titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - správne konania

správne konania

Podľa § 82 ods. 7,zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu MsÚ Martin, Vajanského námestie 1, 036 49 Martin, odbor komunálnych služieb, alebo elektronicky na adresu emil.hanzel@martin.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania Predmet konania
23897/2014 26.03.2014 01.04.2014 08.04.2014 Marcel Fujdiak, Riečiny 13,036 01 Martin požiadal o vydanie rozhodnutia na výrub dreviny v k.ú. Priekopa z dôvodu výstavby rodinného domu na pozemku parc.č. KN 1754/1
23472/2014 13.03.2014 13.03.2014 20.03.2014 Revitalstav SK, s.r.o., Kragujevská 12, 010 01 Žilina, požiadal o vydanie rozhodnutia na výrub stromu na pozemku parc.č. KN 794 v k.ú. Martin z dôvodu montáže lodžií na bytovom dome.
20159/2014 21.01.2014 21.01.2014 28.01.2014 Entuvia spol.s.r.o. požiadal o vydanie rozhodnutia na výrub drevín v k.ú. Martin z dôvodu výstavby apartmánového domu na pozemku parc.č. KN 165/39
26141/2014 20.01.2014 20.01.2014 28.01.2014 PLH Holdings, s.r.o., požiadal o vydanie rozhodnutia na výrub drevín v k.ú. Priekopa z dôvodu výstavby vývojového závodu na pozemkoch parc.č. KN 1804/40,1804/79,1804/134
20177/2014 13.01.2014 13.01.2014 20.01.2014 MsÚ Martin požiadal o vydanie rozhodnutia na výrub 6 ks drevín v k.ú. Martin z dôvodu rekonštrukcie chodníka pre peších na pozemku parc. č. KN 4324/1.