titulna > PROJEKTY - Staráme sa o bylinky

Staráme sa o bylinky


Europe for Citizens - logo

Projekt „STARÁME SA O BYLINKY“
podporený Nadačným fondom Tesco pre zdravšie mestá 2012 v Nadácií PontisMesto Martin v spolupráci so základnými školami, ktorých je zriaďovateľom sa každoročne snaží pripraviť množstvo projektov na podporu zapojenia detí do kultúrno-spoločenského života mesta. Touto snahou bola aj príprava projektu STARÁME SA O BYLINKY, ktorého cieľom je napomôcť pozitívnemu vzťahu detí k prírode a estetike svojho najbližšieho okolia. Plánovaná je úprava a vysadenie bylinkami kruhového priestoru nefunkčnej fontány v centre mesta na Námestí S. H. Vajanského. Pre toto námestie je spracovaný projekt jeho rekonštrukcie, ale vzhľadom na vysoké rozpočtované náklady sa o realizácii tejto investície v najbližších rokoch neuvažuje. Z dôvodu vysokých nákladov neprichádza do úvahy ani rekonštrukcia fontány, takže vysadenie jej priestoru je vhodným alternatívnym riešením zachovania upraveného námestia do obdobia jeho celkovej rekonštrukcie.

Tento projekt je podporený Nadačným fondom Tesco pre zdravšie mestá v programe „Tesco pre zdravšie mestá 2012“, ktorý tento rok prerozdelil finančné prostriedky vo výške 115 033 EUR. Do programu prišlo spolu 121 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 41 projektov, medzi ktorými sa nachádza aj projekt mesta Martin „STARÁME SA O BYLINKY“

Výška udeleného grantu pre Váš projekt je 2 000,00 EUR.

Cieľom projektu je podporiť environmentálnu výchovu detí na Evanjelickej spojenej škole v Martine a napomáhať vytváraniu ich pozitívneho vzťahu k prírode a estetike svojho najbližšieho okolia. Deti v spolupráci s rodičmi, učiteľmi a občanmi mesta Martin pomôžu pri výsadbe okrasného kruhového záhonu viacerých byliniek v blízkosti svojej školy na Námestí S. H. Vajanského v Martine a zabezpečia starostlivosť o tieto bylinky počas celého vegetačného obdobia. Za účelom výroby drevených informačných tabuliek do záhonov vytvoria návrhy kresbičiek byliniek a vyhľadajú informácie o týchto bylinkách. Usporiadaná bude slávnostná prezentácia záhonov, ktorá bude spojená s besedou o pestovaní a využití byliniek.

Partner projektu: Evanjelická spojená škola Martin

Termín projektu: máj - september 2013

Aktivity a ich termíny:
  • deti Evanjelickej spojenej školy vypracujú návrh na drevené informačné tabuľky do záhonov s návrhmi kresbičiek byliniek a ich popisom včítane využitia pre zdravie človeka, najlepšie návrhy budú vyhodnotené a budú podkladom pre výrobu drevených tabuliek do byliniek – máj – jún 2013

  • zabezpečenie zeminy a priesad byliniek, príprava zeminy pre záhony, očista priestoru a výsadba byliniek za pomoci detí, ich rodičov a občanov mesta, zabezpečenie a umiestnenie drevených informačných tabuliek o bylinkách v záhonoch - máj - jún 2013

  • zorganizovanie besedy o pestovaní, zbere, spracovaní a využití bylín z domácich a prírodných zdrojov na Evanjelickej spojenej škole - jún 2013

  • deti Evanjelickej spojenej školy pripravia herbáre bylín, ktoré budú darčekom ostatným základným školám v Martine a aj prostredníctvom týchto herbárov budú prezentovať svoju prácu v tomto projekte - september 2013


osadzovací plán (formát JPG veľkosť 4,3 MB) kliknutím na obrázok zobrazíte osadzovací plán v plnom rozlíšeí (JPG 4,3 MB)
Fotogaléria z aktivít projektu

jedna z informačných tabuliek jedna z informačných tabuliek

príprava informačných tabuliek príprava informačných tabuliek

výsadba byliniek výsadba byliniek

vytvorené herbáre vytvorené herbáre