titulna > PROJEKTY - projekt SNOWBALL

projekt SNOWBALL

Mesto Martin bolo v minulom roku 2005 oslovené cez holandských partnerov zo spoločnosti Goudappel Coffeng bv a Slovenskou technickou univerzitou (STU) na účasť v projekte „SNOWBALL“ (snehová guľa), ktorý pripája - „nabaľuje“ do skončených, zrealizovaných projektov ECOCITY, ale aj Civitas a Mestá zajtraška ďalšie európske mestá.

Počas roku 2005 Oddelenie strategického rozvoja v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Martin pripravili s ďalšími partnermi projekt a na konci minulého roka sme sa dozvedeli, že sme boli úspešní a získali sme grant od agentúry Inteligent Energy v Bruseli, ktorá je zriadená Európskou komisiou. Zmluva o poskytnutí grantu bola podpísaná 20.12.2005. Celý projekt sa však začal až vo februári na prvom štartovacom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo od 15.-17. februára v holandskom meste Hilversum. Mesto Martin na tomto stretnutí reprezentovali: Ing. Arch Viera Šottníková, riaditeľka ÚHA a Mgr. Imrich Žigo, vedúci oddelenia strategického rozvoja MsÚ Martin. Po zrealizovaných projektoch Eccos Overture a MATRA je to ďalší vzdelávací projekt na ktorom ide naše mesto participovať.
 

projekt Snowballprojekt Snowball
 

V projekte Snowball je zainteresovaná skupina miest a ich odborníkov na mestské plánovanie a projektovanie. Konkrétne sú to mestá: Verona z Talianska, San Sebastian a San Fernando zo Španielska, Martin, Zvolen a Trnava zo Slovenska, Ludwigsburk z Nemecka, Hilversum z Holandska a Štockholm zo Švédska.


Projekt SNOWBALL definoval 5 hlavných cieľov:

1. Poskytnúť mestským samosprávam skúsenosti a nástroje podporujúce vytváranie mestských zón a podporujúce mestskú premávku.
2. Realizovať mestské projekty v 6 mestách a 4 rôznych krajinách.
3. Rozširovať poznatky v iných Európskych mestách.
4. Znížiť dopyt po doprave, uľahčiť zmenu a výrazné znížiť energetickú spotrebu, znížiť koncentráciu hluku a výskyt dopravných nehôd.
5. Zvýšiť hodnotu predošlých EÚ projektov : Ecocity, Civitas, Mestá zajtraška.

Projekt SNOWBALL chce priniesť detailný riadiaci plán v oblasti dopravy s predpokladanými nákladmi pre každé mesto a stratégiu pre každú implementujúcu krajinu. Využívať sa budú 2 koncepcie:

Koncepcia DSGF ( Drive Slow Go Faster ) pomáha riešiť problematiku intenzity cestnej premávky. Koncepcia je zameraná na výskum dopravných nehôd, správania vodičov a projektové riešenie ciest. Hlavným cieľom je vytvorenie dopravnej siete orientujúcej sa napr. na kruhové križovatky a pod., čím by sa štandardizovala rýchlosť v meste na 30 – 40 km/h.
Prínos z tejto koncepcie spočíva hlavne v zvýšení bezpečnosti a znížení emisií CO2 a kysličníkov síry a dusíka, znížení produkcie hluku a pod.

Koncepcia LTP ( Local Transport Performance ) sa sústreďuje na sériu workshopov, ktorých výsledok by mal vyústiť do konkrétnych plánov a zámerov pri riešení dopravných situácií.
Môže riešiť dopravu z okrajových častí mesta. Sústreďuje sa na výber správneho typu dopravy podľa požiadaviek chodcov, cyklistov a užívateľov mestskej hromadnej dopravy.
Rozvoj mestského plánovania na základe spomenutých koncepcií DSGF alebo LTP, by v Martine mal konkrétne riešiť dve úlohy - územia: vnútorný dopravný okruh mesta a premávku na uliciach Jilemnického, Kollárová a Jesenského.

Projekt je naplánovaný na 3 roky, gestormi projektu za Mesto Martin sú Útvar hlavného architekta a Oddelenie strategického rozvoja.

Rozpočtové náklady na projekt sú pre každé mesto iné, ale v prípade Martina je to 77.820 euro.
Fotogaléria :