titulna > PROJEKTY - DIGITÁLNE MESTO

DIGITÁLNE MESTO

Chronológia projektu Digitálne mesto

Február 2007

Tlačová konferencia mesta Martin (16. 2. 2007) odštartovala v rámci Slovenska ojedinelú službu občanom – bezplatný internet pre domácnosti. Myšlienku realizovať projekt priniesol vo svojom volebnom programe primátor mesta Andrej Hrnčiar. Povedal: „Predstavujem si Martin ako moderné a dynamicky sa rozvíjajúce mesto. Takýto projekt by mal uľahčiť komunikáciu občanov s Mestským úradom a zvýšiť ich informovanosť. Perspektívne sa týmto spôsobom uľahčí aj vybavovanie rôznych úradných záležitostí.“

Na stiahnutie:
TS bezplatný internet (.pdf, 125kB)


Február 2008

Odprezentovali sme priebežný stav jednotlivých súčastí projektu “Digitálne mesto“
Služba bezplatného internetu
Službu bezplatného internetu pre domácnosti, ojedinelú službu občanom v rámci Slovenska, v spolupráci s mestom Martin poskytujú dve firmy. Spoločnosť Gaya s.r.o. a poskytovateľ káblovej televízie a internetu Martico s.r.o.. Doteraz takúto možnosť využilo 127 obyvateľov mesta prostredníctvom spoločnosti Martico s.r.o., čo je v prepočte 5,6% nárastu jej minuloročných klientov a ďalších 337 martinčanov sa bezplatne pripojilo k internetu prostredníctvom spoločnosti Gaya s.r.o.
Plánované spustenie e-govermentu v meste Martin
Momentálne je možné sťahovať viac ako sto formulárov v elektronickej forme z webovej stránky mesta. Doručiť ich však zatiaľ treba klasickou formou, osobne alebo kamennou poštou. Na technickom zabezpečení elektronického vybavovanie klientov a priebežného sledovania vybavovania ich stránok pracujeme. Veríme, že k reálnemu zavedeniu aj takejto formy vybavovania klientov na mestskom úrade v Martine dôjde v priebehu tohto roka 2008.
Projekt Digitálne mesto
Jedným z prvých krokov projektu e-govermetu v meste Martin s praconým názvom Digitálne mesto je jeho prvá fáza Zastupiteľská demokracia. Jej základným kameňom je poslanecký portál so softwérovou podporou pre prácu mestského zastupiteľstva a jeho poslancov. Zasielanie materiálov, zbieranie stanovísk, pripomienok a požiadaviek či už odborných komisií, mestských častí, alebo odborných útvarov bude prebiehať digitálne. Na tomto pilotnom projekte spolupracujeme s firmou Datalan a.s., ktorá začiatkom marca predvedie prípravnej komisii prvú verziu tohto systému. Po doladení plánujeme jeho zavedenie do praxe v mesiaci apríl tohto roku. Ďalším krokom bude kompletná digitalizácia dokumentov a úloh v rámci mestského úradu. Jej súčasťou bude systém, vďaka ktorému zamestnanci úradu budú pracovať s dokumentmi a úlohami v elektronickej podobe a aj ich kompletný obeh v rámci úradu bude tak isto prebiehať elektronicky. Záverečnou fázou bude otvorenie nášho systému navonok voči našim klientom. Tí by mali mať možnosť vybavovať svoje stránky elektronicky cez internet.


November 2008

Mesto Martin sa ako prvé na Slovensku rozhodlo digitalizovať zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ). V snahe uľahčiť svojim obyvateľom život, zároveň zavádza tzv. inteligentné elektronické formuláre pre občanov. Oba projekty sú súčasťou koncepcie „Digitálne mesto“, na základe ktorej sa z Martina stane plne elektronická, efektívna a transparentná samospráva.
Väčšina mestských úradov a mestských zastupiteľstiev na Slovensku komunikuje klasickou – papierovou formou, prípadne e-mailom. Riešenie dennej agendy má v takomto prípade podobu množstva papierových dokumentov a ich namnožených kópií, ktoré sa ďalej archivujú, prípadne likvidujú. Mesto Martin našlo spôsob, ako to robiť inak: „Rozhodli sme sa skoncovať s neprehľadnosťou v rámci evidencie dokumentov, s ich prípadnými stratami, či poškodením. Nebudeme plytvať verejnými financiami, ani energiou vlastných ľudí a už vôbec nechceme zbytočne zaťažovať životné prostredie,“ vyhlásil v tejto súvislosti primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.
Elektronické zasadnutia mestského zastupiteľstva odbúrali doterajšiu administratívu. „Všetky údaje a dokumenty sa jednotne ukladajú a ovládajú prostredníctvom webového rozhrania. V podstate je všetko uložené v rámci prehľadnej štruktúry na internom portáli s jednoduchým vyhľadávaním čohokoľvek. Stačí ak zadáte kľúčové slovo, alebo text a systém vám všetko nájde,“ povedal Milan Matuška, vedúci oddelenia informatiky Mestského úradu Martin.
Martin sa zároveň rozhodol uľahčiť svojim obyvateľom život prostredníctvom tzv. inteligentných digitálnych formulárov. Podľa primátora Andreja Hrnčiara to vďaka nim budú mať jednoduchšie aj zamestnanci mestského úradu. „Nekonečné návštevy kancelárií, pečiatkovanie, vypĺňanie množstva tlačív – všetku nevyhnutnú byrokraciu sa snažíme eliminovať. Formuláre si môžu občania v pohodlí domova vyplniť správne na internete. Systém ich totiž inak, ako správne vyplnené, neodošle. Je to obrovská pomoc pre obe strany – občanov aj administratívu na mestskom úrade“ vyzdvihol primátor Hrnčiar pozitíva inteligentných formulárov.
Inteligentné elektronické formuláre si môžu martinčania stiahnuť z webovej stránky mesta www.martin.sk už od dnešného dňa t.j. 4.novembra 2008. Digitalizácia zasadnutí mestského zastupiteľstva už beží v skúšobnej prevádzke a počítame, že na začiatku budúceho roka spustíme jej ostrú prevádzku.
Zoznam prvých inteligentných formulárov v Martine:

  1. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Mesta Martin
  2. Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov
  3. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
  4. Oznamovacia povinnosť usporiadateľa verejných kultúrnych podujatí
  5. Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  6. Žiadosť o určenie súpisného- orient. čísla
  7. Ohlásenie k miestnej dani
  8. Návrh na zrušenie trvalého pobytu
  9. Žiadosť o nájom hrobového miesta
  10. Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta

Digitálne mesto je koncepcia budovania e-Governmentu na úrovni mesta, ktorá vychádza z vízie o modernej a efektívne fungujúcej samospráve. Cieľom koncepcie je zefektívnenie procesov, širšie včlenenie občanov do diania mesta a zvýšenie transparentnosti samosprávy za pomoci informačno-komunikačných technológií. Túto koncepciu máme postavenú na základných pilieroch ako digitálny úrad, on-line služby pre klientov, digitálna zastupiteľská demokracia a e-demokracia.
Vybudovanie digitálneho úradu je nosnou časťou tejto koncepcie. Cieľom je výrazný posun vo využívaní IKT pri zefektívnení všetkých vnútorných procesov a spracovania dokumentov. Na tento pilier úzko nadväzujú on-line elektronické služby, ktoré majú zabezpečiť plnohodnotné elektronické vybavovanie požiadaviek klientov na najvyššej úrovni. Prvou etapou on-line služieb je práve systém inteligentných elektronických formulárov. Digitálna zastupiteľská demokracia je pojem, ktorý zastrešuje kompletnú digitalizáciu procesov, ktoré prebiehajú medzi MsÚ a mestským zastupiteľstvom. Táto časť je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke.
E-demokracia je zameraná najmä na poskytovanie komplexných informácií o činnosti samosprávy a zabezpečenie spätnej väzby od našich klientov. Informačno-komunikačné technológie sú ideálnym nástrojom na zvýšenie a zjednodušenie komunikácie s klientmi a tým i na zvýšenie ich účasti na rozhodovaní. Táto oblasť zahŕňa aktivity ako elektronické dotazníky, ankety, diskusné fóra, pri schvaľovaní príslušnej legislatívy aj e-voľby, e-petície a pod. Mesto Martin má už tradíciu v poskytovaní širokého spektra informácií, ale našim cieľom je aj ďalšie rozšírenie informačných kanálov o SMS správy, webcasting a ďalšie. Našimi najvýznamnejšími cieľmi pre nasledujúci rok sú: dopracovanie elektronických formulárov, 1. etapa digitalizácie procesov mestského úradu, prechod na plne digitálne mestské zastupiteľstvo a rozšírenie portfólia poskytovaných informácií o digitálne mapy.

Na stiahnutie:
TS digitalne mesto (.pdf, 159kB)
Fotogaléria


December 2008

Mesto Martin získalo v súťaži ZlatyErb.sk špeciálnu cenu za digitalizáciu zasadnutí mestského zastupiteľstva. Strieborné ocenenie v kategórii Najlepšia elektronická služba samospráv prevzal primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar z rúk Miroslava Drobného, predsedu občianskeho združenia eSlovensko.
Digitalizácia mestského zastupiteľstva je súčasťou projektu “Digitálne mesto.” Cieľom tejto koncepcie je zefektívnenie procesov, širšie včlenenie občanov do diania mesta a zvýšenie transparentnosti samosprávy za pomoci informačno-komunikačných technológií. Vďaka digitalizácii majú poslanci a pracovníci mestského úradu prístup ku kompletným informáciám a dokumentom, ktoré sú potrebné k zasadnutiam mestského zastupiteľstva (MsZ). Takéto riešenie zefektívňuje postup pri vytváraní bodov zasadnutia a okamžite sprístupňuje aktuálne údaje všetkým zainteresovaným.
Som rád, že naše snahy oceňuje aj odborná verejnosť. Digitálne zastupiteľstvo vo svojej elektronickej podobe šetrí verejné financie aj energiu našich ľudí. Prehľadnosť materiálov a ich bezpečnosť sa výrazne zlepší, čo v konečnom dôsledku zjednoduší prehľad občanom nášho mesta o činnosti a rozhodnutiach jeho volených zástupcov. Je to ďalší krok k zvýšeniu transparentnosti a zároveň týmto spôsobom zbytočne nezaťažujeme životné prostredie,“ vyhlásil primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.
Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv. V súťaži odborníci oceňujú výnimočné projekty a podporujú výmenu skúseností v súvislosti s ich realizáciou. Zároveň odmeňujú snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.
Strieborné ocenenie Mesta Martin za službu Digitálne zastupiteľstvo v súťaži ZlatyErb.sk, nie je jediné. Mesto Martin sa pýši oceneniami Najlepšia elektronická služba v roku 2004, Najlepšia elektronická stránka miest a mestských samospráv v roku 2004 a 2007 a druhým miestom v rovnakej kategórii v roku 2006. Digitálna zastupiteľská demokracia je pojem, ktorý zastrešuje kompletnú digitalizáciu procesov prebiehajúcich medzi MsÚ a mestským zastupiteľstvom. Táto časť je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke.
Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne eSlovensko občianske združenie (http://eSlovensko.sk), Únia miest Slovenska (http://Unia-miest.eu) a Združenie informatikov samospráv Slovenska (http://ZISS.sk) pod záštitou predsedu NR SR, predsedu vlády SR a Európskeho komisára za SR. Viac informácií je k dispozícii na oficiálnej stránke súťaže http://ZlatyErb.sk.

Na stiahnutie:
TS zlatyerb (.pdf, 131kB)
Audio vyjadrenie primátora Andreja Hrnčiara

odovzdanie ocenenia Ocenenie Zlatý erb 2008


Január 2009

Spustili sme ostrú prevádzku digitálneho mestského zastupiteľstva.