titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 24.5.2007, Martin, poslanec: Vons Peter, Ing.

Interpeloval úrad v súvislosti s problematickou kanalizáciou na Kolónii Hviezda – za tu žijúcich občanov požiadal, aby im mesto bolo nápomocné pri doriešení tohto problému. Vyslovil poďakovanie za promtné riešenie interpelácií, ktoré podal na poslednom MsZ.

stanovisko od: Povoda Vladimír, Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 25.6.2007, odpoveď:

Odbor komunálnych služieb inicioval spoločné rokovanie zainteresovaných subjektov k problematike vodovou a kanalizácie na Kolónii Hviezda. Rokovanie sa uskutoční dňa 29.6.2007 za účasti Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. Martin, LESY SR Žilina a Mesto Martin.


2, dátum interpelácie: 24.5.2007, Martin, poslanec: Haščík Peter, Ing.

Požiadal odbor komunálnych služieb, aby zabezpečil osvetlenie na Ul. E.B. Lukáča.

stanovisko od: Povoda Vladimír, Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 25.6.2007, odpoveď:

Osvetlenie na E.B. Lukáča opravila firma Brantner Fatra s.r.o. 21.05.2007, ale po interpelácii bolo osvetlenie znovu prekontrolované 28.05.2007 a v súčastnosti je funkčné.


3, dátum interpelácie: 24.5.2007, Martin, poslanec: Török Peter

Poukázal na objekt vodojemu v Záturčí pri ktorom sa schádzajú mladí ľudia a požívajú tu alkoholické nápoje a robia inú nekalú činnosť – pri obchôdzkach sa zamerať aj na túto časť

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 25.6.2007, odpoveď:

Interpelácie týkajúce sa Mestskej polície v Martine sú vybavované priebežne.


4, dátum interpelácie: 24.5.2007, Martin, poslanec: Török Peter

Interpeloval MsP v súvislosti s parkovaním pred základnou školou – robiť častejšie kontroly.

stanovisko od: Ťapaj Jozef, JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 25.6.2007, odpoveď:

Interpelácie týkajúce sa Mestskej polície v Martine sú vybavované priebežne.


5, dátum interpelácie: 24.5.2007, Martin, poslanec: Kollár Rudolf, Ing.

Poukázal na dezolátny stav objektu MŠ Ul. podhájska – aký má mesto zámer s týmto objektom.

stanovisko od: Hrnčiar Andrej, Mgr. art., funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 24.5.2007, odpoveď:

Reagoval s konštatovaním, že bol oslovený istým záujemcom, ktorý má veľmi zaujímavý projekt, ktorý by bolo vhodné realizovať práve v tomto objekte – zatiaľ to bolo len prvé stretnutie, ktoré ešte nie je vypovedateľné – v prípade, že budú konkrétnejšie informácie, poslanci budú s nimi oboznámení.


6, dátum interpelácie: 24.5.2007, Martin, poslanec: Markovič Milan, Ing.

Interpeloval ÚHA s otázkou, aký je ďalší osud kina Moskva – bola pripravovaná štúdia – v akom je to štádiu

stanovisko od: Hrnčiar Andrej, Mgr. art., funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 24.5.2007, odpoveď:

V skratke reagoval, že na poslednom valnom zhromaždení TV Turiec sa hovorilo aj o tomto bode – je to stále v prípravnom riešení – bola vznesená myšlienka riešiť tento objekt aj v súvislosti s kandidatúrov mesta na Európske hlavné mesto kultúry. Stanovisko ÚHA M: ÚHA mesta v roku 2003 obstaral objemovo-zastavovaciu štúdiu prestavby kina Moskva na Centrum národnej kultúry. Vzhľadom na to, že ÚHA nemá v náplni práce investičnú činnosť, štúdia prestavby kina Moskva bola odovzdaná na MsÚ odbor komunálnych služieb. Stanovisko komunálneho odboru MsU:Odbor komunálnych služieb na základe rozhodnutia vedenia mesta v roku 2006 spracoval prípravnú projektovú dokumentáciu a následne projekt pre územné konanie na stavbu „Rekonštrukcia kina Moskva“. Projekt po tom čo prešiel inžinierskym konaním bol predložený do územného konania, ktoré vykoná mesto Vrútky za účelom vydania územného rozhodnutia. Vypracovaná dokumentácie zohľadňuje požiadavku mesta na vybudovanie poloprofesionálnej viacúčelovej sály spĺňajúcej požiadavky na konanie koncertov orchestrálnej a vážnej hudby, vystúpenia spevákov a spevokolov, tanečných skupín a tanečných súťaží, divadiel malých javiskových foriem, ako i plesových priestorov pre konanie mestských plesov a to všetko s možnosťou účasti najvyšších predstaviteľov štátu vrátane prezidenta na vrcholných podujatiach v meste národnej kultúry. Takúto funkciu v minulosti v meste plnil Národný dom, neskôr hotel Slovan a v súčasnosti čiastočne kino Strojár. Už niekoľko rokov sme sa na odbore zaoberali myšlienkou takejto úpravy kina Moskva, prvý krát pri budovaní priestorov pre TV Turiec, aby kultúrno-spoločenské inštitúcie /Kultúrne centrum Martin/ ale i kluby a organizácie reprezentujúce mesto Martin a pracujúce pod jeho gesciuo mali vlastný stánok. Niečo čo už majú na každej väčšej dedine, ovšem v Martine s tým že tento objekt bude plniť i celonárodné funkcie v oblasti kultúrno- spoločenských aktivít. Stavba v tomto zmysle vytvorí pomocou klubových miestností podmienky pre činnosť rôznych záujmových krúžkov na nekomerčnej báze, vytvorí podmienky na ďalší rozvoj TVT a neposlednom rade napomôže rekonštrukcii pôvodného objektu kina Moskva. Predpokladaný objem prostriedkov na rekonštrukciu je 70 mil. Sk, kde zabezpečenie týchto finančných prostriedkov je uvažované z viacerých reálnych zdrojov financovania vrátane európskych fondov.


...iný dátum interpelácií