titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - vzdelávanie > koncepcia rozvoja

koncepcia rozvoja


KONCEPCIA ROZVOJA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA MARTIN DO ROKU 2010

„Najväčšia nádej národa je v správnej výchove detí.“ 

Erasmus

Vstúpili sme do vysoko pretechnizovanej informačnej éry, ktorá si vyžaduje iné typy zručností a iné povedomie. Tieto zručnosti sa týkajú vzťahov a zohľadňujú podmienky, v ktorých sa ľudstvo nachádza. 
Bezprostredným podnetom na vypracovanie koncepcie bol prechod kompetencií v oblasti školstva na samosprávu a taktiež „Vízia mesta Martin“, v ktorej sa o.i. uvádza:

„Podporujeme aktivity na zmysluplné využitie voľného času, rozvoj školstva a zdravotníctva.“

Koncepcia rozvoja školstva v meste Martin do roku 2010 je súčasťou pripravovanej „Stratégie rozvoja mesta Martin“.
 

Tanečné podujatie na Pešej zóneKoncepcia rozvoja školstva v meste Martin vychádza z koncepčných materiálov škôl a školských zariadení v zriaď. pôsobnosti mesta. Na stanovenie a určenie východísk a podnetov na rozvoj škôl a školských zariadení, musíme poznať silné a slabé stránky našich škôl a školských zariadení a určiť strategické ciele, ktoré budú v súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania - Milénium. 
Ak mesto chce poznať, kde sa nachádza jeho školstvo najmä MŠ a ZŠ a ŠZ, kde má smerovať a aké opatrenia prijať, bolo potrebné vypracovať takýto materiál.

Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin do roku 2010 bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Martine dňa 31.3.2005 uznesením číslo 52/05.

Predložený materiál je otvorený pripomienkam a zmenám. Je potrebné ho priebežne aktualizovať v dôsledku zmien v legislatíve, prípadne ho prispôsobovať koncepčným zámerom škôl a školských zariadení i strategickým zámerom mesta Martin. 

Sme toho názoru, že transformácia školstva môže byť úspešná jedine vtedy, ak jej porozumejú nielen pedagogickí, ale aj nepedagogickí zamestnanci, rodičia, žiaci a široká verejnosť. Zo strany odbornej verejnosti očakávame profesionálny prístup a zodpovednosť voči rodičom a deťom, pretože situácia nemôže zostať nezmenená.  Školy nesmú byť izolované, ale musia spolupracovať s okolím, byť jeho súčasťou. Vstupom do EÚ sa táto výzva stáva ešte otvorenejšou.


koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin

  • koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení do roku 2015 - formát pdf (298 kB)
  • koncepcia rozvoja do roku 2010 - formát pdf (474 kB) 
  • príloha č. 1 - charakteristika projektov a experimentov realizovaných v školách v Martine - formát pdf (64 kB) 
  • príloha č. 2 - lokalizácia ZŠ, MŠ  a školských zariadení v meste - formát htm 
  • príloha č. 3 - zhodnotenie stavu zásobovania teplom školských tepelných zariadení v meste - formát pdf (489 kB)
    [Technický stav tepelných zariadení - príloha č.1 - formát pdf (25 kB), Prehľad o spotrebách tepla v školských zariadeniach - príloha č.2 - formát pdf (28 kB), Návrh opatrení na rekonštrukcie tepelných zariadení v školách a inštalácia regulačnej techniky - príloha č.3 - formát pdf (24 kB), Predpoklad úspor s realizáciou opatrení  - príloha č.4 - formát pdf (21 kB)

vypracovali: 
Mgr. Alena Schimíková - vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu (schimikova@martin.sk
Mgr. Alena Mrenicová - metodický referent pre ZŠ (mrenicova@martin.sk


koncepcia mládeže mesta Martin