titulna > PROJEKTY - projekt PROMOTION > aktivity PRO.MOTION

aktivity PRO.MOTION

Projekt PRO.MOTION na Detskom dopravnom ihrisku v mestskej časti Martin - Sever.
PRO.MOTION na dopravnom ihrisku

Dňa 13.06.2011 sa uskutočnilo v priestoroch učebne Detského dopravného ihriska v mestskej časti Martin-Sever predstavenie jedinečnej niekoľko stranovej publikácie s názvom „Pracovný zošit mladého cyklistu“. Zaujímavý výklad k publikácii podal detskému poslucháčovi zo Základnej školy Aurela Stodolu Ing. Mgr. Vladimír Maretta, dlhoročný zamestnanec CVČ Kamarát. Táto jedinečná praktická pomôcka určená žiakom prvého stupňa základných škôl obsahuje dôležité informácie mladého cyklistu v jeho každodennom kontakte s dopravným prostriedkom -bicyklom. Obsahuje zaujímavé časti jednotlivo venované napr. správnej a odporúčanej výbave cyklistu, starostlivosti o bicykel, technike jazdy, spoznávaniu dopravných značiek, informáciám o základných pravidlách jazdy ako aj minitest pozostávajúci z niekoľkých otázok riešiacich rôzne situácie na križovatkách.
Ide o jeden z viacerých výstupov úspešného Medzinárodného projektu s názvom PRO.MOTION do ktorého bolo mesto Martin aktívne zahrnuté s témou „Mobilita a bývanie“. Tento projekt nie len ponúkol, ale aj priniesol možnosti zapojenia obyvateľov mesta Martin do využívania alternatívnych druhov dopravy a tak sa im umožnil podieľať na zvýšení kvality každodenného života. Veľký podiel na vzniku tejto publikácie má Oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov MsÚ v Martine s odbornou spoluprácou Turčianskej bicyklovej skupiny JUS. Jedným z doprovodných cieľov samotného projektu bola aj spolupráca so školami v oblasti osvety. A práve tu sa podarilo zabezpečiť šírenie a podporu informácií z oblasti bezpečného využívania alternatívnych druhov dopravy akým je v našom prípade využívanie bicykla. Jeho časté a správne používanie je jedným z predpokladov eliminácie negatívnych dopadov neefektívneho využívania štandardných druhov dopravy. Každý z nás, či chce alebo nie sa stáva účastníkom cestnej premávky už pri každodennej ceste do zamestnania, do školy a pod. Náučné a správne podané informácie o bezpečnom využívaní alternatívnych dopravných prostriedkov už tým najmenším sa stáva neodmysliteľnou súčasťou života.

Ing. Peter Lukáč, Mestský úrad Martin


Projektový míting vo Vaduze (Lichtenštajnsko)
Stretnutie vo Vaduze  Stretnutie vo Vaduze

V dňoch 09. – 10. 09. 2010 sa uskutočnil už 6-ty záverečný medzinárodný workshop projektu v lichtenštajnskom Vaduze. Partneri projektu rokovali na pôde Hochschule, kde diskutovali o reálnych výstupoch 3 – ročnej práce na projekte. Za Mesto Martin sa mítingu zúčastnili ing. Ivana Bobrovská (oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov) a ing. arch. Eleonóra Hejzlarová (Útvar hlavného architekta mesta Martin), ktoré odprezentovali dosiahnuté výsledky projektu pre Mesto Martin, pre konkrétnu realizáciu v praxi (úspora energií, zníženie CO2, urbanistické štúdie cyklotrás – prepojenie časti Záturčie s centrom mesta a prepojenie Záturčia do VPP).

Fotogaléria


PRO.MOTION opäť v športovom duchu
Logo Promotion Logo IEE
Na štarte  Na štarte

V nedeľu 29.08.2010 sa uskutočnil v poradí už druhý ročník cyklistického preteku s názvom Merida cyklomaratón tentoraz aj s podporou projektu PRO.MOTION. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ministra financií SR Ivana Mikloša. Pretek bol odštartovaný o 10,00 hod. na Divadelnom námestí v Martine a trasa smerovala cez viaceré turčianske dediny cestou SNP. Vyše 88 km trasa bola pre cyklistov zaujímavou ukážkou prírodných krás turčianskeho regiónu. Tento ročník sa preteku zúčastnilo takmer 200 účastníkov čo nasvädčuje o záujme o podujatia tohto charakteru. V rámci projektu bola pripravená aj prezentácia spojená s propagačnými letákmi a zaujímavými pohľadnicami s námetmi žiakov ZŠ.
Príjemný posledný augustový víkend priniesol zo sebou zaujímavé športové podujatie, ktoré ocenili nielen aktívne zúčastnení cyklisti ale aj ostatní obyvatelia mesta Martin s pozitívnym vzťahom k cyklistike.

Fotogaléria


Martinský bicyklový deň 2010
Na štarte Logo Promotion Logo IEE

V poradí už 12. ročník podujatia pre cyklistov „ MARTINSKÝ BICYKLOVÝ DEŇ “ sa uskutočnil 19. júna 2010. Podujatie otvoril primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar, ktorý niesol záštitu nad celým podujatím. O niečo lepšie počasie pritiahlo podstatne viac priaznivcov cyklistiky ako minulý rok čomu nasvedčuje aj počet predaných cyklobalíčkov, ktorý prekročil 200 ks. Trasa smerovala podobne ako minulý rok cez Vrútky, Lipovec, Turčianske Kľačany, Sučany do Turčianskej Štiavničky. Tam bolo už pre účasníkov pripravené občerstvenie, kultúrny program a súťaže. Štart druhej etapy bol naplánovaný na 15,00 hod. a cyklisti smerovali cez Sklabinský podzámok , Sklabiňu, Dražkovce, Tomčany. Celkovo trasa predstavovala vyše 35 km. Príjazd cyklistov do mesta bol spojený s vyhodnotením súťaží a tombolou, kde hlavnou cenou bol horský bicykel. Hlavným organizátorom bola už tradične Turčianska bicyklová skupina JUS. Propagácia a podpora podobných podujatí buduje povedomie pre čo najlepšie využívanie energeticky efektívnych dopravných prostriedkov a prináša výborné predpoklady pre ich ďalší rozvoj.

Fotogaléria


„Zelená“ pre nových hráčov tímu v projekte Pro.motion

Fotografia zo stretnutia

Dňa 18.05. 2010 sa v priestoroch zasadačky Útvaru hlavného architekta mesta Martin uskutočnilo plánované pracovné stretnutie so zamestnávateľmi z Východného priemyselného parku. O stretnutie prejavili záujem štyri firmy ECCO SLOVAKIA, a.s., MAR SK, s.r.o., VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., GGB SLOVAKIA, s.r.o. Ide o zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú nemalí počet zamestnancov z regiónu ( okolo 150 zo Záturčia ). Jedným z hlavných cieľov projektu je aj prepojenie mesto Martin – Záturčie - priemyselný park východ, západ a hľadanie možností pre navrhnutie a vytvorenie optimálneho dopravného plánu. Na stretnutí sme sa venovali aj týmto otázkam. Využívanie alternatívnych druhov dopravy má v tejto oblasti dobré predpoklady, pretože podľa slov zástupcov firiem 20-30% zamestnancov využíva bicykel na dopravu do zamestnania. Počas rokovania vzniklo niekoľko nápadov na propagáciu projektu ako napr. dobrovoľnícka akcia v rámci firiem – možnosť zapojenia aj mesta v rámci „ Zdravého mesta“ - team building. Napríklad v rámci športových dní, ktoré spoločnosti pravidelne organizujú by sa pripravil bicyklový deň. Spolu s oslovenými spoločnosťami sa tam otvárajú možnosti propagácie na internetových stránkach – linky, odkazy a pod. Teší nás aj záujem mesta Sučany, ktoré podporuje myšlienku cyklistického prepojenia priemyselného parku s ich mestom, čím by sa mohla zrealizovať myšlienka v rámci projektu Pro.motion na prepojeni oboch sídiel cyklistickou trasou. Na záver rokovania sme sa dohodli, že na téme projektu majú zúčastnené spoločnosti záujem spolupracovať. Tým sa nám podarilo rozšíriť skupinu aktívnych hráčov v rámci projektu Pro.motion a vytvoriť tak predpoklady pre aplikáciu výsledkov projektu do rozvoja cyklistických a iných alternatívnych druhov dopravy v Martine. Otvoril sa tak zároveň aj priestor pre rozvoj spolupráce aj v iných smeroch, predovšetkým pri zlepšovaní životného prostredia v meste a zvyšovaní bezpečnosti hlavne v doprave.

Fotografia zo stretnutia

Architekti z Útvaru hlavného architekta predstavujú možnosti cyklistického prepojenia

Fotografia zo stretnutia

Pomoc pri budovaní cyklotrás - základné východisko spolupráce


Otvorené diskusné fórum " Územnoplánovacie podklady", Banská Bystrica 2010

konferencia

Vo štvrtok 29. apríla. 2010 sa uskutočnilo vo výstavnej sieni SAS v Banskej Bystrici otvorené diskusné fórum na tému" Územnoplánovacie podklady". Organizátorom tohto stretnutia bol Spolok architektov Slovenska a v rámci neho Združenie urbanistov a územných plánovačov Slovenska. Súčasťou bola aj prezentácia projektu " Pro.motion" a predstavenie doposiaľ zrealizovaných výsledkov. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia rôznych organizácií napr. z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Fakulty architektúry STU, ZMOSu, Slovenskej komory architektov, URBION-u, Asociace urbanistu a územních plánovaču ČR, ako aj architekti z Útvaru hlavného architekta mesta Martin.


Spolu hľadáme farebnejší svet

Fotografia z triedy, kde sa konala výtvarná súťaž Namaľovaný výkres

Spolu hľadáme farebnejší svet - aj pod týmto sloganom sa niesla zaujímavá výtvarná súťaž žiakov 4. a 5. ročníka na Základnej škole Aurela Stodolu v Záturčí koncom septembra tohto roku. Nosná téma bola „ Ako si predstavujem svoju zdravú cestu do školy.“ Žiaci mali možnosť sa výtvarne prejaviť a svoje myšlienky preniesť na papier. Ich práce priniesli nové inšpirácie a námety pre projektový tím. Pri príprave a realizácii súťaže sme vychádzali z aktivity projektu, ktorá zahŕňa prípravu a tvorbu informačných pohľadníc určených pre širokú verejnosť .Najkrajšie práce boli odmenené drobnými vecnými cenami a budú slúžiť ako námety na už spomínané pohľadnice.

Fotogaléria

Európsky týždeň mobility - popoludnie venované deťom

Podujatie Európskeho týždňa mobility Podujatie Európskeho týždňa mobility

V rámci Európskeho týždňa mobility, ktorý prebieha každoročne od 16. -22. septembra sa v sobotu 19. septembra podarilo zorganizovať zábavné popoludnie pre rodiny s deťmi. Za účasti organizátorov Ing. arch. Viery Šottníkovej z Útvaru hlavného architekta a Ing. Petra Lukáča z oddelenia strategického rozvoja MsÚ sa deti mali možnosť zahrať zábavné PRO.MOTION pexeso, ktoré pre nich pripravili. Išlo o pexeso, kde hlavnými motívmi boli cyklista, korčuliar na kolieskových korčuliach, skate-bordista, ale aj časti športového oblečenia ako cyklistická prilba, tričko, rukavice a pod. Každé takéto podujatie aj keď malou mierou prispieva k budovaniu povedomia - kvalita života verzus mobilita a bývanie. Nové myslenie v oblasti používania trvalo udržateľnej dopravy prispieva k regenerácií sídelných oblastí a tým zvýšeniu kvality bývania našich rodín, detí a pod.

Fotogaléria

Projektový míting v Rige

Míting v Rige Námestie v Rige

V poradí už štvrtý projektový míting sa uskutočnil 9. -10. septembra,2009 v Lotyšskej Rige. Po mestách Paríž, Trnava, Pamplona sa partneri zišli v budove miestnej radnice. Hlavnými cieľmi stretnutia bolo získať prvé myšlienky a nápady pre prípravu príručiek pre užívateľov v rámci WP3/5, úvod do procesu plánovania tréningov v rámci WP4, vypracovanie stratégie prepojenia cieľovej skupiny na komunikáciu a šírenie informácií, ako aj diskusia o prostriedkoch určených na propagáciu. Súčasťou stretnutia bolo aj vystúpenie Valérie Benard zástupcu projektu Pro.motion v Európskej komisii. Za mesto Martin sa mítingu zúčastnil Ing. Peter Lukáč z oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov. Nasledujúci pracovný míting sa uskutoční v meste Oradea ( Rumunsko, apríl 2010 ) a posledný v meste Cloughjordan ( Írsko, október 2010 ).

Fotogaléria

Zdravo ,efektívne a bezpečne na bicykloch – PRO.MOTION tréning školákov

privítanie žiakov všeobecné pokyny

PRO.MOTION predstavuje podporu, propagáciu využívania alternatívnych druhov dopravy a v tomto duchu sa niesol aj praktický tréning cyklo-jazdy na ZŠ A. Stodolu v Záturčí. Za príjemného májového počasia sa tohto podujatia zúčastnili členovia cyklo-hliadky mestskej polície z Martina, Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová, Ing. Peter Lukáč z projektového tímu, ďalší starší skúsení cyklisti- obyvatelia mestskej časti Záturčia a okolo štyridsať žiakov. Podujatie mimo iného bolo zamerané na zásady bezpečného a správneho používania nemotorového dopravného prostriedku- bicykla. Jazda na chodníku, po ceste, cez križovatku, vchádzanie na cestu, znamenie o zmene smeru jazdy si mohli žiaci prakticky vyskúšať. Trasa cyklojazdy bola vytypovaná členmi cyklo-hliadky mestskej polície. Skupina žiakov bola rozdelená na menšie skupinky tak aby boli dodržané zásady bezpečnosti. Žiaci v plnej bezpečnostnej výbave na začiatku spred školy smerovali cestou Aurela Stodolu na Podháj. Tam odbočili na chodník pre peších a cyklistov ktorý vedie okolo nákupného strediska Tulip. Nasledovalo teoretické priblíženie pojmu „ cyklotrasa“ ,jej značenie a využívanie. Práve cyklotrasou potom postupovali popri rieke Turiec až ku svetelnej križovatke. A to už bol smer staré Záturčie a návrat cestou A. Stodolu späť.

Toto podujatie znamenalo preopakovanie si dopravných pravidiel, zhrnutie bezpečnostných pravidiel pre cyklistov, ktoré sú v dnešnej uponáhľanej dobe stále potrebnejšie a naliehavejšie.
Samozrejme pri aktivitách podobného zamerania je tiež potrebné uvedomiť si aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel a pochopenia funkcie dopravy ako riadeného systému. Prečo nepoužiť bicykel, keď je to možné a vyhnúť sa tak nezdravému spôsobu dopravy ? O dopadoch štandardných druhov dopravy sa už popísalo mnoho. Nebezpečný dopad skleníkových plynov na naše životné prostredie sa prejavuje už aj v súčasnosti. Je na zamyslenie a uvedomenie si skutočnosti, že cestná doprava v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy vyprodukuje až 95 % oxidu uhličitého. Rozvoj cyklodopravy a budovanie povedomia o jeho výhodách môže do značnej miery napomôcť pri správnom výbere dopravného prostriedku.

Fotogaléria

Cyklista a chodec na verejných komunikáciách - PRO.MOTION alternatíva dopravy

propagácia na školách trasa Bicyklového dňa

V ZŠ Aurela Stodolu v Záturčí sa 28. apríla 2009 uskutočnila beseda so žiakmi štvrtých ročníkov v rámci projektu PRO.MOTION. Stretnutie bolo organizované Ing. arch. Eleónorou Hejzlarovou z Útvaru Hlavného architekta mesta Martin, Ing. Petrom Lukáčom z oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov MsÚ v Martine a kpt. Mgr. Martinom Kubíkom starším referentom skupiny prevencie z Okresného riaditeľstva PZ v Martine. Beseda bola rozdelená na dve časti.

V prvej časti sme sa zamerali na podporu a propagáciu v oblasti využívania alternatívnych druhov dopravy. V rámci besedy boli otázky typu využívania rôznych druhov dopravy. Boli sme zvedaví na každodenne používané spôsoby dopravy na ceste do školy, kde sme sa zamerali na význam a environmentálny aspekt využívania práve tých alternatívnych. Žiaci počuli o význame nášho a iných projektov zameraných na túto oblasť. V druhej časti sa slova ujal kpt. Martin Kubík, ktorý hovoril hlavne o bezpečnosti a prevencii na cestách. Pre štvrtákov základnej školy bolo veľmi prospešné priblíženie cyklistu a chodca ako účastníka cestnej premávky. Nesmieme zabúdať na to, že práve tieto cieľové skupiny sú na cestách najviac ohrozené.

Aj pri realizácii takýchto podujatí myslíme na to, že prevencie a bezpečnosti na cestách nie je nikdy dosť !

Každý z nás, či chce alebo nie sa stáva účastníkom cestnej premávky už pri každodennej ceste do zamestnania, do školy a pod. Doprava pri využívaní akýchkoľvek dopravných prostriedkov sa stáva neodmysliteľnou súčasťou života. V súčasnej modernej dobe sme svedkami hlavne gigantického rozvoja motorizmu, ktorý prináša so sebou aj negatívne stránky. Zvýšená nehodovosť na cestách, zhoršená kvalita životného prostredia sú len dve z nich. Najväčšie riziko pre životné prostredie predstavuje tvorba oxidu uhoľnatého, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní ropných produktov. Doprava sa podieľa takmer 60% na tvorbe oxide uhoľnatého. Ak nebudeme hovoriť o negatívnych dopadoch neefektívneho využívania dopravy už s našimi deťmi a mládežou môžeme čakať že klimatické zmeny, ktorých svedkami sme už dnes sa stanú veľmi vážnym problémom každodenného života.

Fotogaléria

Turčiansky bicyklový deň s podporou projektu PRO.MOTION
trasa Bicyklového dňa logo Promotion na informačnom paneli

20. júna 2009 sa v Martine uskutočnil v poradí už 11 ročník podujatia pre cyklistov Turčiansky bicyklový deň. Podujatie bolo organizované pod záštitou primátora mesta Martin Mgr. art. Andreja Hrnčiara a predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára. Program začal registráciou účastníkov o 9,00 hod. na Divadelnom námestí . Štart prvej etapy cyklojazdy smeroval do Turčianskej Štiavničky, kde bolo pre cyklistov pripravené občerstvenie. Celodenné daždivé počasie neznechutilo športuchtivých nadčencov, ktorí hneď po oddychu smerovali späť do Martina. Tu po príjazde nasledovalo vyhodnotenie a tombola.

Mesto sa tento rok do tohto podujatia zapojilo aj prostredníctvom projektu PRO.MOTION. Integrácia obyvateľov a ich zapojenie prostredníctvom takýchto podujatí vytvára dobrý predpoklad pre rozvoj alternatívnych druhov dopravy. S podujatím sa nám podarilo spojiť propagačnú kampaň a oboznámiť cyklistov s prebiehajúcim projektom.
Budovanie povedomia v oblasti cyklodopravy a iných udržateľných druhov dopravy je jedným z nosných cieľov.

Fotogaléria