titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - poskytovanie dotácií

poskytovanie dotácií


Mesto Martin podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydalo všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č.63 (ďalej len „VZN“), ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Celkový objem finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta sa každoročne schvaľuje Mestským zastupiteľstvom pri schvaľovaní rozpočtu mesta alebo pri jeho zmenách. Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN č.63 sa vytvárajú v procese hospodárenia mesta z vlastných príjmov mesta.

Plánovaná výška finančných prostriedkov pre jednotlivé typy dotácií je uvedená pri ich kategorizácii pri odkaze typy dotácií. Na poskytovanie dotácií nie je právny nárok a poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh mesta.

Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku tej istej právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi iba raz, s výnimkou poskytovania dotácií zo zvláštnych zdrojov primátora a mimoriadnych dotácií z rozpočtu mesta.