titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.4.2007, Martin, poslanec: Sýkora Ľubomír Ing.

Poukázal na lepšiu údržbu a očistu mesta

stanovisko od: Hrušč Miroslav Ing., funkcia: prevádzkovo-technický námestník Brantner Fatra s.r.o., dátum odpovede: 11.5.2007, odpoveď:

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nekonkrétne konštatovanie nemôžem zaujať vyčerpávajúce stanovisko. Vo všeobecnosti môžem povedať, že spoločnosť Brantner Fatra má s mestom uzatvorenú zmluvu na konkrétne činnosti i periodicitu výkonu jednotlivých činnosti, práce sú riadne odovzdávané i preberané zodpovednými pracovníkmi z oboch strán. Je možné, že v období medzi periodami dôjde aj dochádza k znečisťovaniu.


2, dátum interpelácie: 25.4.2007, Martin, poslanec: Sýkora Ľubomír MUDr.

Požiadal MsP v Martine aby zamerala svoju činnosť na ochranu a bezpečnosť osôb a majetku pri bankomatoch, v parkoch a pod.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 7.5.2007, odpoveď:

Dňa 25. apríla 2007 ste na MsZ v bode interpelácie požiadal MsP v Martine aby zamerala svoju činnosť na ochranu a bezpečnosť osôb a majetku pri bankomatoch, v parkoch a podobne. MsP v Martine sa začala zaoberať Vašou požiadavkou a v rámci hliadkovej a obchádzkovej služby príslušníci MsP dohliadajú na miesta, kde by mohlo dôjsť k narušeniu verejného poriadku, či k inému protizákonnému konaniu. O Vašej požiadavke boli vyrozumení aj príslušníci PZ SR, ktorí taktiež vykonávajú opatrenia k eliminovaniu narúšania verejného poriadku a inej protizákonnej činnosti na najrizikovejších miestach. V budúcnosti MsP v Martine plánuje využiť aj technické prostriedky - bezpečnostné kamery, aby sa pocit bezpečnosti u občanov a návštevníkov mesta zvýšil.


3, dátum interpelácie: 25.4.2007, Martin, poslanec: Vons Peter Paed. Dr.

Cesta od konečnej autobusovej zastávky k lesíku – sú tu dve nové ulice – aj napriek tomu, že cesta naša nie je , je potrebné sa o ne starať – tu žijúci občania boli upozornení zástupcami štátnych lesov, že budú odpojení od kanalizácie.

stanovisko od: Šubjaková Kristína Ing. arch., funkcia: referent prípravy stavieb, dátum odpovede: 15.5.2007, odpoveď:

Kanalizácia na Kolónii Hviezda – od konečnej autobusovej zastávky k lesíku je v zlom technickom stave, bez údržby s nedoriešenými vlastníckymi vzťahmi k pozemkom a Lesy SR š.p., ako vlastník kanalizácie tento stav niekoľko rokov neriešia. Mesto Martin každoročne upozorňuje TVS, a.s. na túto situáciu, má záujem ju riešiť a požaduje zaradiť výstavbu kanalizácie v lokalite Kolónia Hviezda do investičného plánu. K uvedenej problematike bude Mesto Martin iniciovať stretnutie všetkých zainteresovaných subjektov a o výsledkoch rokovania Vás budeme informovať.


4, dátum interpelácie: 25.4.2007, Martin, poslanec: Vons Peter Paed. Dr.

Upozornil na neporiadok v okolí rampy na Martinské hole – kontajner je naplnený všetkým možným odpadom, ktorý tu občania zvážajú aj zo širokého okolia – častejšie vyvážať a upratať okolie po jeho vyvezení

stanovisko od: Hrušč Miroslav Ing., funkcia: prevádzkovo-technický námestník Brantner Fatra s.r.o., dátum odpovede: 11.5.2007, odpoveď:

Nedá mi pri odpovedi na túto problematiku neuviesť túto jej genézu. Najprv bol umiestnený iba jeden 7 m3 kontajner umiestnený o 200 m nižšie pod rampou s vývozom v pondelok. Pre sústavný neporiadok sa preto začal vyvážať 2 x v týždni - pondelok a v piatok. Produkcia odpadov však stále rástla a s ňou aj neporiadok. Až sa vlastníci pozemku, na ktorom bol kontajner umiestnený nahnevali a požadovali premiestnenie VKK. VKK ale o objeme 15 m3 bol presunutý ku rampe taktiež s vývozom pondelok a piatok . Nestačilo to tak sa pridal ďalší kontajner o objeme 7 m3 /od februára 2007/. Produkcia odpadov však stále narastá. Preto by bolo potrebné uvedenú lokalitu istý čas monitorovať mestskou políciou, pretože vzniká tu podozrenie, že mnohé podnikateľské subjekty si riešia svoje problémy s odpadom na úkor občanov tohto mesta.
Vyjadrenie 15.5.2007, p. Pavlovská - referent ŽP pre odpady a osvetlenie: Po dohode s Urbárom Priekopa, ktorej patrí pozemok bol pristavený ešte jeden veľkokapacitný kontajner. Obidva kontajnery sa vyvážajú 2x za týždeň a to v pondelok a v piatok firmou Brantner Fatra s.r.o a tiež sa zo strany MsÚ kontrolujú či bol vývoz uskutočnený. Včera t.j.14.05.07 bol vývoz podľa dohodnutého harmonogramu a dnes t.j.15.05.07 už tam boli nahádzané okná,ktoré niekto vymieňal a epedy z gaučov. Taký istý problém je aj parkovisko Stráne a VKK pri obč. cintoríne. Bolo by dobré, keby MsP venovala zvýšenú pozornosť týmto miestam.


5, dátum interpelácie: 25.4.2007, Martin, poslanec: Vons Peter Paed. Dr.

Požiadal MsP o obhliadky Jedlovín – robiť častejšie kontroly – po víkendových výletoch a opekačkách je tam neustále neporiadok

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 7.5.2007, odpoveď:

Dňa 25. apríla 2007 ste na MsZ v bode interpelácie požiadal MsP v Martine, aby vykonávala častejšie kontroly cintorína na Kolónii Hviezda a taktiež Jedľovín, kde dochádza k nekontrolovateľnému zakladaniu ohňov a ich nadmernému znečisťovaniu odpadkami najmä cez víkendy a počas voľných dní. MsP v Martine sa v súčasnej dobe začala zaoberať problémom poškodzovania hrobových miest a Domu smútku na cintoríne na Ul. Kolónia Hviezda, znečisťovania Jedľovín odpadkami ako aj nekontrolovaným zakladaním ohňov v tejto oblasti. Hliadky MsP v rámci hliadkovej a obchádzkovej služby v nepravidelných intervaloch vykonávajú kontrolu inkriminovaných miest s cieľom zistiť a zdokumentovať protizákonnú činnosť. O tejto skutočnosti boli vyrozumení aj príslušníci PZ SR, ktorí taktiež vykonávajú opatrenia, ktoré smerujú k cieľu zistiť páchateľov tohoto protizákonného konania. MsP v rámci prevencie prostredníctvom týždenníka MY - Nový Život Turca požiadala o spoluprácu aj širokú verejnosť, najmä občanov pohybujúcich sa a bývajúcich v blízkosti uvedených lokalít o spoluprácu spočívajúcu v telefonickom kontakte na linky č. tel. 158 alebo 159, v prípade zaznamenania znečisťovania lokality Jedľovín, zakladania ohňa, či poškodzovania cintorína.


6, dátum interpelácie: 25.4.2007, Martin, poslanec: Vons Peter Paed. Dr.

K cintorínu Kolónia Hviezda – brány sa nedajú zavrieť – požiadal o ich opravu a takisto nie je na vchode uvedený oznam o otvorení cintorína – odkontrolovať a v prípade potreby zrealizovať aj opravu oplotenia cintorína

stanovisko od: Hrušč Miroslav Ing., funkcia: prevádzkovo-technický námestník Brantner Fatra s.r.o., dátum odpovede: 11.5.2007, odpoveď:

Oprava brán bola predmetom opráv pre r. 2007. Realizácia sa uskutoční v mesiaci máj. Na všetkých cintorínoch boli už vyvesené informačné tabule o ich prístupnosti verejnosti. Bohužiaľ všetky boli odcudzené alebo zničené spolu aj s ďalšími informačnými piktogramami. Budú vyhotovené nové v čo možno najkratšom čase. Pre Vašu informáciu uvádzam, že cintoríny sú verejnosti prístupné takto: od 1.4. do 30.9. - 8.00 - 20.00 hod., od 1.10. do 31.3. - 8.00 - 19.00 hod. Oplotenie cintorína - spolu s pracovníkmi mesta bude posúdený stav oplotenia a riešený v budúcoročnom rozpočte. Vyjadrenie 21.5.2007 od: Beáta Pálešová - referent pre kultúrne pamiatky: na základe Vašej interpelácie poškodenia vstupnej brány a nedostatočného oddelenia cintorína Kolónie Hviezda od obytnej zóny blízkych rodinných domoch sme vykonali nasledovné opatrenia: - poškodená brána bola osadená na pôvodné miesto - pochovávanie bezdomovcov a ľudských ostatkov, ktoré sa doteraz ukladali v krajnej časti cintorína, ktorá susedí v blízkosti rodinných domov, sa v budúcnosti bude vykonávať na protiľahlej strane cintorína, ktorá je najvzdialenejšia časť od rodinných domov. Na opravu poškodenej brány bola zaslaná objednávka dňa 16.05.2007 fy Bratner Fatra s.r.o., Martin.


7, dátum interpelácie: 25.4.2007, Martin, poslanec: Vons Peter Paed.Dr.

Ako chce mesto riešiť nebezpečné križovatky v oblasti Priekopy ?

stanovisko od: Povoda Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 21.5.2007, odpoveď:

Mesto Martin má na miestne komunikácie spracovaný dopravný generel,ktorý rieši výhľadovo typ križovatky pre prognózu zaťaženia dopravného uzla. Tento materiál je rozhodujúci pri stanovovaní stavebno-technického riešenia jednotlivých križovatiek vo vnútromeste. Celý proces riešenia jednotlivých križovatiek urýchľuje nehodovosť v danej lokalite. Ohľadom štátnych ciest prechádzajúcich územím mesta, spolupracujeme so štátnym správnym orgánom pre cesty I. triedy, ktorý vydal rozhodnutie na okamžité a dlhodobé riešenie križovatky pod Partizánskym cintorínom, čo je križovanie dvoch štátnych ciest I. a III. triedy. Okamžité riešenie je zákaz odbočenia v ľavo zo smeru od Vrútok. Dlhodobejšie riešenie je vybudovať odbočovací pruh pre ľavé odbočenie na úkor parkoviska pri rieke.


8, dátum interpelácie: 25.4.2007, Martin, poslanec: Törok Peter

na Ul. A. Stodolu - pešie plató je celé pomaľované vulgárnymi a inak poburujúcimi nápismi – prosil o odstránenia a premaľovanie tohto priestoru

stanovisko od: Kalabusová Darina, Ing., funkcia: vedúca odboru správy majetku MsÚ, dátum odpovede: 23.5.2007, odpoveď:

Odbor správy majetku v mesiaci jún 2007 zabezpečí odstránenie grafitov na nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Martin.


9, dátum interpelácie: 25.4.2007, Martin, poslanec: Lettrich Ľudovít

Budova ZŠ Ul. Hurbanova je pomaľovaná hákovými krížmi – zabezpečiť odstránenie.

stanovisko od: JUDr. Jozef Ťapaj, funkcia: náčelník Mestskej polície, dátum odpovede: 7.5.2007, odpoveď:

Dňa 25. apríla 2007 ste na Mestskom zastupiteľstve v bode interpelácie interpeloval Mestskú políciu v Martine, aby zabezpečila odstránenie hákových krížov, ktorými bola pomaľovaná budova ZŠ Ul Hurbanova. Mestská polícia v Martine sa začala okamžite zaoberať uvedeným problémom a za týmto účelom dňa 26. apríla príslušníci MsP žiadali o zatrenie hákových krížov školníka školy p. Bohuša Repáňa z dôvodu neprítomnosti riaditeľa školy Mgr. Chovaňáka. Tento prisľúbil hákové kríže zatrieť farbou v čo najkratšom čase. Dňa 27. apríla 2007 príslušníci MsP vykonali kontrolu objektu ZŠ Hurbanova, pričom zistili, že hákové kríže sú už zatreté.


10, dátum interpelácie: 25.4.2007, Martin, poslanec: Horecký Bruno

Vyslovil poďakovanie odboru komunálnych služieb za promtné riešenie jeho interpelácie vznesenej na predchádzajúcom MsZ. Požiadal o riešenie parkovania vozidiel (Ul. Thurzova) na širokých chodníkoch – MsP informuje, že takéto parkovanie je spoplatnené v súlade s VZN – títo občania však nemajú kde inde parkovať – zvážiť v takýchto prípadoch, aby tu občania mohli parkovať.

stanovisko od: Ing. Miroslav Lepeta, funkcia: predseda predstavenstva Turiec a.s., dátum odpovede: 16.5.2007, odpoveď:

Ul. Thurzova sa nachádza na území mesta mimo zóny plateného parkovania. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa režim parkovania na tejto ulici riadi podľa VZN č. 62 § 19 bod 6 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a patrí pod správu komunálnych služieb -Ing. Greguš. Na deň 18.5.2007 o 8:00 hodine je zvolané pracovné stretnutie k danej problematike za účasti: Ing. Greguš - referent pre parkovanie a rozkopávky - Odbor komunálnych služieb, Ing. Kočica - Mestská polícia mesta Martin, Ing. Lepeta - Turiec, a. s.


...iný dátum interpelácií