titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.10.2007, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

- požiadal Ing. Povodu o informáciu ohľadom riešenia spojenia Priekopy s Kolóniou hviezdou (petícia bola podaná)
- požiadal o poskytnutie podkladov k prepojeniu Záturčia a Priekopy (riešenie problém križovatiek) – podklady žiada z dôvodu, že aj na VÚC-ke sa chcú týmto problémom zaoberať a riešiť ho

stanovisko od: Povoda Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 25.10.2007, odpoveď:

- reagoval, že obidve ulice nie sú v správe mesta – mala byť zo strany SSC vypracovaná štúdia na riešenie tejto dopravnej časti mesta – mesto pripravuje podklady pre p. primátora k rokovaniu na úrovni ministerstva, aby táto nebezpečná časť úseku tejto cesty bola definitívne vyriešená
- k druhej požiadavke dodal, že návrh na vybudovanie podchodu bol zvažovaný, avšak v tejto situácii to nie je reálne – riešenie je mimoúrovňové križovanie


2, dátum interpelácie: 25.10.2007, Martin, poslanec: Haščík Peter Ing.

- predložil sťažnosť obyvateľov žijúcich na Ul. Mudroňova – občania sa sťažujú na zápach a nočné rušenie kľudu z pivárne – interpeloval MsP, aby venovali pozornosť tejto časti a zvýšili obhliadky (upozorniť, aby naplnené nádoby na odpad boli častejšie vyprázdňované)

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 25.10.2007, odpoveď:

- reagoval na predrečníka a informoval, že zaujme v súlade so sťažnosťou patričné opatrenia


...iný dátum interpelácií