titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - doprava > zimná údržba

zimná údržba


Ilustračná snímkaZimná údržba pozemných komunikácií ( ďalej len ZÚ ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Zimnú údržbu mestských komunikácií v aglomerácií mesta Martin zabezpečuje Brantner Fatra s.r.o., Ul. robotnícka č. 20, 03601 Martin.

Základným organizačným a riadiacim dokumentom zimnej údržby je Operačný plán, ktorý bol prekonzultovaný na úrovni oddelenia ŽP a dopravy MsÚ Martin, za účasti Dopravnej polície PZ SR a spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. a ktorý po schválení MsZ mesta Martin sa stáva záväzným dokumentom pre zabezpečenie zimnej údržby.

Príprava zimnej služby je pre každú organizáciu zabezpečujúcu túto činnosť v zmysle smernice č. 27/2004 – Zásady vykonávania zimnej údržby na cestách Žilinského samosprávneho kraja. Konkrétny dátum začiatku a ukončenia zimnej údržby stanoví náčelník štábu mestského operačného plánu zimnej údržby vzhľadom na klimatické podmienky.

Predpokladaný začiatok zimnej údržby:  15. novembra 2013
Predpokladaný koniec zimnej údržby:     15. marca 2014Mestský operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2013/2014