titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - IMS > recertifikačný audit

recertifikačný audit


Mestský úrad v Martine pred troma rokmi vstúpil do spoločnosti tých, ktorí implementovali do svojej práce medzinárodné normy ISO 9001 a ISO 14001. Sú to normy manažmentu kvality a environmentálneho manažérstva. Po trojročnom pôsobení s týmto certifikátom však treba pozíciu držiteľa certifikátu obhájiť formou recertifikačného auditu. Ten uskutočnili audítori zo Slovenskej spoločnosti pre systémy riadenia a systémy kvality - SKQS v dňoch 28.-30.11.2005. V súvislosti s uvedeným odpovedal prednosta mestského úradu na niekoľko otázok.

Čo sa zmenilo v poskytovaní služieb obyvateľstvu?

Takmer všetko, čo sme počas tých uplynulých troch rokov uskutočnili malo spoločného menovateľa – snaha o dosiahnutie vyššej kvality. Nie však hocijakej, ale tej, ktorú predpisujú medzinárodné normy a ktorá je v celom svete vysoko oceňovaná a vnímaná. Postupne sme sa prepracovali od certifikácie úradu, dozorujúce audity, zisk Národnej ceny SR za kvalitu až k recertifikácii. 
Zmien, ktoré prispeli ku skvalitneniu práce v oblasti poskytovania služieb počas spomínaného obdobia bolo veľmi veľa, preto sa sústredím len na tie z môjho pohľadu najdôležitejšie. Predovšetkým sa zmenila tzv. „štábna kultúra úradníkov“, t.j. zmenili sme prostredníctvom procesného prístupu a vzdelávaním zamestnancov výkonnosť a efektívnosť mestského úradu a na starých základoch vybudovali moderný úrad. Príkladom môže byť napr. bezbariérový vstup, informačná kancelária, klientské centrum, rýchlovýťah prispôsobený zdravotne postihnutým klientom, názorné a prehľadné informačné služby, internetový prístup ku všetkým klientským formulárom a iným dôležitým dokumentom mesta, tímová práca zamestnancov, ..... Ďalšie významné zlepšenie cítim v oblastiach, ktoré úzko súvisia so spoluprácou s primátorom a našimi poslancami. Bez nej by bolo omnoho zložitejšie a náročnejšie vytvoriť a schváliť hlavne dokumenty strategického významu, akým bol v tomto roku Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin a Koncepcia školstva. 
Okrem spomenutého nás v tomto roku zmobilizovalo aj zapojenie mestského úradu do medzinárodného benchlearningového projektu s certifikovanými mestskými úradmi – mesto Vsetín z Českej republiky a mesto Šopróň z Maďarska, v rámci ktorých prebiehalo formou benchmarkingu porovnávanie výkonnosti na základe medzinárodného modelu CAF, ktorý je nástrojom na skvalitňovanie práce v rámci verejnej správy.


Mestský úrad Martin je jediným úradom, ktorý tento certifikát získal? Ceníte si ho?

Áno náš mestský úrad je skutočne jediným na Slovensku, ktorý sa môže pochváliť tým, že do svojej práce integroval súčasne dve medzinárodné normy a zaviedol tzv. „Integrovaný manažérsky systém“. Prirodzene, že tento fakt si vysoko cením, ale myslím, že môžem s pokojným svedomím aj v mene realizačného tímu a ostatných zamestnancov vyhlásiť, že nám do nosa nenapršalo a naďalej budeme hľadať riešenia, ktoré nás ešte viac priblížia občanom. Som úprimne rád, že na Slovensku sa v poslednom období po ceste, ktorú sme začali priekopnícky raziť na našom mestskom úrade objavili nasledovníci z iných mestských úradov, ktorí získali certifikát manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001.

Je získanie certifikátu výzvou pre vedenie MsÚ a jeho zamestnancov pracovať tak, aby patrilo k najlepším na Slovensku z pohľadu poskytovaných služieb?

Bolo by istým hazardovaním s dôverou klientov, keby dosiahnutý úspech ostal len zarámovaným papierom na stenách úradu a nemal by to, čo je vlastne podmienkou a zmyslom celého nášho snaženia. Mám rád výzvy, ktoré majú zmysel a pridanú hodnotu. No a takou rozhodne je aj recertifikácia úradu, lebo hľadanie a uplatňovanie metód a nástrojov kvality je proces, ktorý nemá konca – vždy bude čo vylepšovať. 

Klientské centrumKlientské centrumKlientské centrum


Klientské centrum je jedným z plusov, ktorý pomohol k recertifikácii. Čo môžeme očakávať v skvalitnení služieb v najbližšej budúcnosti?

Niečo tak hmatateľné, ako bolo zriadenie klientského centra to určite nebude. No paradoxne práve jedna zo snáh, ktoré budeme v blízkej budúcnosti realizovať v prospech klientov, súvisí práve s klientským centrom. Keďže v súčasnosti pretrvávajú problémy s priechodnosťou klientského centra medzi elokovanými pracoviskami mestského úradu a pracoviskami, kde sa vydávajú občianske preukazy, vodičské preukazy a pasy, prichádzame s riešením, ktoré tento problém odstráni a pomôže vyriešiť aj iné boľavé miesto – prebudovanie sociálnych zariadení pre klientov.

Čo treba urobiť pre to, aby mestský úrad v Martine certifikát obhájil?

Nič nie je zadarmo a ani samozrejmé. Preto ne ceste za ďalšou recertifikáciou úradu bude potrebné predovšetkým pokračovať v rozbehnutom úsilí s elánom, nadšením, presvedčením a pochopením.