titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - o meste > kronika mesta

kronika mesta

Mestská kronika je písaná v zmysle zákona Národnej rady SR č. 369/1990 o obecnom zriadení, ako aj VZN mesta Martin č. 73 o kronike mesta Martin. Jej základná štruktúra zodpovedá publikovanému návodu Ladislava Jasenáka (Príručka pre kronikárov, Martin 1995), vydanom Muzeálnou slovenskou spoločnosťou, ktorá v roku 1993 obnovila svoju činnosť a krátko potom prevzala aj iniciatívu v pomoci kronikárom.

Zápisy v kronike sú objektívnym, politicky neovplyvneným a vecne správnym záznamom udalostí celomestského charakteru. Kronika mesta Martin dokumentuje aktivity z oblasti verejného a hospodárskeho života, školstva, výchovy, vedy, techniky, kultúry a umenia, cirkevného života, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, športu a telesnej výchovy, čím plní funkciu vzácneho literárneho a historického prameňa. Súčasťou kroniky aj aj sprievodná dokumentácia.

Ročný súpis kroniky sa odovzdáva slávnostným spôsobom primátorovi mesta Martin, spája sa so slávnostným aktom odovzdávania verejných uznaní mesta Martin, ktorý sa viaže s 11. novembrom príslušného kalendárneho roka.

Jednotlivé zväzky kroniky za obdobie jedného kalendárneho roka sa archivujú v Štátnom Archíve (MV SR Štátny archív Bytča) v pobočke v Martine, u primátora mesta Martin a na odbore spoločenských služieb MsÚ v Martine.

Funkciu kronikára mesta Martin zastáva od roku 2009 PhDr. Katarína Tomášová. Kronikárka vedie ročné zápisy kroniky mesta Martin od ročného zápisu za rok 2008. Koncept kroniky posudzuje z poverenia primátora mesta Martin Mgr. art. Andreja Hrnčiara prednostka MsÚ v Martine JUDr. Katarína Katinová.


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 73 o kronike mesta Martin (PDF - 76kB)