titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - šport > koncepcia športu

koncepcia športu

 • Koncepcia športu v meste Martin vyplýva z §6 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zákona SNR č. 596/2002 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a nadväzuje na Koncepciu športu v meste Martin pre rok 2008. Je koncipovaná vždy na príslušný kalendárny rok
 • Pôsobnosť koncepcie športu sa vzťahuje na vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport organizovaný a prevádzkovaný v aglomerácii mesta Martin. Koncepcia športu sa nevzťahuje na spravovanie majetku športových klubov, ak nie je ďalej uvedené inak, a na investičné aktivity klubov.
 • Účelom koncepcie športu je zo strany mesta Martin podporovanie športových klubov a aktivít podporujúcich zdravie občanov mesta a to najmä:
  • a) kladenie zvláštnych priorít na vytváranie čo najvhodnejších podmienok pre tradične najpopulárnejšie športy na Slovensku - futbal a ľadový hokej
  • b) vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj a podporu telesnej kultúry,
  • c) zabezpečovanie účelnej koordinácie a propagácie športových aktivít v meste,
  • d) určovanie podmienok a kritérií financovania športu,
  • e) podporovanie mládežníckeho športu a športových talentov,
  • f) zamedzovanie nehospodárnemu a neefektívnemu vynakladaniu verejných financií v oblasti športu.

koncepcia športu v meste Martin

ciele koncepcie športu
 1. podporovať rozvoj športu v meste budovaním a modernizovaním infraštruktúry:
  a) rekonštrukcia zimného štadióna a tréningovej ľadovej plochy
  b) koncepcia riešenia vybudovania futbalového a atletického štadióna
  c) koncepcia riešenia viacúčelovej športovej haly
  d) rekonštrukcia hokejbalového ihriska na ul. východná
 2. podporovať aktivity v oblasti rekreačného športu a aktívneho využívania voľného času:
  a) budovanie mestskej siete cyklochodníkov s napojením na regionálne cykloturistické trasy a zimné bežecké trate
  b) celoročná prevádzka letného kúpaliska
  c) podpora rekreačného športu
 3. podieľať sa na spoluorganizovaní športových podujatí:
  a) podpora vrcholového a výkonnostného športu
  b) podpora a rozvoj starostlivosti telesnej kultúry a športu v školách a školských zariadeniach
 4. vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj športu na školách a zapojenie škôl do rozvoja športu:
  a) revitalizácia a budovanie nových sídliskových a školských športovísk
  b) vita park
  c) lanové centrum a lezecké steny
  d) skejt park

podmienky financovania

Finančný príspevok zo strany mesta môže byť na základe tejto koncepcie športu poukázaný len tým športovým klubom, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

 • ide o športový klub so sídlom na území mesta Martin,
 • športový klub reprezentuje mesto Martin v mládežníckych, alebo seniorských kategóriách najmenej v krajskej súťaži, resp. v oblastnej súťaži ak sú tieto II. najvyššou celoštátnou súťažou,
 • počet registrovaných športovcov v seniorských kategóriách nesmie byť nižší ako 10,
 • počet registrovaných športovcov v mládežníckych kategóriách nesmie byť nižší ako 10,

rozvoj rekreačného športu

Mesto Martin bude vytvárať podmienky pre rozvoj rekreačného športu a telesnej výchovy, ktoré prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Špecifickou súčasťou rekreačného športu je tiež záujmová telesná výchova detí a dospievajúcej mládeže.
Na zabezpečenie rozvoja rekreačného športu bude mesto:

 • a) mapovať športoviská, ktoré sú majetkom mesta, koordinovať ich údržbu a budovanie,
 • b) organizovať a spoluorganizovať amatérske športovo – rekreačné podujatia masového charakteru,
 • c) spolupracovať s inými organizáciami v oblasti športu a koordinovať športové podujatia,
 • d) zabezpečovať propagáciu, reklamu a organizačné zabezpečenie podujatí z pohľadu masovokomunikačných prostriedkov.