titulna > PROJEKTY - Nábrežie rieky Turiec

Nábrežie rieky Turiec


Nábrežie rieky Turiec – po stopách česko-slovenskej vzájomnosti


Mesto Martin získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu mikroprojektu v rámci:

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007- 2013

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory: 1.6 Fond mikroprojektov
Názov mikroprojektu: Nábrežie rieky Turiec – po stopách česko-slovenskej vzájomnosti

Kód mikroprojektu: SK/FMP/06/034

Hlavný cieľ:
 • Využiť prejavy stáročnej tradície česko - slovenských vzťahov v Turci na rozvoj cezhraničného cestovného ruchu.
Špecifické ciele:
 • vytvoriť produkt cestovného ruchu postavený na tradícii česko – slovenských vzťahov,
 • zabezpečiť dostupnosť informácií o prejavoch česko - slovenských reálií v regióne Turiec,
 • spoločne spropagovať nový produkt cestovného ruchu v príhraničnom území.
Hlavné aktivity:
 1. Tvorba informačných tabúľ – na náučnom chodníku bude osadených celkom 6 informačných tabúľ, ktoré budú poskytovať informácie o turisticky zaujímavých lokalitách v meste Martin a regióne Turiec spojených s osobnosťami, udalosťami, stavbami a pod., ktoré majú prepojenie na tému vzájomnosti českého a slovenského národa a pripomínajú stáročia trvajúcu históriu ich spolupráce.


 2. Workshop o tvorbe tematicky zameraných turistických trás a náučnych chodníkov - stretnutie odborníkov z oblasti tvorby a propagácie tematicky zameraných turistických trás bude zamerané na výmenu skúseností s tvorbou a propagáciou takýchto produktov. Odborníci tiež spoločne prekonzultujú koncept navrhovaného náučného chodníka, dispozičné riešenie informačných tabúľ, ich opatrenie inovatívnymi prvkami a ich rozmiestnenie na trase a navrhnú možné vylepšenia. Spoločne vypracujú návrh printového materiálu k náučnému chodníku pozostávajúceho z mapy chodníka, ako aj doplnkových informácií o jednotlivých lokalitách popísaných na náučnom chodníku.


 3. Vybudovanie náučného chodníka - náučný chodník bude vybudovaný na nábreží rieky Turiec v lokalite v bezprostrednej blízkosti centra mesta Martin, kde sa nachádzajú mnohé miesta spojené s témou spolupráce Slovákov a Čechov v časoch ich národného sebauvedomovania sa a budovania spoločnej štátnosti. Rieka Turiec sama o sebe je takýmto prvkom, keďže v minulosti sa na nej na pltiach zvážalo drevo, z ktorého veľká časť končila aj v hutiach dnešného Moravskosliezskeho kraja.Túto úlohu na seba neskôr prebrala Košicko- bohumínska železnica. Súčasťou vybudovaného chodníka budú okrem informačných tabúľ aj schody k rieke s lavičkami, čo umožní návštevníkom relax v prítomnosti vodného toku.


 4. Tvorba printového materiálu - cieľom printového materiálu bude jednak marketingová podpora náučného chodníka a jednak propagácia lokalít na oboch stranách prihraničného územia s významom vo vzťahu k téme vzájomnosti slovenského a českého národa.Materiál s mapou bude tiež plniť úlohu cestovateľského denníka t.j. bude mať priestor pre zber pečiatok z návštevy jednotlivých lokalít , do ktorých bude distribuovaná špeciálne pre tento účel vyhotovená pečiatka.Turisti potom budú môcť absolvovať buď návštevu vybraných lokalít v Turci, alebo návštevu všetkých identifikovaných lokalít v prihraničnom území a zbierať pečiatky. Pre tých ktorí absolvujú jednu, alebo druhú verziu trasy, budú v Turistickej informačnej kancelárii Mesta Martin k dispozícii vecné odmeny.


 5. Slávnostné otvorenie náučného chodníka - v tento deň sa uskutoční sprievodcom moderovaná prehliadka náučného chodníka, na ktorej sa zúčastnia účastníci z oboch strán hranice. Ako podporná aktivita k otvoreniu náučného chodníka sa zrealizuje pre verejnosť splav Turca z novovybudovaného nástupného miesta pre vodákov pri náučnom chodníku až po jeho sútok s Váhom v susedných Vrútkach na raftingových člnoch.


 6. Propagácia náučného chodníka – na propagáciu sa v printových médiách na oboch stranách hranice a tiež v regionálnej televízii odprezentujú informácie o jeho tvorbe, otvorení a účele. Na webových sídlach žiadateľa aj partnera budú tiež informácie o náučnom chodníku ako aj na stiahnutie elektronická verzia printového materiálu.


Cieľové skupiny:
 • experti v oblasti tvorby a navrhovania turistických trás z oboch strán hranice,
 • turistická verejnosť so zameraním na kultúrnu históriu,
 • študujúca mládež.


Termín realizácie projektu: 01.05.2013 – 30.11.2013
Partner projektu: Agentúra pro regionální rozvoj, a.s. ,Ostrava
Celkové oprávnené výdavky: 16 009,01 EUR

Fotodokumentácia súčasného stavu (formát PDF, veľkosť: 291kB)
Vizualizácia investičného objektu (formát PDF, veľkosť: 249kB)
Elektronická verzia printového materiálu (formát PDF, veľkosť: 2,2MB)