titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 30.7.2007, Martin, poslanec: Haščík Peter, Ing.

Interpeloval MsP – Ul. Moyzesova – v značnej miere občania zneužívajú, to že táto ulica nie je zaradená do systému plateného parkovania a parkujú celodenne na tejto ulici (už aj kamionisti)

stanovisko od: Jozef Ťapaj, JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 20.8.2007, odpoveď:

Mestská polícia v Martine sa začala okamžite zaoberať uvedeným problémom a zistili sme, že na ulici Moyzesovej sa nenachádza žiadna dopravná značka ani dopravné zariadenie, ktoré by zakazovalo alebo obmedzovalo parkovanie motorových vozidiel na tejto ulici. V prípade ak dochádza k „zneužívaniu“ (podľa nášho názoru skôr k využívaniu) tejto ulice na celodenné parkovanie motorových vozidiel vodičmi, ktorí chcú parkovať bez platenia parkovného, stojí za úvahu, či na uvedenej ulici by nemalo byť umiestnené dopravné značenie, ktoré by obmedzilo parkovanie na tejto ulici alebo, či by uvedená ulica nemala byť zaradená do systému plateného parkovania, kde by obyvatelia tejto ulice dostali možnosť prednostne si zakúpiť parkovacie miesta. V súčasnosti, pri zmene dopravného značenia ulice A. Kmeťa, kde je od ulice P. Mudroňa po železničnú stanicu na tejto ulici jednosmerná premávka a od ulice A. Kmeťa na ulicu Moyzesovu je zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s dodatkovou tabuľou „Neplatí pre obyvateľov Ul. Moyzesova“ príslušníci Mestskej polície mesta Martin pravidelne vykonávajú hliadkovú a obchádzkovú službu v tejto lokalite so zameraním sa aj na dodržiavanie tohto dopravného značenia. Tak isto sa monitoruje parkovanie nákladných motorových vozidiel na tejto ulici. Priestupky zistené v súvislosti s riešením tejto problematiky sú priebežne vybavované v blokovom konaní.


2, dátum interpelácie: 30.7.2007, Martin, poslanec: Majda Viliam, Ing.

Urgoval žiadosť podanú asi pred dvoma mesiacmi, týkajúcu sa opravy prepadnutých vpustí na Ul. priekopskej, - žiadal objasniť ďalší vývoj riešenia neuralgických križovatiek v meste – cesta 1/18

stanovisko od: Greguš Ján, Ing., funkcia: referent pre parkovanie a rozkopávky, dátum odpovede: 1.8.2007, odpoveď:

Ing. Vozára z TURVOD a.s. nás začiatkom roka informoval, že oprava kanalizačných poklopov na ul. Priekopská je naplánovaná v r. 2007, toto nám bolo telefonicky potvrdené aj dňa 01.08.2007, s tým že predpokladaný termín realizácie je v septembri 2007. Stanovisko od: Povoda Vladimír, Ing., vedúci odboru komunálnych služieb, 20.8.2007:Na základe rozhodnutia cestného správneho orgánu, ktorým pre št.cesty I.triedy je krajský úrad pre dopravu a cestné hospodárstvo mal správca komunikácie /IVaSC Žilina/ zabezpečiť krátkodobé opatrenie v zákaze ľavého odbočenia pod partizánskym cintorínom smerom do Priekopy pomocou zvislého DZ. Následne mal v spolupráci s VÚC Žilina vypracovať jednoduchý projekt na zabezpečenie ľavého odbočovacieho pruhu smerom do Priekopy v termíne do 30.7.2007. Zo strany mesta sme žiadali aby bol priťah št. cesty I/18 zastavaným územím mesta Vrútky a Martin riešený komplexne v rámci dopravno-inžinierskej štúdie minimálne v troch alternatívach s príslušným ekonomickým a ekologickým posúdením, kde jednou z alternatív by bola preložka cesty mimo zastavané územie. Riešenmie tohto problému je momentálne na správcoch dotknutých komunikácií, št.cesta I/18 - IVaSC Žilina a Ul.Priekopská - VÚC Žilina.


3, dátum interpelácie: 30.7.2007, Martin, poslanec: Morgoš Július, Ing.

Žiadal preveriť, prečo nebola osadená už v minulosti žiadaná dopravná značka „Zákaz odbočovania“ na Ul. Bagarova – odbočka na Ul. G. Svobodu a súčasne tu žiada označiť cestu plnou čiarou, aby autá nešli do protismeru.

stanovisko od: Žiaková Jela, Ing., funkcia: správca mestských komunikácií, dátum odpovede: 20.8.2007, odpoveď:

Určenie dopravného značenia na Ul. J. Goliana a Ul. Bagarova bolo prerokované s kpt. Ing. Jatim a výroba, dodanie a montáž ZDZ bola objednaná na realizáciu firmou HAKOM, s. r. o., Martin a VDZ bolo objednané u p. Flašíka Mojmíra. Realizácia do 31. 08. 2007. Elektronickou poštou bolo oznámenie odoslané Ing. Kollárovi, predsedovi VMČ PODHÁJ - STRÁNE a tiež Ing. Morgošovi.


4, dátum interpelácie: 30.7.2007, Martin, poslanec: Grajciar Viliam, Ing.

Požiadal o prešetrenie stavu na ktorý ho upozornili občania žijúci na Ul. Timravy 2 – v ich bytovkách dochádza k zatápaniu – pravdepodobne ide o spodné vody.

stanovisko od: Greguš Ján, Ing., funkcia: referent pre parkovanie a rozkopávky, dátum odpovede: 1.8.2007, odpoveď:

Pri miestnej obhliadke a konzultácii s občanmi bytového domu na ul. Timravy 2 dňa 31.07.2007 nebolo zistené, že by príčina zatápania bola v miestnej komunikácii alebo dažďovej kanalizácií, ktoré sú v správe mesta. Pravdepodobná príčina je v nefunkčnosti kanalizácie v bytovom dome, ktorá je vlastníctvom obyvateľov domu, opravu si musia zabezpečiť vo vlastnej réžii.


...iný dátum interpelácií