titulna > PROJEKTY - Cezhraničná hradná cesta

Cezhraničná hradná cesta

logo PL-SK 2007-2013          Logo Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt „Cezhraničná hradná cesta“ (Turčianske rozhľadne)


Mesto Martin v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 -2013 získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu mikroprojekut PL-SK/ZA/IPP/III/040 s názvom „Cezhraničná hradná cesta“ v celkovej výške 54 994,85 EUR.
Hlavným cieľom projektu je tvorba marketingových nástrojov cestovného ruchu s dôrazom na cykloturistiku. Marketingové nástroje sú postavené na využití duchovného i hmotného potenciálu hradov a šľachtických sídiel. Atraktívnym výstupom projektu je vybudovanie dvoch ďalších turčianskych rozhľadní a novej oddychovej zóny.

K napĺňaniu hlavného cieľa dôjde plnením troch čiastkových cieľov projektu:

1. Identifikácia potenciálu objektov s aristokratickou tematikou na diaľkovej cyklotrase z Martina do Bielska – Białej vrátane ich duchovného dedičstva pre marketing cestovného ruchu prihraničného územia a nastavenie marketingových nástrojov.

Bez prvotnej komplexnej identifikácie potenciálu riešeného územia pre budovanie tejto témy ako produktu cestovného ruchu, nie je možné realizovať účinný cielený marketing územia. Z uvedeného dôvodu bude potrebné spracovať komplexný dokument, ktorý bude potrebné prerokovať s kľúčovými aktérmi na oboch stranách hranice. Bude tiež potrebné vytvoriť priestor pre vzájomné stretnutie sa týchto aktérov a výmenu príkladov najlepšej praxe súvisiacej s propagáciou kultúrneho dedičstva na oboch stranách hranice.

2. Doplnenie cyklotrasy o informačné zdroje o objektoch s aristokratickou tematikou a o chýbajúci mobiliár (rozhľadne, oddychová zóna)

Aby tento cezhraničný produkt spĺňal kvalitatívne požiadavky doby, musí disponovať dostupnými informačnými zdrojmi, ako aj informáciami priamo na trase v podobe smerových motivačných tabuliek a informačných tabúľ. Pre jej zatraktívnenie tiež treba doplniť mobiliár v podobe vyhliadkových ako aj odpočinkových miest.

3. Pilotná implementácia inovatívnych nástrojov marketingovej stratégie na Turčianskej hradnej ceste.

Moderný marketing je potrebné postaviť nielen na atraktívnych témach, ale tieto témy je potrebné propagovať pútavým spôsobom, ktorý je interaktívny a do čo najväčšej miery zahrnie do propagačných aktivít aj samotné publikum – t.j. turistickú verejnosť. V prípade marketingu historických tém je potrebné nájsť nástroje na ich oživenie v prítomnosti s interakciou návštevníkov trasy.

Projekt nadväzuje na už zrealizovaný projekt „ Cyklotrasy nestačia“, na ktorom spolupracovalo mesto so Združením cestovného ruchu Malá Fatra a novovybudovaných prvkov cyklo-infraštruktúry – rozhľadní nad Turčianskym Jasenom a Belou- Dulicami (realizovala Turčianska bicyklová skupina JUS).
Zaujímavosťou a inovatívnym prvkom je zapojenie viacerých spolupracujúcich partnerov do projektu. Poľským projektovým partnerom je združenie cyklistov BTC, Beskidzkie Towazrystwo Cyklistów z poľského mesta Bielsko-Biala, s ktorým máme za sebou niekoľkoročnú spoluprácu i v projekte „Cyklotrasy nestačia“ „Chodník zdravia“. Poľský partner je taktiež úspešným žiadateľom o finančný príspevok komplementárnym projektom s názvom „Trasy rowerowe w Bialsku-Bialej“(www.projekt.btcbb.pl) . V tomto poľskom projekte vystupuje mesto Martin ako partner a participuje na viacerých projektových aktivitách. Ďalšími dvoma slovenskými partnermi zapojenými v projekte sú obce Necpaly a obec Belá-Dulice. Lídrom je mesto Martin.

Termín realizácie: 06/2013-05/2014. Počas tohto obdobia:
  • identifikujeme potenciál objektov s aristokratickou tematikou na poľskej i slovenskej strane diaľkovej cyklotrasy z Martina do Bielska – Białej, spracujeme marketingovú stratégiu tohto produktu
  • doplníme trasy o informačné zdroje ( motivačné tabuľky ) o objektoch s aristokratickou tematikou a vydáme zaujímavé DVD
  • vybudujeme dve rozhľadne ( na tzv. Tankovej ceste nad Bystričkou a na Ceste SNP nad Necpalmi) a oddychovú zónu medzi obcami Belá-Dulice a Necpaly
  • zorganizujeme cyklopodujatie „Po stopách kráľov“ a zážitkovú hra pre deti a mládež

Projekt celkovo prispeje k podpore rozvoja cestovného ruchu a zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu, čo bude mať sekundárny pozitívny dopad aj na podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu v riešenom území. Keďže vďaka projektu dôjde k tvorbe nového produktu cestovného ruchu a nastaveniu marketingových aktivít, ktoré na jeho propagáciu budú pravidelne realizované, zvýši sa turistická atraktivita územia a potenciál zvýšenia jeho návštevnosti.


Rozhľadne nad Bystričkou a Necpalmi

Foto 1: Rozhľadne nad Bystričkou a Necpalmi
Foto 2: Rozhľadne nad Bystričkou a Necpalmi