – jednalo sa o doplnenie chýbajúcej časti zábradlia.


...iný dátum interpelácií