titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - voľby > prezidentské voľby 2014

prezidentské voľby 2014


Voľba prezidenta bude prebiehať od 7.00 hod. do 22.00 hod. Voliť prezidenta môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý v deň voľby dovŕšil 18 rokov a nachádza sa na území Slovenskej republiky. Prezidenta Slovenskej republiky nie je možné voliť mimo územia nášho štátu, ani prostredníctvom pošty. V prípade, že má oprávnený volič (volič, ktorý spĺňa všetky podmienky účasti na voľbách) trvalý pobyt na území Slovenska, volí v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, kde je zapísaný do zoznamu voličov. V prípade, že sa v deň konania volieb nebude nachádzať v mieste svojho trvalého pobytu, ale inde na Slovensku, občan si musí vybaviť tzv. voličský preukaz, ktorý ho oprávňuje voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Voliť môžu aj občania Slovenskej republiky, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. V takomto prípade je nevyhnutné, aby pricestovali kdekoľvek na Slovensko a preukázali sa pasom.

Mesto Martin a voľby
Mesto Martin bude v deň prezidentských volieb rozdelené na 49 volebných okrskov, ktoré budú umiestnené prevažne v budovách materských a základných škôl. Po preukázaní svojej totožnosti volič dostane prázdnu obálku so znakom Slovenskej republiky a hlasovací lístok. Volič označí svoj výber krížikom, vloží svoj hlasovací lístok do obálky a následne ho vhodí do volebnej schránky.

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky (PDF, 68kB)

Členovia okrskových komisií mesta Martin takisto navštevujú na požiadanie občanov ich domácnosti, kde sa im umožní hlasovať do prenosnej volebnej schránky v prípade, že sa občania nemôžu dostaviť na miesto konania volieb kvôli zdravotnému postihnutiu. Občanom bude zverejnená informácia o zložení volebného tímu s konkrétnym zameraním jednotlivých členov a v priebehu prípravy volieb ako aj v samotný volebný deň nahlásia svoju požiadavku (meno, adresu a telefónny kontakt) a následne sú vyslaní 2 členovia komisie do domácnosti – musí to byť však v danom volebnom obvode. Navštevujú sa aj hospitalizovaní občania, ktorí spadajú taktiež do volebného obvodu, v ktorom je Univerzitná nemocnica alebo občania z iného obvodu mesta Martin, ktorí sú tu hospitalizovaní a majú pri týchto voľbách vybavený voličský preukaz.

Ako si vybaviť voličský preukaz?
Oprávnený volič musí o vydanie voličského preukazu požiadať obec alebo mesto svojho trvalého pobytu.

Postup vybavenia voličského preukazu

Na čo nezabudnúť?
Každý volič sa musí v deň volieb preukázať platným občianskym preukazom (v prípade, že má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky) alebo pasom (v prípade, že trvalý pobyt na území Slovenskej republiky nemá). V prípade, že si volič vybavil voličský preukaz, musí ho v deň volieb odovzdať príslušnej okrskovej volebnej komisii.


Všetky potrebné informácie o voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2014 nájdete na www stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky