titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - vzdelávanie > zápis žiakov

zápis žiakov

Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin
Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin
 • Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.
 • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Riaditelia základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode.
 • Novinkou, ktorú priniesol nový školský zákon, je možnosť individuálneho vzdelávania detí na prvom stupni základnej školy. Rodič oň musí písomne požiadať riaditeľa príslušnej (kmeňovej) základnej školy a zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Žiadosť obsahuje okrem iného aj dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, individuálny vzdelávací program v súlade so školským zákonom, popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia žiaka, zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané, ako aj meno a priezvisko pedagóga a jeho doklady o splnení kvalifikačných predpokladov.
 • Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Týka sa to prípadov, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodič o to požiada alebo ak tento odklad navrhne materská škola, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča.
 • Aj v prvom prípade musí byť súčasťou žiadosti rodiča odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak riaditeľ rozhodne o odklade, rodič si môže vybrať, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

Praktické rady pre rodičov k zápisu do 1. ročníka ZŠ

Ministerstvo školstva SR pripravilo niekoľko rád pre rodičov, ako vybrať pre dieťa základnú školu a ako ho na ňu zapísať:

Ako zapísať dieťa na základnú školu ?
 • Každý rok prebieha zápis do základných škôl od 15. januára do 15. februára - presný dátum zápisu určuje riaditeľ príslušnej školy. 
 • Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. 
 • Zápis do základnej školy nie je limitovaný počtom žiakov. Pokiaľ sa po zápise rodič dieťaťa rozhodne pre inú školu, môže ho zapísať do tejto školy, predchádzajúcej škole však musí dať včas vedieť (nie je zákonom stanovená lehota, ale mali by ste to urobiť najneskôr do konca augusta), že jeho dieťa bude chodiť do inej školy. 
 • Niektorí rodičia postupujú tak, že počas dní zápisu obídu niekoľko škôl, utvoria si o nich obraz a zapíšu dieťa na tú, ktorá sa im najviac pozdáva. 
 • Rodič by nemal zabúdať, že školy sa od seba môžu líšiť zameraním, metódou pedagogickej práce, organizáciou vyučovania. Preto je potrebné informovať sa o týchto skutočnostiach. 
 • Rodič má právo vybrať si ktorúkoľvek školu pre svoje dieťa. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať. 
 • Niektoré školy vyžadujú pri zápise poplatok (na školské pomôcky alebo ako zápisné) poplatok nie je povinný, je dobrovoľný. 
 • Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované (je hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg, lebo nie každý učiteľ musí mať dostatočné skúsenosti a odborné predpoklady na to, aby vedel hendikepované deti učiť. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po personálnej stránke na takúto situáciu pripravená, inak to môže mať negatívny dopad na vývoj dieťaťa. 

Ako vyberať pre dieťa základnú školu ?

 • Rodičia by si mali zistiť referencie (odporúčania a názory) o školách, z ktorých by si mohli pre svoje dieťa vybrať. Poraďte sa so známymi, ktorých deti už do školy chodia.
 • Rodičia by si mali zistiť, či má škola vypracovanú koncepciu rozvoja školy, aby vedeli, čo môžu od danej školy očakávať. 
  Rodičia by si mali zistiť, ako sú školy zamerané, aké ďalšie služby ponúkajú a pri výbere školy zohľadnite tieto skutočnosti podľa toho, ktorá by ich dieťaťu najviac vyhovovala. Napríklad: 
  - zameranie na cudzie jazyky
  - zameranie na informatiku
  - športové zameranie
  - zameranie pohybovo umelecké
  - humanitné zameranie
  - prírodovedné zameranie
  - zvýšený dôraz na poznávanie miestnej kultúry a histórie
  - dôraz na rozvoj osobnosti 
 • Rodičia by si mali zistiť, ako sú absolventi školy úspešní pri prijímacích pohovoroch na stredné školy 
 • Rodičia by si mali zistiť, či odchádza veľa detí tejto školy na osemročné gymnáziá 
 • Rodičia by si mali zistiť, či bola na škole v posledných rokoch vykonaná komplexná inšpekcia a s akým výsledkom 
 • Rodičia by mali navštíviť školu spoločne s dieťaťom v čase keď je "deň otvorených dverí" a zistiť si: 
  - či sa škola ich dieťaťu páči
  - aký je záujem o školu medzi rodičmi
  - koľko detí je priemerne v jednej triede
  - či je na prvom stupni slovné hodnotenie alebo hodnotenie známkami a prečo 
  - ako škola komunikuje s rodičmi a deťmi
  - či je na škole psychológ alebo dobrá spolupráca s pedagogicko–psychologickou poradňou
  - aká je úroveň vybavenia školy pomôckami, stav telocvične
  - stav školskej jedálne, kvalitu a pestrosť ponúkanej stravy 
  - technický stav budovy, jednotlivých tried, šatní, sociálnych zariadení...
 • Rodičia by sa mali spýtať na aktivity školského klubu a školy v oblasti záujmových krúžkov
 • Rodičia by mali požiadať o možnosť zúčastniť sa priamo na vyučovaní v triede budúceho učiteľa ich dieťaťa. Tak môžu najlepšie zhodnotiť prístup učiteľa, jeho metódy a formy vyučovania. 
 • Rodičia by si mali zistiť, či majú deti možnosť zúčastniť sa plaveckých a lyžiarskych kurzoch, či škola ponúka pobyty v "školách v prírode". 
 • Rodičia by si mali zistiť, či na škole pôsobí rodičovská organizácia (združenie rodičov alebo iná organizácia) a aké je jej postavenie v organizačnej štruktúre školy. 
 • Rodičia by si mali zistiť i, aké aktivity škola realizuje na zabezpečenie doplnkových zdrojov - mimo štátneho rozpočtu. 
 • Rodičia by si mali zistiť, či je Rada školy akceptovaná vedením školy ako rovnocenný partner pri riadení školy. 
   


Mestský úrad Martin
Oddelenie školstva, kultúry a športu