titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 23.8.2007, Martin, poslanec: Zanovit Tomáš Mgr.

Interpeloval v súvislosti s peším plató v Záturčí – je v dezolátnom stave (dlažba je rozbitá) – pribúdajú neustále sťažnosti občanov.

stanovisko od: Hanzel Emil Ing., funkcia: referent pre mestskú zeleň, dátum odpovede: 25.9.2007, odpoveď:

Dňa 14.9.2007 bola vykonaná obhliadka technického stavu pešieho plató v obchodnej pasáži v Záturčí. Obhliadky sa zúčastnili: Peter Török - poslanec za mestskú časť , Ján Pekár - pracovník spoločnosti Brantner Fatra, Ing. Hanzel - pracovník MsÚ. Obhliadkou bolo zistené rosiahlé poškodenie celého priestoru pešieho plató nie však z dôvodu odstraňovania kvetináčov ( poškodených 5 dlaždíc ) ale z dôvodu chýbajúcej dlažby, popraskaných a povydúvaných dlaždíc, zabetónovaných plôch po chýbajúcej dlažbe, uvoľnenej dlažby z lôžka a rôznych dier na pešom plató. Ďalej bolo zistené kaluže na pešom plató, zatekanie zrážkovej vody do skladových priestorov prevádzok, chýbajúce dažďové zvody a stekanie vody do priestorov pod peším plató. Komisia požiadala pracovníka Brantner Fatra o vypracovanie cenovej ponuky na celkovú opravu plochy s odstránením zistených nedostatkov s termínom do 5.10.2007.


...iný dátum interpelácií