titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: Košalko Ľudovít Ing.

Požiadal MsP o častejšie obhliadky pri bývalej MŠ, ktorú odkúpila fy. Helios – budova chátra a občania sa sťažujú na častý hluk – to isté sa týka bývalého polyfunkčného objektu
- cesta Ul. Cyrila-Metoda – rokovať s MsÚ Vrútky o riešení tejto cesty – sú tam veľké výmole, - riešiť vrútocký objekt pri našej ZŠ Dolinského - je v dezolátnom stave – schádza sa tam mládež, ktorá robí nekalú činnosť (alkohol, hluk a pod.), - navrhol prehodnotiť stav zelene v meste – v priebehu roka urobiť analýzu stavu zelene

stanovisko od: Žiaková Jela, funkcia: správca mestských komunikácií, dátum odpovede: 25.7.2007, odpoveď:

Stav pozemnej komunikácie Ul. Cyrila a Metoda vo Vrútkach a Ul. Nákladné nádražie v Priekope - na základe obhliadky stavu PK a rokovania s MsÚ vo Vrútkach, Ing. Svitekovou úsek patriaci Mestu Vrútky bude po pokládke trasy splaškovej kanalizácie spätne upravovať vrátane poškodených úsekov chodníkov zhotoviteľ stavby. Úsek poškodený – priečne špáry a presadliny budú zaliate, resp. opravené v spolupráci s Mestom Martin z dôvodu, že najväčšia záťaž tejto komunikácie je obyvateľmi mesta Martin, MČ Priekopa. Úsek patriaci Mestu Martin od vyznačenia ZDZ – hranica katastra vrátane AO chceme zrekonštruovať tak, aby komunikácia aj AO vrátane úseku Ul. M. Dullu bola stavebne upravená s obrubníkmi a odvodnením do cestnej kanalizácie. Na rok 2008 budeme v rozpočte požadovať FP na projektovú prípravu a na rok 2009 na realizáciu stavby.


2, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

Požiadavka občanov Ul. Š. Furdeka č. 20-26 – žiadajú previesť pozemky pod domami z majetku obce do vlastníctva bytov. Objasnil dôvod tejto žiadosti – jedná sa o dlhodobý problém avšak doposiaľ sa to neuzavrelo, preto navrhol prijať uznesenie, ktorým ukladá prednostke vypracovať návrh riešenia vysporiadania nehnuteľného majetku mesta na právnicke a fyzické osoby, v ktorom bude riešená problematika prevodu zastavaných pozemkov pod obytnými domami OSBD – v termíne do septembrového MsZ

stanovisko od: Hrnčiar Andrej Mgr. art., funkcia: primátor mesta Martin, dátum odpovede: 28.6.2007, odpoveď:

Reagoval, že mesto už rokuje s predsedom OSBD o týchto záležitostiach.


3, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: Kollár Rudolf Ing.

V Štúrovej štvrti je potrebné urobiť orezanie stromov – nie je vidieť ani verejné osvetlenie, - občania sa písomne obrátili na neho s prosbou o riešenie sprevádzkovania bývalého obchodného domu APIS na Podháji , – občania by mali pochopiť, že poslanci nie sú schopní riešiť takéto požiadavky z dôvodu, že sa jedná o súkromný objekt, - vyjadril sa k požiadavke na úpravu zelene v parku na Podháji – na základe zápisu bolo niečo zrealizované, ale nie dostatočne – dodal, že úrad v tejto oblasti má veľké medzery – navrhol zvážiť posilnenie
tejto činnosti v tomto období, - detské ihrisko na Ul. Žingorovej – VMČ žiadal zaradiť ho do vývozu smetí

stanovisko od: Hanzel Emil Ing., funkcia: referent pre mestskú zeleň, dátum odpovede: 24.7.2007, odpoveď:

Orezávka stromov s likvidáciou organickej hmoty v Štúrovej štvrti bola vykonaná na žiadosť občanov spoločnosťou Brantner – Fatra dňa 15.6.2007. Úprava parku PFB na Podháji - rozsah prác bol dohodnutý na tváre miesta s p. poslancom Kollárom, práce sú v súčasnosti v štádiu cenových ponúk. O priebehu prác je telefonicky informovaný p. Kollár. Vyjadrenie od: Pavlovská Zdenka - referent pre odpady a osvetlenie, 24.7.2007 - Detské ihrisko na ul. Žingorovej je zaradené do vývozu smetí, smetný kôš, ktorý sa tam nachádza sa vysýpa podľa harmonogramu každý pondelok fy Brantner Fatra s.r.o.


4, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Súsošie na Ul. P.O. Mudroňa je poškodené – požiadal o urýchlené riešenie tohto havarijného stavu, - požiadal o prečistenie zelene v Štúrovej štvrti – dopravná značka „Zákaz vjazdu“ je zakrytá v korune stromov, - žiadal o doplnenie lavičiek do Hviezdoslavovho parku

stanovisko od: Hanzel Emil Ing., funkcia: referent pre mestskú zeleň, dátum odpovede: 24.7.2007, odpoveď:

Prečistenie zelene v Štúrovej štvrti bolo vykonané spoločnosťou Brantner Fatra a dopravné značenie sprehľadnené dňa 20.7.2007. Lavičky do Hviezdoslavovho parku v počte 7 kusov budú dodané a osadené do 3.8.2007. Zabezpečuje spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. Vyjadrenie od : Zacharides Alexander - vedúci odboru kultúry a regionálneho rozvoja: Súsošie na ZŠ Ul. P. Mudroňa nie je kultúrnou pamiatkou. Z uvedeného dôvodu nie je možné financovať opravu súsošia z položky určenej na kultúrne pamiatky. Vyjadrenie od : Schimíková Alena Mgr. - vedúca odboru školstva: Čerpanie finančných prostriedkov z havarijného fondu pre školy a školské zariadenia je možné len za podmienky, že havarijný stav ohrozuje výchovno-vzdelávací proces. Na okamžité riešenie situácie odporúčame vyčleniť finančné prostriedky z VMČ, alebo odbor školstva požiada o pridelenie finančných prostriedkov na opravu súsošia v IV. zmene rozpočtu mesta (október 2007).


5, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: Ferenczová Gizela Mgr.

V diskusnom príspevku oboznámila prítomných so situáciou v ich mestskej časti, kde v parku pri „Kocke“ šíri isté kresťanské združenie (Zbor viery) svoje kázne – aj napriek tomu, že toto združenie si splnilo svoju povinnosť ohlásiť túto produkciu na MsÚ, občania sú z ich vystúpení značne pohoršení – sú veľmi hluční, obmedzujú súkromie tu žijúcich a pohybujúcich sa občanov – poprosila vedenie mesta, aby zaujali stanovisko k predmetnému konaniu tohto združenia a snažila sa zamedziť ich vystúpeniam.

stanovisko od: Zacharides Alexander, funkcia: Vedúci odboru kultúry a reg. rozvoja, dátum odpovede: 28.6.2007, odpoveď:

V minulosti bolo vydané vnútorné nariadenie, ktorým mesto chcelo zamedziť takejto činnosti, avšak zo zákona nie sme oprávnení zamedziť tejto činnosti – mesto na základe množstva sťažností konalo a chcelo im poskytnúť iný priestor, avšak ich predstaviteľ veľmi arogantne odmietol toto riešenie. Dodal, že naša ústava dáva možnosť zamedziť tejto činnosti a to z dôvodu, že tieto vystúpenia obmedzujú osobné práva občanov – mesto prešetrí túto možnosť a určite bude konať aj v spolupráci s MsP.


6, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: -

P. Povoda Vladimír Ing. - vyjadril sa k činnosti ich odboru.

stanovisko od: Povoda Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 28.6.2007, odpoveď:

Vyjadril sa k činnosti ich odboru, ktorého činnosť je veľmi rozsiahla – avšak finančné prostriedky v rozpočte sú nedostačujúce – nie je možné vyhovieť všetkým požiadavkám vznesených na VMČ, či už z časového ako aj finančného hľadiska – požiadal o zhovievavosť pri riešení požiadaviek.


7, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: Majda Vladimír Ing.

K OKS – Ul. priekopská (pri Jordáne)– kedy sa bude opravovať , - vyjadril sa k premenovaniu mesta na Turč. sv. Martin – podporuje tento zámer

stanovisko od: Halasová Hana, funkcia: referent pre komunikácie, dátum odpovede: 20.7.2007, odpoveď:

Táto komunikácia (Priekopská) spadá do kompetencie VÚC, je štátnou cestou I/18. Jej oprava je taktiež zabezpečovaná cestou VÚC, ktorý si postup jednotlivých opráv rieši podľa svojich harmonogramov a tiež finančných možností. Mesto Martin nemá vplyv na urýchlenie, alebo uprednostnenie týchto opráv.


8, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: Adamko Tibor

K OKS – požiadal o orezávanie zelene po mestských častiach – ničí to majetok občanov, - Ul. uzlovská – po nárazových vetroch, ktoré boli v predchádzajúcich dňoch došlo k pádu vŕby na detskom ihrisku – doteraz nebola odstránená

stanovisko od: Hanzel Emil Ing., funkcia: referent pre mestskú zeleň, dátum odpovede: 28.6.2007, odpoveď:

Orezávanie zelene sa vykonáva na požiadanie občanov, predsedov SVB a ostatných správcov nehnuteľností. Vŕba bola odstránená spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o. dňa 2.7.2007.


9, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: Grajciar Viliam Ing.

Či sú ukončené práce na Ul. Hrdinov SNP, - či používanie pásových vozidiel armády SR po našich komunikáciách (novozrekonštruovaných) je ošetrené tým, že nám prispievajú na ich údržbu.

stanovisko od: Povoda Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 28.6.2007, odpoveď:

Armáda má svoje predpisy – po komunikáciách sa musia presúvať v gumových kolesách – neurobili tak, a budú postihovaní. Vyjadrenie od: Žiaková Jela - správca mestských komunikácií:Ul. Hrdinov SNP je po výstavbe splaškovej kanalizácie – K-ISPA v úseku zásahu spätne upravená v zmysle podmienok a požiadaviek daných rozhodnutím. Úsek Ul. Hrdinov SNP od Ul. Gorkého po novopoložený asfaltový kryt vrátane opravy chodníkov bude zrealizovaný do 30. 09. 2007. Realizovať budú Cestné stavby Žilina, s. r. o., Obalovačka Košťany nad Turcom.


10, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

MsP – požiadala, aby policajti venovali pozornosť hlučnosti, ktorú robia mladí ľudia po sídliskách (pri výmeničkách) – robia tu značný neporiadok – žiada OKS zabezpečovať očistu, - vyjadrila sa k parkovaniu v okrajových častiach – monitorovať zákaz vjazdu nákladných automobilov do MsČ – následne osobné automobily nemajú kde parkovať

stanovisko od: Pavlovská Zdenka, funkcia: referent ŽP pre odpady a osvetlenie, dátum odpovede: 28.6.2007, odpoveď:

Prostriedky mesta na čistotu sú stanovené pre všetky mestské časti, fy. Brantner Fatra robí očistu každý deň, ak by sa mali čistiť aj vnútrobloky treba , aby mestské časti na toto čistenie vyčlenili prostriedky zo svojho rozpočtu.


11, dátum interpelácie: 28.6.2007, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Ul. Šoltésovej 2,3 - VMČ dal 350 tis. Sk na riešenie tejto ulice – odkanalizovanie, výstavba chodníka – doteraz to nebolo realizované – požiadal o urgentné riešenie, - vyslovil pochvalu za realizáciu opravy chodníka pri špeciálnej základnej škole - požiadal MsP, aby v letných mesiacoch sa robili častejšie obhliadky školských zariadení a takisto aj altánku vo Hviezdoslavovom parku (neustály hluk)

stanovisko od: Povoda Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 23.7.2007, odpoveď:

Prisľúbil, že táto požiadavka bude zrealizovaná do konca prázdnin.


...iný dátum interpelácií