VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAMOSPRÁVA MESTA

PROJEKTY

MÉDIÁ


titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - financovanie > rozpočet mesta 2008

rozpočet mesta 2008

záverečný účet mesta za rok 2008

príjmy
výdavky - akcie
výdavky - ekonomické členenie
fond rozvoja bývania
rozpočet SŠZ
rozpočet TIK
rozpočet UHA
rozpočet - rekapitulácia
výdavky - rekapitulácia
prehľad o úveroch ŠFRB
prehľad o úveroch
prehľad o zárukách
prehľad o podnikateľskej činnosti
prehľad o majetku mesta
bilancia aktív a pasív
komentár k čerpaniu
návrh na použitie zostatkov
tvorba a použitie peňažných fondov
výdavky - školstvo - ekonomické členenie
sumár za rozpočtové organizácie školstva
bilancia - školstvo
obsah záverečného účtu