titulna > PROJEKTY - projekt PROMOTION > viac o projekte

viac o projekte

logo bicyklového dňaZáturčieZáturčie

Milí Martinčania,
redukcia emisií, efektívne využívanie energií, využívanie obnoviteľných zdrojov energie na ďalšiu výrobu energie, podiel biopalív v pohonných hmotách a ďalšie faktory sú dôležité pre plnenie strategických cieľov Európskej Únie v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia. Európska Únia sa tieto ciele pokúša naplniť prostredníctvom programu Inteligentná energia - Intelligent Energy Europe IEE http://ec.europa.eu/energy/intelligent/, kde sú plánované hodnoty faktorov: 20% do roku 2020.
Určite sa každý deň stretávate s príkladmi nehospodárneho a neúsporného nakladania s energiami či je to v domácnostiach, v zamestnaní, v školách, v doprave, ľahkovážnym prístupom k životnému prostrediu a pod. Takéto nezdravé javy znižujú kvalitu nášho každodenného života, bývania a mobility či si to uvedomujeme, alebo nie. Ak máte pocit, že by ste mohli niečo spraviť pre seba a svoje okolie práve pre Vás je tu projekt PRO.MOTION.
Projekt PRO.MOTION s témou mobilita a bývanie ponúka možnosti zapojenia obyvateľov do využívania alternatívnych druhov dopravy a tak sa podieľať na zvýšení ich kvality života.

Identifikácia hlavnej cieľovej skupiny projektu

Identifikácia vychádza z elektronického prieskumu, ktorý bol uverejnený na internetovej stránke mesta a celkovo sa ho zúčastnilo 152 obyvateľov. Z tohto počtu 86 žien ( 56,58 %) a 66 mužov čo predstavuje 43, 42 % .
Z počtu žien hlavnú cieľovú skupinu tvoria dospelí- zamestnaní 66,28%. Potom nasledujú tínedžeri 18,60%, dospelí –nezamestnaní 11,68%, dôchodcovia 3,49%.
Z počtu mužov hlavnú cieľovú skupinu tvoria dospelí –zamestnaní 77,27%.Potom nasledujú tínedžeri 13,64 %, dospelí nezamestnaní a dôchodcovia 4,55%.

Z celkového počtu obyvateľov mesta hlavnú cieľovú skupinu tvoria teda dospelí- zamestnaní 71,05 %, potom nasledujú tínedžeri 16,45 %, dospelí- nezamestnaní 8,55% a dôchodcovia 3,95%.

Z výsledkov elektronického prieskumu vyberáme niekoľko zaujímavých informácií

Do práce, školy každodenne dochádza 57,89 % obyvateľov mestskou hromadnou dopravou, autom 13,16%, peši 21,05 %, bicyklom 7,89%.
Na otázku ako často využívam mestskú hromadnú dopravu odpovedalo 50,00% veľmi často, 10,53% často, 31,58% občas, a 7,89% vôbec.
Na otázku ako často využívam auto odpovedalo 7,89% veľmi často, 13,16% často, 55,26% občas, 23,68 vôbec nepoužíva.
Uprednostňuje alternatívne druhy dopravy 68,42 % obyvateľov, neuprednostňuje 21,05% nevie posúdiť 10,53%.
Alternatívne druhy dopravy využíva 21,05% veľmi často, 31,58% často, 44,74 občas, 2,63% vôbec nevyužíva.
Podľa názoru obyvateľov je prepojenie cyklo - chodníkov z okrajových častí mesta do centra 76,32% slabé, 10,53% dobré, 5,26% výborné, a 7,89 % nevie posúdiť. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta sa nám podarilo zadefinovať niekoľko kritických bodov prepojenia mestskej časti Záturčia. Ich vyriešenie by výrazne prispelo k zlepšeniu prepojenia a dostupnosti.

mapa cyklotrásZáturčieZáturčie

Podľa názoru obyvateľov sú cyklotrasy menej bezpečné 84,21%,že sú bezpečné 7,89% a nevie posúdiť 7,89%.
Mesto a jeho príslušné orgány sa o cyklistov starajú 57,89% slabo, 23,68% dobre, 5,26% výborne a 13,16% nevie posúdiť.
Propagácia alternatívnych druhov dopravy ako cyklo-doprava, chôdza a pod. je podľa 76,32% obyvateľov slabá, 7,89% dobrá, 2,63% výborná a 13,16% nevie posúdiť.

Na základe elektronického dotazníka prostredníctvom ktorého sme identifikovali cieľovú skupinu obyvateľov sme pre nich pripravili dotazník, ktorý je dôležitý pre plnenie indikátorov projektu. Bol pripravený na základe implementačnej príručky projektu „ SURVEY ON MOBILITY PATTERNS AND BEHAVIOUR “. Výsledky dotazníka vychádzajú z názornej vzorky 179 obyvateľov mestskej časti Záturčie. Z výsledkov vyberáme:

Vlastníte motorový dopravný prostriedok – osobné auto
Áno vlastním - 133 odpovedí  - 74, 3 %
Nie nevlastním  - 41 odpovedí - 23,0 %
Neuviedol/la  - 5 odpovedí  - 2,7 %

Vlastníte dvojkolesový nemotorový dopravný prostriedok ( ako bicykel )
Áno- vlastním - 127 odpovedí - 70,95 %
Nie – nevlastním  - 41 odpovedí  - 22,90 %
Neuviedol/la  - 11 odpovedí  - 6,15 %

Využívanie dopravných prostriedkov - Moderne, rozumne a inovačne
CarSharing
- súčasné, spoločné zdieľanie dopravných prostriedkov ,
- delenie sa o dopravný prostriedok s niekým druhým.

Ide o model zapožičiavania áut, kde si ľudia prenajímajú tieto dopravné prostriedky na krátke obdobie . Je zaujímavý hlavne pre užívateľov, ktorý dopravný prostriedok využívajú nepravidelne, občasne, príležitostne. Tiež je využívaný aj v podobe, že viac domácností vlastní 1 vozidlo a jeho využívanie je zladené ( napr. zvážanie detí do školy, spoločné zvážanie do zamestnania, spoločné nákupy v nákupných strediskách a pod. )
Nevlastním – používam !
Tento moderný a úsporný spôsob využívania dopravných prostriedkov už našiel svoje uplatnenie aj v západných krajinách EÚ. Ako je vidieť z prieskumu, ktorý bol uskutočnený u obyvateľov mestskej časti Záturčie u nás je jeho využívanie ešte len v začiatkoch.
Áno - využíva - 5 odpovedí  - 2,79 %
Nie – nevyužíva - 163 odpovedí - 91,06 %
Neuviedol/la - 11 odpovedí - 6,15 %

Dôležitý je individuálny prístup účastníka cestnej premávky, jeho vnímanie a environmentálne správanie vo vzťahu k redukcii emisií. CarSharing je predstavený ako jeden z nástrojov zvýšenia kvality mobility a bývania vo vzťahu k životnému prostrediu.