titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - cestovný ruch > združenie Malá Fatra

združenie Malá Fatra

Združenie cestovného ruchu Malá Fatra

Záujmové združenie právnických osôb Malá Fatra bolo zriadené v roku 2006 Mestskými zastupiteľstvami Martin a Vrútky. Hlavnou úlohou Združenia MF je presadzovanie spoločných miestnych záujmov v oblasti cestovného ruchu. Činnosť združenia zabezpečuje Výkonný výbor združenia, ktorý sa skladá z 5 členov a predkladá výsledky svojej činnosti Valnému zhromaždeniu a následne mestským zastupiteľstvám oboch miest.
Na decembrovom Mestskom zastupiteľstve v Martine predniesol správu o činnosti Združenia MF za rok 2009 člen Výkonného výboru Ing. Rudolf Kollár. Zo spomenutých aktivít spomenieme:

  • Vyhotovenie Informačného sprievodcu so zaujímavosťami národného parku Malá Fatra. Spomínaný materiál bol spracovaný v slovenskej a anglickej mutácii v náklade 25 000 ks. Je výborným pomocníkom milovníkom prírody, nakoľko na mape sú vyznačené turistické trasy Malej Fatry a niektoré ubytovacie a reštauračné zariadenia. Na podujatiach, ako sú napr. veľtrhy cestovného ruchu je veľmi vyhľadávaný aj vďaka svojmu estetickému spracovaniu. Táto turistická skladačka nesie názov „Malá Fatra – útulná hradba Turčianskej záhradky“. Bola distribuovaná do niektorých hotelov a pre potreby aktivít CR je k dispozícii na Mestských úradoch v Martine a vo Vrútkach.
  • Vyhľadávaným pomocníkom pre potreby orientácie v mestách Martin a Vrútky sú spoločné Mapy oboch miest. Tento materiál bol vydaný na základe požiadaviek hotelov, ale aj zástupcov polície, zdravotníctva, návštevníkov miest a taktiež širokej verejnosti. Sú tu vyznačené významné kultúrne a spoločenské inštitúcie, divadlo, múzeá, zdravotnícke zariadenie, podniky, závody a aktualizovaná je mapa s názvami ulíc oboch miest. Pre veľký záujem pripravuje Oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov na MsÚ v Martine ďalšie vydanie, ktoré má veľké ambície opäť sa stretnúť s veľkým záujmom obyvateľov Turca.
  • Bohatá história Malej Fatry najmä z obdobia 2. svetovej vojny zmobilizovala členov Združenia CR MF spopularizovať tento prekrásny kút slovenskej prírody aj v oblasti udržiavania a uctievania si pamiatky padlých v krutých bojoch SNP. Členovia Združenia MF spolu s ďalšími združeniami a organizáciami sprístupnili „Chodník francúzskych partizánov“, ktorý vedie k Pamätníku francúzskych partizánov v Lopušnej doline (pod Martinskými hoľami), kde pri príležitosti 65. výročia SNP položili kytice kvetov. Tento výstup bol aj impulzom pre začatie rozhovorov so zástupcami Klubu slovenských turistov v Martine, ktorí boli tiež jedni z účastníkov výstupu. Klub zabezpečuje turistické značenie Malej Fatry a podľa jeho zástupcov nebude obídený ani Chodník francúzskych partizánov.
  • K 65. výročiu SNP Združenie CR Malá Fatra v septembri minulého roka participovalo aj pri zorganizovaní Konferencie o bojoch II. Slovenskej partizánskej brigády M.R. Štefánika v priestoroch Malej Fatry, ktorej garantom bolo Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Konferenciu otvoril primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar, odborné prednášky mali zástupcovia Múzea SNP v Banskej Bystrici, priami účastníci bojov v spomínanej brigáde, ako aj rodinní príslušníci veliteľa brigády Viliama Žingora. Hosťami naplnená Veľká zasadačka MsÚ v Martine bola dobrou odmenou všetkým organizátorom konferencie. Potešiteľná bola účasť veteránov bojov v Malej Fatre, ale taktiež učiteľov dejepisu zo ZŠ v Martine, členov Oblastného výboru SZPB v Martine, členov Klubu M.R. Štefánika a T.G. Masaryka v Martine a ďalších. Všetkých potešil malý darček tu pokrstenej knihy Mariana Uhrina z tohto obdobia a výstavka, ktorú pripravili zástupcovia Slovenskej národnej knižnice v Martine.
  • Mesto Martin má veľmi plodnú spoluprácu s partnerským mestom Hoogeveen z Holandska. V ostatnom období sa veľký dôraz kladie na aktivity v rámci rozvoja cestovného ruchu. Veľkým nadšencom týchto iniciatív a veľký priateľ Slovenska a najmä Turca je náš priateľ Klaas Kleine. V čase písania tohto príspevku (12. januára 2010) sa napr. členovia Klastra Turiec – Združenia CR spolu s K. Kleinem zúčastňujú Veľtrhu cestovného ruchu v holandskom meste Utrecht, kde majú plánované stretnutia s podnikateľmi v turizme z holandskej strany a taktiež napr. zástupcami SACR a inými odborníkmi z tejto oblasti. Zvýšený výskyt ŠPZ-etiek z Holandska na Slovensku, ale aj v Turci je určite aj zásluhou podobných aktivít.
  • V závere roka 2009 bol Združeniu CR Malá Fatra z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 Mikroprojekty poskytnutý finančný príspevok v objeme 46 200,00 € na projekt „Cyklotrasy nestačia“. Tým bola naplnená aj úloha, ktorú si dalo Združenie CR Malá Fatra v rámci získavania mimorozpočtových zdrojov.
  • +++Úplne neplánovanou, ale o to zaujímavejšou činnosťou členov Združenia sa v ostatnom čase stáva spolupráca so študentmi vysokých škôl, ktorí hľadajú informácie potrebné o cestovnom ruchu, histórii, kultúre, podnikateľských aktivitách práve v našom zariadení. Keďže aj Združenie ide často „poľom neoraným“ stávajú sa naše rady a informácie veľmi dôležitým zdrojom pre obsah diplomových a rôznych záverečných prác študentov. Potešiteľné je, že pre prácu v cestovnom ruchu podávajú nám aj študenti svoje skúsenosti, vyhotovené ankety a rôzne postrehy, ktoré nám pomáhajú pri organizovaní našich aktivít.
  • Členovia Združenia CR MF sa aktívne podieľali pri tvorbe subjektu CR, ktorý mal za úlohu pokrývať a združovať iniciatívy CR na území celého regiónu Turiec. Toto úsilie vyvrcholilo v polovici roku 2009, keď bol Klaster Turiec – Združenie cestovného ruchu oficiálne založený.
príručka s mapou príručka Združenia Malá Fatra obal knihy
Projekt – Cyklotrasy nestačia

Je to projekt, ktorého trvanie je rozložené na 1 kalendárny rok a svojim rozsahom sa stane dominantným bodom činnosti Združenia MF v roku 2010. Zámer projektu bol postavený na skutočnosti, že dnes už nestačia len vybudované cyklotrasy, nakoľko turista je náročnejší a popri peknej prírode sa chce dozvedieť aj o histórii, prípadne ďalšie zaujímavosti, ktoré daný región poskytuje.
Projekt Cyklotrasy nestačia sa bude uskutočňovať v spolupráci s poľským subjektom Powiat Bielski, ktorý je orgánom územnej samosprávy v meste Bielsko – Biala v Sliezkom vojvodstve. Projekt je podporovaný Žilinským samosprávnym krajom, čo svedčí aj o zlepšujúcej sa spolupráci v našom kraji na poli turizmu.
Celá podujatie vyvrcholí v septembri t.r., keď v rámci Svetového dňa turizmu sa uskutoční veľké podujatie s predpokladanou účasťou 400 slovenských a poľských cykloturistov. Predchádzať tomu bude vyškolenie cyklosprievodcov, vytlačenie propagačných bulletinov a rôznych materiálov a najmä vyhotovenie informačných tabúľ na vybraných trasách. Tlačoviny a texty na informačných tabuliach budú v slovenčine poľštine a angličtine. Na projekte budeme spolupracovať s Klubom slovenských turistov v Martine a vo Vrútkach, bicyklovou skupinou JUS, kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami a taktiež s pracovníkmi ŽSK zodpovednými za cestovný ruch.

Členovia Združenia CR Malá Fatra ocenia akékoľvek pripomienky, skúsenosti, návrhy, postrehy, ktoré máte z pobytu v Malej Fatre, keby ste nám dali vedieť na adresu:
Mestský úrad
Alexander Zacharides
Oddelenie strategického rozvoja a medzinárodných vzťahov
Nám. S.H. Vajanského 1
036 49 M a r t i n
alebo zacharides@martin.sk