titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - vzdelávanie > ubytovanie študentov

ubytovanie študentov


ilustračné foto budova domova mládeže

Domov mládeže pri SPŠ

kontakt:
Novomeského 5/24
036 36 Martin
Slovak republik 

Tel: +421/43/423 83 43 
+421/43/430 20 72
Fax: +421/43/413 35 62 
www:www.dmmt.szm.sk
e-mail: sl@spsmt.sk 

Domov mládeže (ďalej DM) je organizačnou súčasťou Strednej priemyselnej školy v Martine. Riadi ho riaditeľ Strednej priemyselnej školy a DM prostredníctvom svojho zástupcu pre prácu v DM. Poradným orgánom riaditeľa školy a DM je pedagogická rada, tvorená všetkými pedagogickými pracovníkmi DM.

DM je výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje študentom denného štúdia stredných škôl výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie a vytvára podmienky pre prípravu študentov na vyučovanie. DM pri SPŠ v Martine je výchovno – vzdelávacie a ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním nižšieho štandardu – je zaradený do II. kategórie DM v SR. 

Ubytovacia kapacita DM:
  192 študentov.

Organizačná štruktúra:

RŠ a DM : Ing. Jozef JURICA, CSc 
ZRS pre DM : Mgr. Vilma SLEZÁKOVÁ 

Vo výchovno – vzdelávacej práci nadväzuje na výchovu v rodine a na výchovno – vzdelávaciu činnosť v školách. Poskytuje ubytovaným študentom možnosti na aktívny oddych a účelné využitie voľného času, rozvoj fyzických a duševných schopností, vedie ich k účasti na spoločenskom živote primeranom ich veku.
Výchovno – vzdelávacia práca v DM je realizovaná na základe ročného programu výchovno – vzdelávacej činnosti a organizuje sa na báze dobrovoľnej účasti zo strany študentov v podobe ponúk vychovávateľov.