titulna > PROJEKTY - Sociálna práca

Sociálna práca


Terénna sociálna práca

14.8.2012 – aktuálne informácie o začatí realizácie projektu

Mesto Martin začalo 1. júla 2012 v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja realizáciu Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“, ktorý je zameraný na skvalitnenie poskytovania služieb občanom v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecifikom a pozitívom takéhoto charakteru práce je, že sa zabezpečuje priamo v teréne, teda v prirodzenom prostredí sociálne ohrozených skupín obyvateľstva.
Aktivity projektu sa uskutočňujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Na základe výberového konania uskutočneného dňa 17.05.2012 v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja, Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity Slovenskej republiky, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie bol vybraný jeden uchádzač na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka a dvaja uchádzači na pozíciu asistenta terénneho sociálneho pracovníka. Ich činnosť spočíva v snahe predchádzať sociálnemu vylúčeniu a poskytovať pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácií a nie sú schopní sami, ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.
Tento projekt bol zmluvnými stranami dohodnutý na dobu určitú od 1.7.2012 do 31.10.2015.
Mesto Martin zameralo svoju pozornosť na marginalizovanú rómsku komunitu s dlhodobými potrebami a požiadavkami, ktoré v tejto oblasti sú, najmä na lokality Bambusky, Ambra Pietra a Na Kameni. Okrem pomoci pri hľadaní riešení a zvládania konkrétnych životných situácií budú terénni sociálni pracovníci odborným poradenstvom pomáhať predchádzať možný vznik akútnych krízových situácií.

24.4.2012, Terénna sociálna práca v Martine – aktuálne informácie

Mesto Martin sa zapojilo do Národného projektu zameraného na terénnu sociálnu prácu v obciach s podporou Európskej únie. Pre mesto to znamená finančnú dotáciu v max. výške 86 421,03 EUR počas 41 mesiacov od 1.6.2012 do 31.10.2015 na osobné náklady jedného terénneho sociálneho pracovníka a dvoch asistentov (informácie o schválení sú na stránke FSR). V priebehu mája 2012 plánujeme vykonať výberové konanie pre obsadenie týchto pracovných pozícii. Rozšírením sociálnych služieb o terénnu sociálnu prácu rieši problémy sociálne ohrozených skupín obyvateľstva - predovšetkým rómskych, v súlade s dlhodobými potrebami a požiadavkami, ktoré v tejto oblasti sú.

Terénna sociálna práca je špecifická služba, ktorou sa chceme zamerať na skupiny ľudí, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii (t.j. marginalizované komunity). Prostredníctvom týchto pracovníkov budeme môcť poskytnúť odbornú pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí nie sú schopní sami, ani s pomocou blízkych nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Cieľom pracovníkov bude hľadať riešenie nepriaznivej sociálnej/životnej situácie tých skupín, ktoré sa pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom čoho je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou spoločnosti v prístupe k zamestnaniu/verejným službám na lokálnej i národnej úrovni. Úspešnosť tejto formy práce je zakotvená v názve „terénna“ – t.j. zabezpečuje sa priamo v ich prirodzenom prostredí.

Hlavné zameranie terénneho sociálneho pracovníka a jeho dvoch asistentov bude pracovať s klientmi z lokalít Bambusky, Ulica A. Pietra, Na kameni a pod., kde sa nachádzajú problematické a sociálne vylúčené rómske komunity. Okrem pomoci pri hľadaní riešení a zvládania konkrétnych životných situácií budú odborným poradenstvom pomáhať predchádzať vzniku akútnych krízových situácií.

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) novým, efektívnejším spôsobom, ktorý je pre obce administratívne jednoduchší, ušetrí verejné prostriedky a počíta so skvalitňovaním služieb. Zapojených je už 44 obcí, kde by pracovníci mali nastúpiť od 1. mája. Mesto Martin je medzi ďalšími 51 obcami, ktorým bolo schválené zapojenie sa a čakajú na podpis zmluvy. Terénna sociálna práca sa v súčasnosti realizovala v obciach na vlastné náklady alebo prostredníctvom samostatných dopytovo-orientovaných projektov. Mestu Martin sa doposiaľ nepodarilo získať podporu na samostatný projekt.

Národný projekt poskytuje viacero výhod, kvôli ktorým sa mesto rozhodlo doň zapojiť:
 • mesto sa zapojí zmluvou o spolupráci a nie zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo výrazne urýchli a zjednoduší systém financovania a zabezpečenia samotnej služby TSP;
 • pri dopytovo-orientovaných projektoch bežne predstavujú náklady na administratívu a publicitu (tzv. nepriame výdavky) až 20 %, v prípade NP TSP sú to iba necelé 3 % z celkových nákladov;
 • pre mesto sa zjednoduší administratíva k čerpaniu dotácie, keďže nie je potrebné predkladať rozsiahlej účtovnej dokumentácie, kontroluje sa len výsledok – teda, či bola TSP vykonávaná alebo nie a na základe toho bude poskytnutá jednotková cena za prácu TSP;
 • mesto nemusí zabezpečiť povinné 5-percentné spolufinancovanie TSP, namiesto toho iba poskytne priestory a kancelárske potreby pre výkon TSP;
 • zvyšovanie kvality výkonu zabezpečuje odborné vzdelávanie cez NP TSP a supervízia regionálnymi koordinátormi TSP.
Bližšie informácie o NP TSP nájdete na: www.fsr.gov.sk/sk/narodny-projekt-tsp-v-obciach


Projekt terénnej sociálnej práce v Martine

Súlad so strategickými plánovacími dokumentmi

Mesto Martin si potrebu TSP uvedomuje už dlho a podniká kroky na jej dosiahnutie. Cesta k tomuto cieľu si nevyhnutne vyžadovala aj vznik nových príp. zapracovanie do existujúcich programovacích dokumentov:
 • Lokálna stratégia komplexného prístupu marginalizovaných rómskych komunít mesta Martin - dokument (PDF, 795 kB)
 • Komunitný plán sociálnych služieb mesta Martin na roky 2009 – 2015 - dokument (PDF, 1,1 MB)
 • Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin a aktualizácia PHSR na 2008-2015 - dokumenty
Východisková situácia terénnej sociálnej práce
Doterajšie činnosti
, ktoré vykonáva MsÚ: nástroje aktívnej politiky trhu práce ako sú dobrovoľnícke a aktivačné služby, projekt vzdelávania cez Rómsky edukačný fond (pracujeme s deťmi od 0 do 6 rokov spolu s ich rodičmi, poskytujeme im pomoc k predškolskej príprave a prechod na ZŠ). Potreby klientov s rôznymi nepriaznivými životnými situáciami si vyžadujú špecializovaný prístup, pre zabezpečenie služby v požadovanej miere je potrebné rozšíriť poskytované služby o TSP.
V Martine evidujeme dve lokality (Bambusky, Ul. A. Pietra) so statusom koncentrácie i segregovanej osady, ktoré sú takmer výlučne obývané príslušníkmi MRK, cca 600 obyvateľov, takmer 90% sa nachádza v sieti sociálnej pomoci. Ich sociálno-kultúrna a priestorová izolácia sa prejavuje v zníženom prístupe k inštitucionálnej pomoci, v nedostatočnej informovanosti, slabej občianskej uvedomelosti. Postupné oslabovanie sociálnych kontaktov mimo komunít, v ktorých žijú, posilňuje stupeň ich sociálneho vylúčenia v celom spektre oblastí ich života. Tento stav si vyžaduje zvýšenú mieru intervencie. Situácia si vyžaduje zavedenie TSP ako služby, ktorá zabezpečí systematický a koordinovaný prístup ku klientom v otvorenom a prirodzenom prostredí.

Potreby týchto komunít:
 • pomoc pri riešení základných životných situácií: oblasť bývania, vzdelávania, práce, zdravia atď. (sociálne poradenstvo cielené na rodiny a jednotlivcov, systematická prevencia sociálno patologických javov, predchádzanie a riešenie krízových situácií)
 • iniciácia jednotlivcov/rodín pristupovať k riešeniu vzniknutých i prehlbujúcich sa problémov v najvyššej možnej miere osobnej zainteresovanosti (aktivizovať pre podporu zamestnateľnosti a sebestačnosti, realizovaním sústredených aktivít a programov podporovať uľahčenie vstupu na trh práce a pracovného uplatnenia MRK, zvýšenie možností presadiť sa na trhu práce)
 • ozdravenie rodiny ako súčasti miestneho spoločenstva, plniaceho zodpovedne svoju funkciu
 • formovanie prostredia komunít schopného vytvárať spoločenské hodnoty
 • zmierniť riziko chudoby a prehlbovania sociálneho vylúčenia
Popis práce terénneho sociálneho pracovníka:
 • Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine.
 • Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému.
 • Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie.
 • V prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, koná v záujme klienta.
 • Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (Mestský úrad, zamestnanci MsÚ, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie).
 • Samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník.
 • Mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte.
 • Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.
Popis práce ATSP:
 • Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
 • Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony:
  • pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,
  • sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
  • pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
  • sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,
  • pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.