titulna > PROJEKTY - projekt PROMOTION

projekt PROMOTION

Logo Promotion Logo IEE

Mesto Martin je od roku 2007 aktívne zapojené do Medzinárodného európskeho projektu PRO.MOTION s témou „ MOBILITA a BÝVANIE –Zapojenie obyvateľov obytnej zóny Záturčie do možností využívania alternatívnej dopravy „
Obytná zóna Záturčie sa nachádza pozdĺž hlavných ciest v celku dlhej vzdialenosti od centra mesta. Charakterizuje ju mnoho detí, tínedžerov, ľudí stredných vekových skupín , zle vybudované panelové domy s vysokou koncentráciou bytov – boli vybudované koncom 80- tych rokov ( to bol čas, kedy vysoká hustota bola prioritou - 400 obyvateľov na ha) a parkovanie mimo parkovacích plôch a na chodníkoch.

Trvanie projektu: 36 mesiacov
Názov koordinátora: Anna Thormann, Det Grone Hus ( DGH), Dánsko
Konečný príjemca: Mesto Martin

Financovanie

Finančný grant predstavuje prostriedky z Európskej únie o ktoré sa uchádzala Executive Agency for Comppetitiveness and Innovation ( EACI – Agentúre pre konkurenciu a inovácie ) v rámci IEE Programme.
Celkové predpokladané náklady, ktoré sú určené na implementáciu tohto projektu predstavujú sumu 116 630,00 EUR ( t.j. 3 794 907 SKK ). Tieto prostriedky sa rozdeľujú na 45% -ný podiel z IEE programu 52 483,00 EUR ( t.j. 1 707 692 SKK ) a 55% -ný podiel vlastného spolufinancovania 64 147,00 EUR ( t.j. 2 087 215 SKK). Vlastné spolufinancovanie musí zabezpečiť mesto ako prijímateľ podpory napr. zmenou rozpočtu, ktorú schváli mestské zastupiteľstvo.

Implementujúce strany:

Mesto Martin na projekte participuje s mnohými partnerskými mestami- samosprávami, asociáciami, agentúrami z rôznych krajín.
Sú to Koge - DGH ( Dánsko ), Pamplona – CRANA ( Španielsko), Plovdiv -EAP ( Bulharsko), Oradea -PMO ( Rumunsko), Co. Clare -MENDES( Írsko), Paríž –ARENE ( Francúzsko), Gyor ( Maďarsko), Salerno( Taliansko), Kaunas
( Litva), Riga ( Lotyšsko), Toulouse ( Francúzsko), Trnava ( Slovensko), Vaduz- ( Lichtenštainsko) Graz - WOLF ( Rakúsko), Moravske Toplice ( Slovinsko ).

Projektový riadiaci tím ( Project Management team )

1. Ing. Ivana Bobrovská – projektový manažér, koordinátor projektových úloh,
2. Ing. Peter Lukáč – asistent projektového manažéra,
3. Ing. arch. Viera Šottníková – senior expert pre urbanistické plánovanie,
4. Mgr. art. Róbert Dúbravec - senior expert pre urbanistické plánovanie,
5. Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová – junior expert pre urbanistické plánovanie.

Kritické oblasti
 • veľká vzdialenosť obytnej zóny od centra mesta,
 • bariéra pre alternatívnu dopravu – preložka ciest I/65 a I/18- bezpečnosť peších a cyklistov,
 • solitérne sídlisko s nepostačujúcou a nedobudovanou občianskou vybavenosťou,
 • veľká koncentrácia detí, mládeže a strednej generácie,
 • nepostačujúce odstavné a garážovacie plochy pre osobné automobily,
 • zle riešené bloky obytných domov s veľkou koncentráciou bytov – realizované v závere 80-tich rokov, keď sa dôraz kládol na čo najväčšiu hustotu obyvateľov ( 400 obyvateľov / ha )
 • parkovanie aj mimo vyčlenených odstavných plôch, na chodníkoch,.
Cieľ projektu
 • Dosiahnuť redukciu v energetickej spotrebe súkromnou dopravou v oblasti : Mobility a správania dopravy.
 • Dosiahnuť zmenu v správaní dopravy komplexnou implementáciou projektu.
 • Vytvoriť nové trhové príležitosti , rozšíriť skupinu aktívnych hráčov na trhu, vytvoriť povedomie/ zmeny vnímania v hlavných cieľových skupinách, prebrať poznatky z iných oblastí dopravy, vytvárať poznatky medzi zainteresovanými skupinami a rozsiahlou škálou výsledkov a produktov.
 • Navrhnutie integrovaných peších a cyklistických trás v sídlisku s prepojením na mestskú časť Priekopa, centrum, na obchodné centrá, na nábrežia rieky Turiec a na lesopark Martin- Stráne,
 • Nadviazať na urbanistickú štúdiu „ Martin- Záturčie HBV“, na územný plán zóny „ Martin- Záturčie a štúdiu „ lesopark Martin- Stráne“ ( formou dielčej zmeny, alebo nových územných plánov),
 • Zvýhodnenie strednej generácie, ktorá je ochotná používať mestskú hromadnú dopravu namiesto osobného automobilu( napr. formou bonifikácie), nutné rokovania so SAD, s poslancami Mestského zastupiteľstva a s Mestom Martin,
 • Zabezpečiť dostatočné množstvo parkovacích a odstavných plôch na sídlisku Záturčie ( nová urbanistická štúdia, ktorá by riešila celé sídlisko Záturčie),
 • Propagácia alternatívnej dopravy ( mítingy, ukážky, workshopy, atď. )
 • Bezpečné prepojenie sídliska Záturčie s centrom mesta, s priľahlými mestskými časťami a s výrobnými zónami ( overovacie štúdie v spolupráci s mestom),
 • Možnosti spolupráce s veľkými zamestnávateľmi ( ECCO, Volkswagen), o zvýhodnení zamestnancov používajúcich alternatívnu dopravu ( rokovania ),
 • Spolupráca so školami v oblasti osvety ( rokovania, mítingy, výroba propagačných materiálov , distribúcia, atď.),
 • Zapojenie mestskej polície ako jedného z účastníkov procesu,
 • Urbanistické štúdie riešiť aj formou workshopov s obyvateľmi sídliska pre cielené skupiny obyvateľov, ale aj samostatne pre rodiny s deťmi, pre deti a pre starších občanov,

informačné letáky
výstupy projektu

bližšie informácie k projektu:

www.iee-promotion.eu

http://www.add-home.eu

Newsletter 2: www.add-home.eu/docs/Newsletter_02_08.pdf

Newsletter 3: http://www.add-home.eu/docs/Newsletter_03_Okt09.pdf

Newsletter 4: http://www.add-home.eu/docs/Newsletter_04_jan2010_en.pdf

Newsletter 5: http://www.add-home.eu/docs/Newsletter_05_en.pdf