titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 27.9.2007, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

- interpeloval prednostku úradu v súvislosti so zeleňou – ako sa udržiava zeleň, ktorá je vo vlastníctve súkromných osôb – a aká je legislatíva, aby sme ich donútili si tieto plochy udržiavať

stanovisko od: Povoda Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 24.10.2007, odpoveď:

Na zabezpečenie úpravy trávnatých plôch nie je žiadna právna norma, ktorá by vytvárala zákonný rámec na postihovanie majiteľov pozemkov, ktorí sa o tieto plochy nestarajú a nechávajú ich zarastať burinou, čo vo vnútroblokových zónach znepríjemňuje život obyvateľov v okolitej zástavbe. Postih za znečisťovanie verejného priestranstva môže vykonať mestská polícia, pokiaľ takto neudržiavaný pozemok je aj znečistený odpadom. Tento postih im umožňuje VZN o verejnom poriadku, pretože nekosenie pozemku ide ruka v ruke s neporiadkom na tomto pozemku.


2, dátum interpelácie: 27.9.2007, Martin, poslanec: Grajciar Vladimír Ing.

- požiadal o doplnenie kontajneru na Ul. Hollého, ktorý bol odstránený a súčasne požiadal, aby plné kontajnery na separovaný zber boli operatívne odstraňované

stanovisko od: Bielik Ivan Ing., funkcia: vedúci oddelenia ŽP a dopravy, dátum odpovede: 24.10.2007, odpoveď:

Dňa 29.9.2007 bol osadený kontajner na požadované miesto.


3, dátum interpelácie: 27.9.2007, Martin, poslanec: Majda Vladimír Ing.

- opakovane žiadal o úpravu vpustí na Ul. Priekopská – mali byť už urobené v septembri
- požiadal o riešenie petície p. Paloviča – navrhol riešenie zložitej križovatky pod partizánskym cintorínom – nedostal od mesta riešenie

stanovisko od: Greguš Ján Ing., funkcia: referent pre parkovanie a rozkopávky, dátum odpovede: 23.10.2007, odpoveď:

Úprava vpustí na Ul. priekopská - Opravu kanalizačných poklopov na ul. Priekopská by mala TURVOD s.r.o. realizovať v mesiaci október, MsÚ informoval p. Babiak. Vyjadrenie od Žiaková Jela - správca mestských komunikácií - Križovatka pod partizánskym cintorínom - návrh bol odoslaný na SSC Ba, IVaSC Žilina (I/18) a na VÚC-ŽSK, Odbor dopravy v Žiline (III/18242). Čakáme na odpoveď správcov pozemných komunikácií, pretože obidve komunikácie sú mimo dosahu Mesta Martin, nie sú to mestské pozemné komnuikácie ale cesta I/18 medzinárodného významu a cesta III. triedy.


4, dátum interpelácie: 27.9.2007, Martin, poslanec: Kollár Rudolf Ing.

- k národnému cintorínu – dať ho do poriadku (prevalený plot, hroby významných dejateľov, ktoré už nemajú príbuzných sú v dezolátnom stave, upraviť ich , sú zarastené
- k mestskému cintorínu – častejšie udržiavať jeho okolie – niektoré časti sú dosť zarastené

stanovisko od: Pálešová Beáta, funkcia: referent pre cintoríny, dátum odpovede: 23.10.2007, odpoveď:

Vážený pán poslanec, padnutá časť kamenného múru – severná časť Národného cintorína je v štádiu dopĺňania muriva, ktorá má byť ukončená začiatkom budúceho t.j. 44. týždňa 2007. Mesto Martin na základe verejného obstarávania uzatvorilo zmluvu s Jánom Drobkom od 07/2007na poskytnutie služby Správy a údržby Národného cintorína v Martine. Správca Národného cintorína J. Drobka má dohľad nad očistou celého areálu Národného cintorína, každodenne vykonáva očistu chodníkov, napadaného lístia, odstraňovanie prázdnych kahancov a suchých kytíc, strihanie výsadby okrasných drevín na hroboch významných dejateľov. Správu Národného cintorína v Martine prevzalo od Slovenskej Národnej knižnici a Matici slovenskej Mesto Martin od roku 2006. Akútny stav niektorých náhrobných kameňov významných dejateľov ktoré si vyžadujú rekonštrukciu, mesto plánuje realizovať v r.2008. Taktiež Mesto Martin pokladalo za nevyhnutné vymeniť informačnú tabuľu pri vstupnej bráne, ktorá bola zhrdzavená a neaktuálna. Jej doplnenie o ďalšie významné osobnosti pochované na Národnom cintoríne v Martine a kompletnú výmenu informačnej tabuli zrealizovalo Mesto Martin v decembri minulého roku. Údržbu mestských cintorínov vykonáva Brantner Fatra s.r.o. Martin na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Martin. V budúcom období sa uvažuje o častejšom kosení cintorínov. Okolie mestského cintorína - bližšie určenie miesto pri veľkokapacitných kontajneroch, býva často znečistené prepĺňaním iného odpadu, ktorý nie je odpadom z cintorínov, ale z okolitých domov. Nápravu, ako zabrániť prepĺňaniu VKK týmto odpadom, bude spolupráca s mestskou políciou v Martine.


...iný dátum interpelácií