VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAMOSPRÁVA MESTA

PROJEKTY

MÉDIÁ


titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - financovanie > zavedenie eura

zavedenie eura

euro bankovkyZavedenie meny euro v Slovenskej republike

Slovenská republika sa v máji 2004 stala členom Európskej únie. Zároveň sa Slovensko stalo členom Európskej hospodárskej a menovej únie. Súčasťou prístupovej zmluvy bol aj záväzok, že sa Slovenská republika stane plnohodnotným členom eurozóny po splnení tzv. maastrichtských konvergenčných kritérií a zavedie jednotnú európsku menu euro. Dnes sú eurá zákonným platidlom v 13 z 27 členských krajín Európskej únie – tzv. „eurozóna“ (Írsko, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Fínsko, Grécko, Slovinsko). Stratégiu prijatia eura v SR a spoločný postup vlády SR a Národnej banky Slovenska pri vstupe do eurozóny schválila vláda SR dňa 16.7. 2003. Za termín prijatia novej meny euro v Slovenskej republike bol stanovený dátum 1.1.2009. Národný plán zavedenia eura v SR schválila vláda SR svojim uznesením dňa 6.7. 2005.

... viac - www.euromena.sk euro bankovky

Funkcie Mesta Martin pri zavedení eura

 • Ako subjekt verejnej správy preberá mesto zodpovednosť za hladké zavedenie eura na úseku všetkých kompetencií, právomocí a úloh, ktoré budú zavedením eura dotknuté, a to voči externým aj interným partnerom.
 • Ako zriaďovateľ rozpočtových a príspevkových organizácií (zoznam je uvedený v časti VI.) preberá mesto zodpovednosť za účinnú pomoc pri zabezpečení všetkých krokov a postupov, ktoré umožnia týmto organizáciám hladké zavedenie eura v ich podmienkach a zároveň za výkon dohľadu pri plnení plánu mesta a vlastného plánu organizácie na zavedenie eura.
 •  Ako zamestnávateľ preberá mesto zodpovednosť predovšetkým za podrobné informova¬nie svojich zamestnancov o pripravovanom duálnom zobrazovaní platov a o jeho pravidlách, ako aj o spôsobe prepočítavania miezd podľa schváleného konverzného kurzu.
 •  Ako zakladateľ neziskových organizácií a zakladateľ, resp. spoluzakladateľ obchodných spoločností nesie mesto zodpovednosť v rozsahu rozhodovacích právomocí a vo vzťahu k usporiadaniu hodnoty majetkových podielov v novej mene. Pri 100%-nom vlastníctve obchodných spoločností ide o zodpovednosť mesta a dohľad nad zavedením eura v nich.
 • Poverení zamestnanci Mestského úradu na vykonanie dohľadu nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a prechode na euro na tržniciach a trhových miestach: Ing. Anna Boháčiková (tel: 4204 197, e-mail: anna.bohacikova@martin.sk, číslo dverí MsÚ: 119, 1. poschodie), Danica Litvajová (tel: 4204 197, e-mail: danica.litvajova@martin.sk, číslo dverí MsÚ: 119, 1. poschodie)

Najbližšie pracoviská Slovenskej obchodnej inšpekcie a spotrebiteľského združenia

 • Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Ul. predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel.: 041 76 32 130, fax: 041 7632 139, e-mail: za@soi.sk
 • Kontakty na ústredný inšpektorát a inšpektoráty SOI pre dané kraje sa nachádzajú na www.soi.sk   v časti kontakty
 • Spotrebiteľská informačná agentúra, Horný Val 24, 010 01 Žilina, tel. 0417233255, 0415625992. Mgr. Margita Palušová 0904162123, Magdaléna Babuliaková 09 04 928375, fax. 5000833, e-mail: spotrebitelia@centrum.sk
 • Zoznam všetkých spotrebiteľských združení, ich štatutárov, telefonických a e-mailových kontaktov sa nachádza na www.economy.gov.sk v časti - ochrana spotrebiteľa - ochrana spotrebiteľa v procese zavádzania eura - informácie pre spotrebiteľov

Kontakt na najbližšie Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR

 • Okresné riaditeľstvo PZ v Martine, Ul. Komenského č. 2, 036 48 Martin, č.t. 0961463101, fax. 0961463119
 • Kontakty na krajské riaditeľstvá, okresné riaditeľstvá a obvodné oddelenia PZ SR sa nachádzajú na webovej stránke www.minv.sk 

Kontakt na banky a bankové inštitúcie


dokumenty mesta Martin pre zavedenie eura