titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - vzdelávanie > združenia

združenia


Slnko v Srdci

Akcia združenia Slnko v srdci vo ValčiAkcie združenia Slnko v srdci - prednáškaAkcie združenia Slnko v srdci - Blatnica

Slnko v Srdci – Cesta k sebe

Združenie Slnko v Srdci začalo svoju činnosť v Martine v roku 2004. Ponúkame Vám široké spektrum vzdelávacích skupinových aktivít vo forme 

 •  prednášok
 •  výukových kurzov 
 •  zážitkových seminárov
 •  tvorivých dielní

zameraných na uvedomenie si vlastného tvorivého potenciálu pre všetky vekové kategórie

Akcie združenia Slnko v srdci - BlatnicaAkcie združenia Slnko v srdci - BlatnicaAkcie združenia Slnko v srdci - Blatnica


Inšpirujeme a vedieme k vedomému a praktickému uplatneniu schopností a daností vo Vašom vnútri, ktorými harmonizujeme

 •   myseľ
 •   dušu
 •   telo

Zároveň Vám ponúkame individuálne konzultácie, pri ktorých máte možnosť osobne pochopiť príčinu problémov a následne naplniť svoje túžby.. 

Bližšie informácie o nás na čísle: 0907 / 808 995.
E-mail: slnkovsrdci@post.sk

Akcie združenia Slnko v srdci - prednáškaAkcie združenia Slnko v srdci - Valčianska dolinaAkcie združenia Slnko v srdci

Kardioklub SK

Logo Kardioklub SK

Kardioklub SK je celoslovenské občianske združenie, ktoré združuje pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami, pacientov po operáciach srdca a ciev, lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, priateľov a rodinných príslušníkov pacientov. Podrobnejšie informácie môžete o našom Kardioklube nájsť na adrese www.kardioklub.sk.

Naša činnosť je samozrejme smerovaná aj medzi zdravú populáciu. Až 55 % ľudí na Slovensku trpí kardiovaskulárnym ochorením a až 80 % ľudí reálne hrozí v najbližšom období akútny infarkt myokardu. Našim cieľom je zvýšiť informovanosť ľudí ako sa týmto ochoreniam brániť a predchádzať im, ale aj ako s týmito ochoreniami ďalej žiť. Naša osvetová činnosť je zameraná na zdravú, ale aj chorú populáciu. Chceme osloviť všetkých tých, ktorí sú chorí na srdce, cievy, sú po operáciach srdca a operáciach ciev, prípadne majú akúkoľvek chorobu kardiovaskulárneho systému, alebo sú ich rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi.

Základné informácie o klube :

 • momentálne má Kardioklub SK členov z celého Slovenska (Bratislava, Trnava, Nové Mesto n.V, Považská Bystrica, Poprad, Levice, Košice, atď.)
 • klub združuje na 99% ľudí, ktorí sú po akomkoľvek akútnom stave kardiovaskulárneho systému (mozgové príhody, infarkty, trombózy, embólie, varixy a pod.)
 • klub pracuje priamo v ústavoch srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, Bratislave a pracujeme na rozvinutí svojich aktivít aj v Banskej Bystrici ( z SÚSCH, VÚSCH a SSÚSCH pochádza aj väčšina našich členov).

Už dnes máme členov, ktorí žiju mimo územia Slovenska (Švajčiarsko, Nemecko,Taliansko) a aktívne sa chcú podieľať na činnosti Kardioklubu SK (hľadajú kontakty s klubmi a združeniami rovnakého zamerania). 

Veľmi radi uvítame, ak vo Vašej obci sa nájdu ľudia, ktorí by chceli založiť obecný Kardioklub. Radi im v rámci svojich možností pomôžeme a možno im výraznejšie skvalitníme ich život.

Kontakt: GSM 0903019654
web: www.kardioklub.sk


SKC-DOTYK

Logo SKC-Dotyk

SKC-DOTYK je občianske združenie, zaregistrované na MV SR v roku 2000 pod č. VVS/1-900/90-17066-2. Predmetom činnosti združenia je poskytovanie pomoci obetiam domáceho násilia a obetiam obchodu s ľuďmi.

Nami vypracované projekty týkajúce sa oblasti domáceho násilia a obchodu s ľuďmi sú realizované v súčinnosti s PZ SR, štátnou správou a samosprávou a podporované EÚ v rámci grantových schém a MPSVaR SR. Cieľom týchto projektov je poskytovať klientom komplexný balík služieb na základe vypracovaných programov pomoci a to pomocou nasledovných aktivít :

 • NON-STOP liniek pomoci
 • bezplatného sociálno-psychologického a právneho poradenstva 
 • zastupovania klientov v zmysle § 53, 54 Trestného poriadku 
 • krízovej intervencie/zásahy v domácnostiach, v teréne /
 • osobnej ochrany klientov v prípadoch vyhrážania, prenasledovania /vlastnou ochrannou službou/ 
 • poskytovania utajeného bývania
 • zabezpečovania základných životných potrieb
 • osobnej asistencie pri vybavovaní úradných záležitostí
 • poskytovania bezplatných rekvalifikačných kurzov a bezplatného ubytovania a stravovania v mieste rekvalifikácie
 • vyhľadávania zamestnania
 • pomoci pri socializácii v novom prostredí 
 • prevenčnej a osvetovej činnosti 
 • letných táborov pre týrané, zanedbávané deti a deti zo soc. slabších rodín

V súčasnej dobe vychádzajúc z Národného akčného plánu na elimináciu násilia páchaného na ženách a deťoch, realizujeme projekt ALTERNA podporovaný EÚ z prostriedkov PHARE ktorého cieľom je, zosieťovanie pomoci obetiam domáceho násilia v rámci celého územia SR, dosiahnutie koordinovanosti poskytovanej pomoci, komplexnosti a efektívnosti v poskytovaní služieb, s väčšou účasťou relevantných inštitúcií, v snahe, zapojiť tieto vo väčšej miere do intervenčných a poradenských procesov v oblasti násilia páchaného na ženách a deťoch. V každom kraji SR bola vytvorená jedna organizačná jednotka, ktorej vedúci pracovník bude v rámci svojej pôsobnosti poskytovať všetky horeuvedené služby pomoci.

V Žilinskom kraji nás zastupuje Ing. Jozef Slezák PhD., s kanceláriou na adrese Ambra Pietra 33, 036 01 Martin, mobil: 0910 568 481, e-mail: martin@dotyk.sk

Kontakt:
tel.,fax :
032 7777347, 042 4421243, mobil:, 0910 599 271, non - stop linka 0903 704784
Bankové spojenie : DEXIA banka a.s. Trenčín , č.ú.4490143001/5600,  IČO:36118591, DIČ:2021619886
web: www.dotyk.sk 
e-mail: dotyk@centrum.sk
Kontakt pre Žilinský kraj: Ing. Jozef Slezák PhD., adresa: Ambra Pietra 33, 036 01 Martin, mobil: 0910 568 481, e-mail: martin@dotyk.sk


Martinské rodinné centrum

logo Martinského rodinného centraMartinské rodinné centrum vzniklo v roku 2003 ako občianske združenie, fungujúce na princípe dobrovoľnosti a svojpomoci. Od októbra 2003 je 48. členom Únie materských centier. MRC tvoria väčšinou maminy na materskej dovolenke, ktoré aj týmto spôsobom hľadajú možnosti sa stretnúť a spoločne vymyslieť rôzne podujatia pre seba a pre svoje deti. Deti majú k dispozícii herňu s rôznymi hračkami a zároveň majú aj možnosť naučiť sa hrať v kolektíve, čím ľahšie zvládnu prechod do materskej škôlky. Cieľom MRC je:
 • vytvoriť priestor pre rodiny s deťmi
 • pomôcť matkám na MD vymaniť sa zo sociálnej izolácie
 • zapojiť do spoločenského života všetky generácie
 • pomáhať nájsť nových priateľov
 • organizovať neformálne stretnutia s odborníkmi z rôznych oblastí
 • podporovať dojčenie a vytvárať podporné skupiny dojčenia
 • podporovať všetko, čo uľahčí život rodinám s deťmi
Ilustračné foto MRCIlustračné foto MRCIlustračné foto MRC

Kde a kedy nás nájdete:

 • v priestoroch MŠ Družstevná 10, Martin - Sever,
 • v pondelok až štvrtok od 8.00 - 12.00 hod., od 14.00 - 18.00 hod.,
 • v piatok od 8.00 -12.00 hod.
web: www.materskecentrum.sk
e-mail: mrc@zoznam.sk
tel.: 0904 484 548, 043/4134027, 0903 620694

Kto má záujem nám pomôcť:

 • Nefinančné dary (napr. hračky, potreby na kreslenie, písanie, modelovanie, knihy, časopisy, pomôcky na cvičenie ...).
 • Finančné dary: Tatra banka, č.ú.: 2664746023/1100
 • sme tiež žiadateľom o 2% z dane: IČO 37901257
Radi Vás medzi nami privítame a ďakujeme!