titulna > PROJEKTY - parlament mladých > legislatíva

legislatíva

ŠTATÚT
MARTINSKÉHO PARLAMENTU MLADÝCH

Článok I
Martinský parlament mladých

1. Martinský parlament mladých je organizácia združujúca mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov zastupujúcich školu, organizáciu alebo neformálnu skupinu sídliacu na území mesta Martin.
2. Martinský parlament mladých uznáva a dodržiava štatút mesta Martin.
3. Martinský parlament mladých sa neviaže na žiadnu politickú, rasovú, náboženskú či inú ideológiu.
4. Martinský parlament mladých spolupracuje so všetkými školami, náboženstvami, a cirkvami, politickými stranami či inými organizáciami ak je o to požiadaný.
5. Martinský parlament mladých má maximálne 25 poslancov. Z každej školy, organizácie maximálne 4 zástupcov.

Článok I a
Logo a skratka Martinského parlamentu mladých

1. Skratka Martinského parlamentu mladých je MPM, odvodená od Martinský Parlament Mladých.
2. Logo Martinského parlamentu mladých

Článok II
Člen Martinského parlamentu mladých

1. Člen Martinského parlamentu mladých sa nazýva poslanec Martinského parlamentu mladých.
2. O každom poslancovi Martinského parlamentu mladých je vedený záznam.
3. Poslanci Martinského parlamentu mladých vykonávajú mandát osobne podľa svojho vedomia a svedomia, náboženského vyznania, rasového pôvodu a politického presvedčenia.
4. Poslancom Martinského parlamentu mladých sa môže stať každý mladý človek vo veku od 14 do 26 rokov zastupujúci organizáciu, školu alebo neformálnu skupinu sídliacu na území mesta Martin.
5. Poslanci Martinského parlamentu mladých sú volení vo všeobecných, rovných voľbách s tajným hlasovaním.
6. Poslanec Martinského parlamentu mladých má právo zasahovať do diania v MPM.
7. Poslanec MPM má právo požiadať o vyslovenie nedôvery ktorémukoľvek poslancovi MPM.
8. Poslanec MPM je povinný zúčastňovať sa všetkých zasadnutí.
9. Poslanec MPM je povinný podieľať sa na príprave a priebehu jednotlivých akcií.
10. Členovia MPM používajú legitimácie, ktoré dokazujú ich členstvo v Martinskom parlamente mladých.

Článok II a
Voľby do Martinského parlamentu mladých

1. Voľby do MPM vyhlasuje predseda Martinského parlamentu mladých .
2. Voľby do MPM prebiehajú každoročne v mesiaci október, ak predseda po prerokovaní neurčí inak.
3. Kandidovať do MPM smie každý mladý človek vo veku od 14 do 26 rokov zastupujúci organizáciu, školu alebo neformálnu skupinu sídliacu na území mesta Martin.
4. Stredné školy delegujú svojich zástupcov.
5. Spôsob volieb určí predseda MPM po prerokovaní s ostatnými poslancami MPM.
6. Platnosť volieb overuje predseda MPM. Túto kompetenciu smie v prípade potreby Presunúť na podpredsedu MPM.

Článok II b
Čestný člen Martinského parlamentu mladých

1. Čestný člen MPM je len titul.
2. Čestným členom sa môže stať len bývalý člen Martinského parlamentu mladých, ktorého súčasní členovia MPM vyhlásia za čestného a tým mu udelia titul Čestný člen.
3. Za udelenie titulu musí kladne hlasovať minimálne ½ všetkých členov.
4. Tento titul je udelený na stálo. Nie je možné ho odobrať.

Článok II c
Externý člen Martinského parlamentu mladých

1. Externý člen MPM je funkcia udelená nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov poslancov MPM.
2. Externým členom sa môže stať študent strednej alebo vysokej školy pôsobiacej mimo mesta Martin, ale s trvalým pobytom na území mesta Martin
3. Externý člen vykonáva funkciu osobne podľa svojho vedomia a svedomia, rasového pôvodu, náboženského vyznania a politického presvedčenia.
4. Externý člen má všetky práva riadneho člena.
5. Externí členovia tvoria poradný orgán MPM.
6. Externý člen je povinný zúčastňovať sa na riadnych zasadaniach MPM.
7. Externý člen je funkcia s platnosťou jedného roka.

Článok II d
Strata poslaneckého mandátu

1. Poslanec sa môže svojho mandátu kedykoľvek vzdať a to vyhlásením na riadnej schôdzi MPM. Ak mu v tom bránia vážne okolnosti, môže tak urobiť písomne do rúk predsedu. V takom prípade mandát poslanca zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca predsedovi Martinského parlamentu mladých.
2. Mandát poslanca zaniká:
a) Uplynutím obdobia činnosti MPM
b) Vzdaním sa mandátu
c) Rozpustením Mestského parlamentu mladých
d) Neospravedlnenou neúčasťou na viac ako 4 po sebe idúcich zasadaniach alebo 8 za celý školský rok.

3. V krajnom prípade môže zasadnutie poslancov odobrať poslanecký mandát.. Môže tak urobiť ak člen spáchal závažný čin, poškodzujúci dobré meno MPM alebo mesta Martin

Článok III
Predseda Martinského parlamentu mladých

1. Predseda Martinského parlamentu mladých reprezentuje MPM navonok i dovnútra a svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod orgánov.
2. Predseda Martinského parlamentu mladých vykonáva svoju funkciu podľa svojho vedomia a svedomia, náboženského vyznania, rasového pôvodu a politického presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.

Článok III a
Právomoci predsedu Martinského parlamentu mladých

1. Zvoláva ustanovujúcu schôdzu Martinského parlamentu mladých .
2. Zvoláva a riadi zasadnutia MPM.
3. Zvoláva mimoriadne zasadnutia MPM.
4. Po dohode s podpredsedom a tajomníkom udeľuje ústne pochvaly a pokarhania poslancom MPM .
5. Dojednáva a podpisuje zmluvy o partnerstve a spolupráci.
6. Podáva MsZ, správy o činnosti Martinského parlamentu mladých
7. Má právo vyžadovať od primátora mesta, prednostu MsÚ a od členov MsZ informácie potrebné na plnenie úloh MPM.
8. Môže rozpustiť MPM, ak nebol dlhšie ako tri mesiace uznášania schopný.
9. Vyhlasuje voľby do Martinského parlamentu mladých.
10. Overuje platnosť volieb do MPM.
11. Má rozhodujúci hlas pri rovnosti hlasov pri hlasovaní.
12. Rozhoduje o zmenách rozpočtu MPM vo výške 20% rozpočtu.
13. Má právo presunúť niektoré kompetencie na podpredsedu alebo tajomníka.

Článok III b
Voľba predsedu Martinského parlamentu mladých

1. Predsedu MPM volia všetci poslanci MPM.
2. Predseda je volený do 30. septembra nasledujúceho roku.
3. Za predsedu je zvolený ten kandidát, ktorý vo voľbách získa nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Ak sa tak nestane do druhého kola postupujú len prví dvaja kandidáti. Ak nerozhodne ani druhé kolo, rozhodujúce slovo má súčasný predseda MPM.
4. Nový predseda sa ujíma funkcie zvolaním uznášajúcej schôdze.

Článok III c
Strata mandátu predsedu MPM

1. Predseda Martinského parlamentu mladých sa svojej funkcie môže kedykoľvek vzdať. a to výlučne vyhlásením na riadnej schôdzi MPM. Písomná, či telefonická forma sú vylúčené.
2. Mandát predsedu zaniká:
a) Uplynutím funkčného obdobia
b) Vzdaním sa funkcie
c) Vyslovením nedôvery ¾ riadnych prítomných členov MPM
d) Neospravedlnenou neúčasťou na 4 zasadaniach v priebehu školského roka.
3. Od zániku funkcie predsedu až po novú uznášajúcu schôdzu všetky práva a povinnosti preberá podpredseda MPM.

Článok IV
Podpredseda Martinského parlamentu mladých

1. Podpredseda MPM reprezentuje Parlament navonok i dovnútra a svojim konaním zabezpečuje riadny chod orgánov v čase, keď mu tieto právomoci boli predsedom MPM prenesené.
2. Podpredseda je volený do 30. septembra nasledujúceho roka.
3. Dozerá na vykonanie zadaných úloh.
4. Môže dať návrh na odvolanie ktoréhokoľvek člena MPM.
5. V prípade neúčasti predsedu má najvyšší a rozhodujúci hlas pri hlasovaní.
6. Strata mandátu podpredsedu spočíva vo vyslovení nedôvery ¾ prítomných členov alebo skončením funkčného obdobia MPM.
7. Podpredseda MPM má právo kedykoľvek sa vzdať svojej funkcie.

Článok V
Tajomník Martinského parlamentu mladých

1. Tajomník MPM je pravou rukou predsedu MPM a sprevádza ho pri významných príležitostiach a udalostiach. Má reprezentatívnu funkciu.
2. Tajomník spracúva a archivuje a dohliada na zápisnice a prezenčné listiny za zasadaní MPM.
3. Tajomník je menovaný a odvolávaný väčšinou prítomných členov MPM.
4. V prípade potreby samostatne zvoláva riadne zasadania MPM.
5. Stráca funkciu uplynutím menovacie obdobia alebo odobratím funkcie.
6. Tajomník má právo kedykoľvek sa vzdať svojej funkcie.

Článok VI
Zasadnutia Martinského parlamentu mladých

1. MPM pracuje a rokuje na zasadaniach.
2. Parlament zasadá každý štvrtý pracovný štvrtok o 15,oo hod. v priestoroch ICM v Martine, ak predseda neurčí inak. V takom prípade sa určí termín nasledujúcej schôdze na zasadnutí MPM, prípadne zaslaním pozvánky s určeným termínom zasadania.
3. Mimoriadne zasadania zvoláva predseda MPM.
4. Zasadania MPM sú verejné. Neverejné zasadanie musí odhlasovať nadpolovičná väčšina pred začiatkom zasadnutia.
5. Zasadania otvára, vedie a ukončuje predseda MPM. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda .
6. Zasadania MPM sú právoplatné za účasti najmenej ½ riadnych členov MPM alebo po uplynutí 20min. od začiatku zasadnutia MPM.
7. Pred otvorením zasadnutia je každý člen povinný podpísať prezenčnú listinu.
8. Po otvorení zasadnutia predsedajúci potvrdzuje uznášaniaschopnosť.
9. Po potvrdení uznášaniaschopnosti predsedajúci predkladá návrh programu na rokovanie.
10. S doplňujúcim alebo pozmeňujúcim návrhom môže vystúpiť každý člen.
11. Návrh programu je následne schválený verejným hlasovaním.
12. Predsedajúci dohliada na riadny priebeh zasadnutia.
13. Predsedajúci udeľuje hlasy v diskusii.
14. Zámer odobrať hlas signalizuje zdvihnutím ruky.
15. Predsedajúci môže udeliť hlas pozvaným hosťom.
16. Z každého riadneho zasadania MPM je napísaná zápisnica.
17. Zápisnicu vyhotovuje tajomník MPM do 2 pracovných dní.
18. Zápisnicu podpisuje predseda MPM.
19. Zápisnica je uschovaná a evidovaná v kancelárii MPM.
20. Kópia zápisnice je odoslaná do kancelárie ICM, n.o. v Martine.

Článok VII
Hlasovanie

1. Aktívne hlasovacie právo majú výlučne riadni členovia MPM.
2. Pri rovnakom počte hlasov má rozhodujúci hlas predseda resp. predsedajúci.
3. Hlasovanie riadi predsedajúci.
4. Sčítavajú sa hlasy zvlášť dané „za“, zvlášť dané „proti“ a zvlášť „zdržal sa“.
5. Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, aby nevznikli pochybnosti.
6. Hlasovanie je právoplatné pri počte najmenej polovice prítomných členov MPM.
7. V prípade hlasovania, týkajúceho sa výberu do funkcií, sa opýta kandidáta, či prijíma funkciu.

Článok VIII
Komisie Martinského parlamentu mladých

1. Predseda MPM vytvára podľa uváženia trvalé alebo dočasné komisie MPM.
2. Vedúci komisie sa nazýva Predseda komisie.
3. Predseda komisie je volený väčšinou prítomných členov.
4. Komisia má minimálne 3 členov vrátane predsedu komisie.
5. V komisii môžu ďalej pracovať osoby mimo parlamentu, ich počet však nesmie prekročiť ½ zloženia komisie.
6. Komisia môže uskutočňovať rokovania nezávisle od termínu zasadnutia MPM.
7. Zasadania komisií nie sú verejné.
8. Na zasadaniach komisií sa bez pozvania a súhlasu môže zúčastniť predsedníctvo MPM.
9. Zo zasadania komisie je vytvorená zápisnica zapisovateľom alebo predsedom komisie.
10. Zápisnica zasadania komisie je taktiež uschovaná.
11. Predseda môže ustanoviť a zrušiť tieto komisie:
a) Komisia mládeže a športu
b) Komisia kultúry
c) Komisia žurnalistiky a medializácie
d) Komisia rozpočtová a finančná
e) Komisia školstva
f) Komisia zahraničných a partnerských vzťahov
12. Ostatné komisie sú ustanovené rozhodnutím MPM a dodatočne vsadené do štatútu.
13. Prestupy v jednotlivých komisiách sú možné po dohode s príslušnými predsedami.
14. Člen parlamentu sa môže stať členom ktorejkoľvek komisie. Môže pôsobiť vo viacerých komisiách.

Článok IX
Záverečné ustanovenia Martinského parlamentu mladých

1. Všetky zmeny v štatúte MPM je možné meniť a dopĺňať len uznesením MPM.
2. Štatút MPM nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia dňa 12. októbra 2006.

V Martine, dňa 12. októbra 2006
Lucia Valková