titulna > PROJEKTY - Lesopark Jedľoviny

Lesopark Jedľoviny


Pohoda za mestom 2012

Milí spoluobčania,
existencia a funkčnosť verejných priestranstiev, ktoré nás obklopujú a spoluvytvárajú nám tak každodenné životné prostredie by ani jednému z nás nemala byť ľahostajná. Obzvlášť ak sa jedná o prírodné priestranstvá, ktoré vyformovala samotná príroda a sú predurčené pre široké využitie a skvalitnenie života obyvateľstva. Príroda láka od nepamäti svojou rozmanitosťou a jedinečnosťou, či už v zimnom, alebo v letnom období. Jej dotvorenie racionálnym zapracovaním drobných prvkov, zrealizovaním pozitívnych zásahov prináša v mnohých prípadoch jej skvalitnenie a zvýšenie jej užívateľskej hodnoty.

Mesto Martin prostredníctvom Oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov získalo grant v rámci programu „Pohoda za mestom 2012“ na realizáciu projektu: „LESOPARK JEDĽOVINY – MIESTO ODDYCHU A POHODY.“

CHARAKTERISTIKY DOBRÉHO VEREJNÉHO PRIESTORU

Za dobrý verejný priestor považujeme taký, ktorý:
 • je verejne prístupný bez iných ako všeobecných obmedzení (legislatíva),
 • umožňuje ľudom fyzický pobyt, stretávanie sa a účasť na verejnom živote, trávenie voľného času slobodným spôsobom v spoločnosti iných ľudí,
 • stimuluje získavanie podnetov, komunikáciu a vytváranie sociálnych väzieb nie len počas jeho užívania, ale už počas jeho definovania a vytvárania,
 • je udržateľný z hľadiska väzieb na vonkajšie prostredie (ekonomické, environmentálne, dopravné, iné).
Zdroj: Verejné priestory
Ako tvoriť priestory s príbehom , pre ľudí a s ľudmi, Nadácia Ekopolis 2010


Podrobné informácie o zaujímavom grantovom programe „Pohoda za mestom 2012“ nájdete na stránke Nadácie Ekopolis www.ekopolis.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok a informácií ohľadom projektu, prosím kontaktujte:
Ing. Peter Lukáč
referent prípravy a realizácie projektov
Mestský úrad Martin
tel.:043/4204 500
e-mail: lukac@martin.sk


Pohoda za mestom 2012

LESOPARK JEDĽOVINY – MIESTO ODDYCHU A POHODY

Hlavný cieľ

 • Vytvoriť bezpečné, zdravé a príjemné miesto v prírodnom prostredí na trávenie voľného času pre široké spektrum obyvateľov s podporou komunitného života s regionálnym dopadom.

Čiastkové ciele

 • Komunikovať s budúcimi užívateľmi upravovaného priestoru s cieľom informovania o zamýšľaných úpravách a zistenia názorov – zapojenie verejnosti.
 • Zrealizovať vybudovanie nenáročnej infraštruktúry - drobného mobiliáru v miestnom Lesoparku:
  • 3 otvorené ohniská s úpravou t. j. vybetónovaním a obložením (prírodný kameň) pre otvorený oheň (2 ohniská s vydláždenou plochou, 1 ohnisko bez vydláždenej plochy),
  • 3 drevené sedenia (lavičky + stôl) so zapustením drevenými kolmi do zeme,
  • informačná tabuľa – drevené zloženie.
 • Upraviť okolie a prispôsobiť podmienkam prostredia za účelom zvýšenia kvality a zatraktívnenia využívanej lokality pre príjemné trávenie voľného času:
  • manuálne prečistenie vybranej časti lesoparku do pripravených veľkokapacitných kontajnerov so zapojením viacerých cieľových skupín, miestnych komunít.
 • V spolupráci s partnerom žiadateľa pripraviť propagačné podujatie pri ukončení projektu so zapojením viacerých komunít z regiónu.
 • Zabezpečiť propagáciu a publicitu využívania lokality Lesoparku s cieľom zvýšiť návštevnosť pre všetky vekové kategórie od detského veku po obyvateľov v zrelom a seniorskom veku.Cieľové skupiny a spôsob ich zapojenia

Významná časť cieľových skupín bude oslovená prostredníctvom elektronických médií hlavne webovými stránkami mesta Martin, Turisticko-informačnej kancelárie a pod.:
 • široká verejnosť obyvateľov mesta a okolia- využitie na príležitostné výlety, oddychové aktivity,
 • návštevníci mesta, zahraniční turisti – využitie na pobytovú rekreáciu, využitie neďalekého autocampingu,
 • rodiny s deťmi – využitie na rodinnú turistiku a pobytovú rekreáciu,
 • neorganizovaní cyklisti.
Prevažná väčšina cieľových skupín bude oslovená a zapojená do procesu realizácie projektu hlavne prostredníctvom organizácii, skupín, ktoré ich zastupujú:
 • členovia združenia turistického klubu – využitie na organizované turistické podujatia,
 • skupiny obyvateľov s miernym zdravotným postihnutím – využitie na nenáročnú turistiku s priaznivým dopadom na zdravotný stav, (zapojenie prostredníctvom Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Zväz diabetikov Martin Diamart a pod. – rekondično - integračná činnosť),
 • žiaci základných a študenti stredných škôl – využitie na školské výlety, zájazdy, vzdelávacie podujatia, (zapojenie prostredníctvom vedenia školy a jednotlivých pedagógov),
 • organizovaní členovia Turčianskej bicyklovej skupiny JUS,
 • členovia klubu dôchodcov a ostatní seniori– využitie na oddychové posedenia v prírode (zapojenie prostredníctvom denných centier seniorov v meste).

Plán realizácie:
Aktivity budú prebiehať v období apríl 2012 – október 2012 v mieste Lesopark Jedľoviny.

Štruktúra financovania:
Získaný grant 4 700,- EUR. Projekt je spolufinancovaný z vlastných zdrojov mesta min. vo výške 10% z celkových nákladov.

Partneri a spolupracujúce subjekty
Hlavným partnerom je Klub slovenských turistov Turiec www.kst-turiec.sk. Bude sa spolupodieľať pri organizovaní sprievodných akcií, ktoré dotvárajú projekt a dávajú mu širší spoločenský rozmer.


Prosíme zapojte sa do elektronického prieskumu:
Odkazy