titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - centrum kultúry

centrum kultúry


Centrum kultúry MARTIN, n.o.

logo organizácie

Nezisková organizácia Centrum kultúry MARTIN, n.o.  je samostatný právny subjekt, založený Mestom Martin, ktorý plní úlohu mestského kultúrneho centra.

Názov organizácie: Centrum kultúry MARTIN, n.o.
Sídlo organizácie: Mestská scéna Martin, M. R. Štefánika 54, 036 01 Martin (bývalý HiFi klub, nad čokoládovňou Bob Bon)
Riaditeľ: Mgr. art. Jakub Kováč, tel: 0918 893 610, e-mail: kultura@martin.sk
Kultúrny manažér: Mgr. Miriama Nagajdová, tel: 0918 508 578, e-mail: miriama.nagajdova@martin.sk
Kontakt: 043/4204 351, 0918 929 962, 0918 508 576, 0918 508 578
Web: www.mestskascena.sk

Druh všeobecne prospešných služieb:

a) prezentácia kultúry a umenia v meste Martin, regióne Turiec a v Žilinskom kraji,
b) koordinácia právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia,
c) tvorba stratégií rozvoja kultúry a umenia,
d) realizácia projektov v oblasti kultúry a umenia,
e) marketing v oblasti kultúry a umenia doma i v zahraničí,
f) nadväzovanie kontaktov so zahraničnými subjektami s cieľom zapojenia sa do medzinárodných projektov,
g) zabezpečovanie propagácie a propagácia pri uskutočňovaní podujatí v oblasti kultúry a umenia,
h) zabezpečenie starostlivosti o významné zariadenia v oblasti kultúry a umenia,
i) vzdelávanie v oblasti kultúry, umenia a médií,
j) organizovanie - seminárov, pracovných seminárov, výmenných pobytov,
j) organizovanie podujatí v oblasti kultúry, umenia a médií,
l) publicistická a vydavateľská činnosť,
m) poradenstvo v oblasti kultúry a umenia.