titulna > PROJEKTY - projekt TRENDY TRAVEL

projekt TRENDY TRAVEL


Realizácia projektu

Realizácia projektu je naplánovaná na 36 mesiacov (2007-2010). V priebehu trvania projektu sa dvakrát do roka uskutočnia pracovné mítingy všetkých partnerov, kde sa budú reportovať a hodnotiť dosiahnuté výsledky v jednotlivých mestách, stanovovať ďalšie kroky realizácie, vymieňať skúsenosti, prípadne riešiť vzniknuté otázky či problémy.

ROK 2007

Projekt Trendy Travel sa začal v októbri roku 2007. Odštartovaním projektu sa začalo plánovanie konkrétnych aktivít pre mesto Martin, rozdeľovaním úloh členom projektového tímu, nadväzovanie spolupráce...
Prvé medzinárodné pracovné rokovanie sa konalo 26. – 27.11. 2007 v Lisabone.

ROK 2008

Aj v priebehu roku 2008 mesto Martin aktívne realizovalo projekt Trendy Travel, ktorého hlavnou myšlienkou je propagácia alternatívnych spôsobov dopravy a riešenie možností ich využívania. V našom meste sa projekt zameriava hlavne na cyklistiku – vytvorenie projektových štúdií riešiacich možnosti vybudovania cyklistických sietí v meste ako aj zatraktívnenia okolia cyklistických chodníkov. Ďalej sa zaoberá zvýšením informovanosti o výhodách bicyklovania, edukačnými aktivitami, organizovaním bicyklových akcií v meste,.. V rámci Trendy Travel na území mesta Martin spolupracujeme s Útvarom hlavného architekta, ďalej s Turčianskou bicyklovou skupinou JUS, materskou školou v Záturčí a centrom voľného času Kamarát, pričom spoluprácu plánujeme v nasledujúcom roku aj ďalej rozširovať.
Výsledkom implementácie v priebehu roku 2008 bolo realizovaných viacero aktivít:

  • spolupráca na Martinskom bicyklovom dni (Máj 2008)
  • tvorba Programu dopravnej výchovy pre materské školy
    • zakúpenie 10 detských bicyklov (využitie pri projektových aktivitách – naučiť deti  predškolského veku bicyklovať sa, súťaže, dopravná výchova v MŠ, cyklovýlety...)
    • edukačná činnosť a cyklistické aktivity v MŠ Záturčie
    • vytvorenie knižnej publikácie pre deti v materských školách v Martine  „Jakubkov prvý bicykel“
    • vykonanie bicyklového testu v meste (dotazník pre cyklistov).

Koncom roku sme začali pracovať na vytvorení prvej štúdie riešiacej návrhy siete cyklotrás v meste a možností spájania mestských častí s centrom mesta cyklistickými chodníkmi.