titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - strategické dokumenty > tepelná energetika

tepelná energetika

Povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja obce v tepelnej energetike stanovuje zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov [1]. Vypracovanie koncepcie musí prebehnúť do konca roku 2007.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 29 zákona č. 657/2004 Z. z. Metodické usmernenie pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky [2, 3], ktorým sa určuje jej minimálna obsahová náplň a rozsah spracovania.

Úlohou spracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území obce s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky. V procese spracovávania je potrebné analyzovať miestne energetické zdroje (biomasa, komunálny odpad, slnečná a geotermálna energia apod.).

Vypracovaná koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
Podľa Európskej charty miestnych samospráv majú obce a mestá právo a podľa slovenskej legislatívy aj povinnosť vypracovať si vlastnú energetickú koncepciu. V tejto koncepcii možno záväzne stanoviť v územnom pláne, ktoré lokality sa budú prednostne zásobovať teplom zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom. Schválená koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike umožní lepšie plánovanie investícií výrobcom a distribútorom energie (hlavne tepla a plynu) tak, aby si v jednotlivých častiach obce alebo mesta nekonkurovali a nemuseli sa budovať zbytočne veľké prenosové kapacity. Takéto legislatívne opatrenia platia napr. v Českej republike, Rakúsku a Dánsku.

Koncepcia rozvoja v tepelnej energetike pre mesto Martin sa spracúva s výhľadom do roku 2015. Predpokladá sa aktualizácia koncepcie v kratších časových horizontoch, napr.
po piatich rokoch.

Pri spracovávaní koncepcie rozvoja mesta Martin v tepelnej energetike boli prizvaní na spoluprácu držitelia licencií na výrobu a dodávku tepla a najväčší odberatelia tepla. Uskutočnili sa návštevy u výrobcov aj najväčšieho odberateľa tepla – u spoločností Martinská teplárenská, a. s. a Martico, a. s. Spolu 34 subjektov v meste zo všetkých sektorov bolo oslovených formou dotazníka zameraného na zistenie súčasných podmienok zásobovania týchto subjektov teplom a ich budúcich zámerov v tejto oblasti. Ku dňu 03.09.2007 sa vrátilo 19 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje cca 56 %.


dokument