titulna > PROJEKTY - Projekty podporené ROP

Projekty podporené ROP


Projekty podporené Regionálnym operačným programom
Partneri projektu


                                        Investícia do Vašej budúcnosti


Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

Prostredníctvom budovania kvalitnej a dostupnej občianskej infraštruktúry a v spolupôsobení s príspevkami v rámci ostatných relevantných operačných programov pomôže ROP dosahovať ciele Národného programu reforiem v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a informačnej, spoločnosti.

Regionálny operačný program schválila EK dňa 24.9.2007. Dňa 2.8.2011 EK schválila verziu 2 Regionálneho operačného programu.

Viac informácií o Regionálnom operačnom programe nájdete na www.ropka.sk

Mesto Martin získalo z ROP podporu pre nasledujúce projekty:

1.1 Opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania | Info o projekte (PDF, 705kB)
  • Efektívne v ZŠ Jahodnícka
  • Obnova ZŠ Alexandra Dubčeka v Martine
  • Energeticky zdravá škola – ZŠ Hurbanova

3.2 Opatrenie: Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
4.1 Opatrenie: Regenerácia sídiel Projekty sú spolufinancované Európskou Úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške max. 85 % a ďalej zo Štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov Mesta Martin. Typ projektov: samostatne dopytovo orientované projekty