titulna > PROJEKTY - parlament mladých

parlament mladých


Logo MPM Martinský parlament mladých:

1. Martinský parlament mladých je organizácia združujúca mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov zastupujúcich školu, organizáciu alebo neformálnu skupinu sídliacu na území mesta Martin.
2. Martinský parlament mladých uznáva a dodržiava štatút mesta Martin.
3. Martinský parlament mladých sa neviaže na žiadnu politickú, rasovú, náboženskú či inú ideológiu.
4. Martinský parlament mladých spolupracuje so všetkými školami, náboženstvami, a cirkvami, politickými stranami či inými organizáciami ak je o to požiadaný.
5. Martinský parlament mladých má maximálne 25 poslancov. Z každej školy, organizácie maximálne 4 zástupcov.
 

Člen Martinského parlamentu mladých
1. Člen Martinského parlamentu mladých sa nazýva poslanec Martinského parlamentu mladých.
2. O každom poslancovi Martinského parlamentu mladých je vedený záznam.
3. Poslanci Martinského parlamentu mladých vykonávajú mandát osobne podľa svojho vedomia a svedomia, náboženského vyznania, rasového pôvodu a politického presvedčenia.
4. Poslancom Martinského parlamentu mladých sa môže stať každý mladý človek vo veku od 14 do 26 rokov zastupujúci organizáciu, školu alebo neformálnu skupinu sídliacu na území mesta Martin.
5. Poslanci Martinského parlamentu mladých sú volení vo všeobecných, rovných voľbách s tajným hlasovaním.
6. Poslanec Martinského parlamentu mladých má právo zasahovať do diania v MPM.
7. Poslanec MPM má právo požiadať o vyslovenie nedôvery ktorémukoľvek poslancovi MPM.
8. Poslanec MPM je povinný zúčastňovať sa všetkých zasadnutí.
9. Poslanec MPM je povinný podieľať sa na príprave a priebehu jednotlivých akcií.
10. Členovia MPM používajú legitimácie, ktoré dokazujú ich členstvo v Martinskom parlamente mladých.
Zasadnutia Martinského parlamentu mladých
1. MPM pracuje a rokuje na zasadaniach.
2. Parlament zasadá každý štvrtý pracovný štvrtok o 15,oo hod. v priestoroch ICM v Martine, ak predseda neurčí inak. V takom prípade sa určí termín nasledujúcej schôdze na zasadnutí MPM, prípadne zaslaním pozvánky s určeným termínom zasadania.
3. Mimoriadne zasadania zvoláva predseda MPM.
4. Zasadania MPM sú verejné. Neverejné zasadanie musí odhlasovať nadpolovičná väčšina pred začiatkom zasadnutia.
5. Zasadania otvára, vedie a ukončuje predseda MPM. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda .
6. Zasadania MPM sú právoplatné za účasti najmenej ½ riadnych členov MPM alebo po uplynutí 20min. od začiatku zasadnutia MPM.
7. Pred otvorením zasadnutia je každý člen povinný podpísať prezenčnú listinu.
8. Po otvorení zasadnutia predsedajúci potvrdzuje uznášaniaschopnosť.
9. Po potvrdení uznášaniaschopnosti predsedajúci predkladá návrh programu na rokovanie.
10. S doplňujúcim alebo pozmeňujúcim návrhom môže vystúpiť každý člen.
11. Návrh programu je následne schválený verejným hlasovaním.
12. Predsedajúci dohliada na riadny priebeh zasadnutia.
13. Predsedajúci udeľuje hlasy v diskusii.
14. Zámer odobrať hlas signalizuje zdvihnutím ruky.
15. Predsedajúci môže udeliť hlas pozvaným hosťom.
16. Z každého riadneho zasadania MPM je napísaná zápisnica.
17. Zápisnicu vyhotovuje tajomník MPM do 2 pracovných dní.
18. Zápisnicu podpisuje predseda MPM.
19. Zápisnica je uschovaná a evidovaná v kancelárii MPM.
20. Kópia zápisnice je odoslaná do kancelárie ICM, n.o. v Martine.
Správy Martinského parlamentu mladých