titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - IMS > vyhodnotenie

vyhodnotenie

Vyhodnotenie schránky dôvery za rok 2010

Počet respondentov spolu: 42 
Počet respondentov - MsÚ: 0 
Počet respondentov - ostatné: ov - klienti: 42 

Počet anonymných: 32 
Počet neanonymných: 10 

Žiadali odpoveď:

Dôvody spokojnosti: 
- spokojnosť s prístupom pri poskytovaní poradenstva týkajúceho sa daní a pozemkov 
- spokojnosť s prístupom pri vybavovaní platby za komunálny odpad, úmrtia, rodného listu, osvedčenia podpisu na matrike, stavebnách dokladov, rýchle vybavenie 
- spokojnosť pri vybavovaní odhlásenia pobytu, voličského preukazu, overovaní podpisov 
- maximálna ústretovosť zamestnankýň Matriky 
- spokojnosť pri podávaní majetkového priznania na garáž 
- spokojnosť pri vybavovaní daňového priznania 

Nespokojnosť: 
- dlhá čakacia doba ( 30 min.) pri platení dane za byt 
- dlhá čakacia doba pri platení v pokladni 
- neochotní zamestnanci na informáciách 
- zlá informovanosť zamestnanca ( prihlásenie k pobytu) 
- snaha vyriešuť bytovú otázku, pričom sa klient stretol s neochotou ( bezdomovec chcel vybaviť byt, nakoľko momentálne býva v stane, ale nik mu nepomohol) 
- vybavovanie všetkých administratívnych záležitostí osobne na úrade a nie elektronicky 
- neposkytnutie dávky sociálnej pomoci, kedy občan nemal zaplatený komunálny odpad 
- veľmi všeobecná pripomienka klienta, ktorý počas úradných hodín nič nevybavil 

Návrhy a pripomienky: 
- zriadenie Katastrálneho úradu v priestoroch MsÚ Martin 
- zníženie poplatku za odpad ( napr. na polovicu pre deti) 
- vylepšenie kultúry WC na prízemí ( chýbali základné hygienické potreby) 
- väčšia iniciatíva zamestnancov MsÚ pri vyhľadávaní údajov klientov na internete ( kataster nehnuteľností, kedy by jlienti kedy by klienti nemuseli vybavovať osobne na MsÚ)
- elektronické vybavovanie záležitostí priamo z domu 
- častejšie upratovanie mesta nielen v centre,ale aj v okrajových mestských častiach 

Riešenie pripomienok a nespokojnosti klientov: 
Pripomienky občanov boli riešené priebežne, nakoľko boli vyhhodnocované každý mesiac. Konštruktívne návrhy sme postupne  zapracovávali do systému fungovania MsÚ Martin, ako je napríklad možnosť elektronického vybavovania prostredníctvom systému CIVITAS, ktorý je prístupný na oficiálnej stránke mesta Martin www.martin.sk

graf kladných-50%  a záporných odpovedí 50%

Kladné a záporné odpovede po mesiacoch


Vyhodnotenie schránky dôvery za rok 2009

Počet respondentov spolu: 32
Počet respondentov - MsÚ: 25
Počet respondentov - ostatné: 7

Počet anonymných: 22
Počet neanonymných: 10

Žiadali odpoveď: 2


Dôvody spokojnosti:
- ochota pracovníkov MsÚ poradiť a pomôcť v danej problematike-rodný list,evidencia obyvateľstva
- spokojnosť so solídnym prístupom
- spokojnosť s prácou zamestnancov na informáciách
- ochota a veľmi dobrý prístup pracovníčok v klientskom centre
- rýchle a kompletné vybavenie, skvelé fungovanie
- ochota zamestnankyne pri vybavovaní rodného listu
- spokojnosť s prístupom zamestnankýň v klientskom centre (dane a poplatky)

Nespokojnosť:
- pomalé vybavovanie-poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti
- nemožnosť zakúpenia kolkových známok
- nejasné informácie,dlhé čakanie, platenie aj v prípade žiadneho príjmu(poplatok za kom.odpad)
- chýbajú prístupné toalety pre klientov
- pridať pokladníčky na poplatky; zriadiť oddychovú zónu pre starších čakajúcich(keď sú dlhé rady,čakanie je utrpenie)
- vybavovanie v pokladniach trvá dlho, v predĺžený stránkový deň funguje len 1 pokladňa a na celej chodbe sa tvoria rady
- chýbajúce kopírovacie služby pre klientov
- jednanie vedúceho odd.pozemkov ohľadom Rómov
- neprítomnosť zamestnankyne na pracovisku v stránkový deň počas stránkových hodín-až 1 hodinu
(vybavovanie prihlásenia rodinného domu)
- sociálny odbor-nespokojnosť s prístupom a neochotou referentky sociálnej pomoci


Návrhy a prípomienky:
- v klientskom centre by malo byť na vybavovanie viac okienok(čo sa týka poplatkov)
- viac informácií v klientskom centre, posilnenie personálu, úľavy od platenia poplatku za komunál.odpad výnimkám
- návrh na odstránenie čiernej skládky na Podháji
- sťažnosť ohľadom "rómskeho" domu na ul.Červenej armády-riešiť situáciu, skultúrniť miesto okolo Átria
- doplniť perá v klientskom centre
- pridať lavičky do Hviezdoslavovho parku
- zriadiť kopírovanie dokumentov (aj za poplatok)

Riešenie pripomienok a nespokojnosti klientov:
- zaslaná odpoveď na návrh na odstránenie čiernej skládky na Podháji-problém bol riešený-skládka bola odstránená
(vec riešil odbor komunálnych služieb)
- zaslaná odpoveď na sťažnosť voči riaditeľke MŠ Zvolenská - stanovisko Ing.Ivana Mráza
(vedúci odd.správy a evidencie majetku)

Vyhodnotenie schránky dôvery za rok 2009 (.pdf, 140kB)

Vyhodnotenie ankety opatrovateľskej služby 1. polrok 2009 (.pdf, 64kB)

Vyhodnotenie ankety opatrovateľskej služby 2. polrok 2009 (.pdf, 64kB)


Vyhodnotenie schránky dôvery za rok 2008

Počet respondentov spolu: 52
Počet respondentov - MsÚ: 52
Počet respondentov - ostatné: 0

Počet anonymných: 42
Počet neanonymných: 10

Žiadali odpoveď: 4


Dôvody spokojnosti:
- príjemné vystupovanie zamestnancov úradu s odborným výkladom
- rýchle a kompletné vybavenie
- trpezlivosť, ústretovosť voči klientovi
- spokojnosť s prácou zamestnancov v klientskom centre
- spokojnosť s prácou zamestnancov na odd.sociálnej starostlivosti za ich ľudský prístup,
s prístupom a odbornosťou pracovníkov životného prostredia
- moderné a pekné prostredie v priestoroch klientského centra
- ochota pracovníkov MsÚ poradiť a pomôcť v danej problematike-daň za nehnuteľnosť,matrika,
vybavenie rybárskeho lístka

Nespokojnosť:
- dlhé čakanie na vybavenie dane z nehnuteľností
- nespokojnosť s vybavením úmrtného listu
- štátne občianstvo -veľká nespokojnosť s poskytnutými infomáciami
nespokojnosť - zlé informácie ohľadom evidencie obyvateľstva
- nespokojnosť s kosením trávy na ulici M.Jankolu,na ul.ČSA,ul.Novákova,ul.Bernolákova
- žiadosť o odstránenie skládok na Podháji vedľa veterinárnej nemocnice
- návrh na prešetrenie chýbajú mydlá a uteráky na verejných WC na MÚ
- na internetovej stránke chýbajú informácie o dokladoch potrebných k vybaveniu
trvalého pobytu

Návrhy a pripomienky:
- posilniť matriku o ďalšieho pracovníka, aby sa skrátil čas čakania a vybavovania
- opraviť informačnú tabuľu mesta
- znečistenie Jahodníckych hájov,sídliska Ľadoveň
- Ľadoveň - oprava lavičiek a osvetlenia, čistenie sídliska,častejšia kontrola kontajnerov
- riešiť v meste problematiku športovania
- potreba Klubu detí a mládeže a Klubu dôchodcov
- doriešiť parkovanie "Striel"
- riešenie situácie s hlučnou krčmou Terka u Ševa
- predĺženie úradných hodín aspoň do 16:30 h.
- zavednie predaja kolkov a kopírovacích služieb
 

Vyhodnotenie schránky dôvery za rok 2008 (.pdf, 103kB)


Vyhodnotenie schránky dôvery za rok 2007

Počet respondentov spolu: 151
Počet respondentov - MsÚ: 118
Počet respondentov - ostatné: 33

Počet anonymných: 138
Počet neanonymných: 13

Žiadali odpoveď: 8


Dôvody spokojnosti:
- ochota pracovníkov MsÚ poradiť a pomôcť v danej problematike
- príjemné vystupovanie zamestnancov úradu
- odborné vysvetlenie danej problematiky
- trpezlivosť, ústretovosť voči klientovi
- spokojnosť s prácou schránky dôvery - rýchle vybavovanie sťažností, pripomienok
- spokojnosť s prácou zamestnancov v klientskom centre
- spokojnosť s prácou zamestnancov na odb. školstva za ich ľudský prístup
- moderné a pekné prostredie v priestoroch klientského centra

Nespokojnosť:
- dlhé čakanie na vybavenie na matrike
- nespokojnosť s cestami a fungovaním MHD v Martine(nastupovanie,vystupovanie)
- nespokojnosť s výškou dane za garáž
- nespokojnosť s kosením trávy v mestskej časti Ľadoveň
- nespokojnosť s vyprázdňovaním kontajnerov pracovníkmi fy Brantner
- sťažnosť na odvoz kom.odpadu na ul.Volgogradskej a na znečisťovanie ovzdušia
- sťažnosť na "divoké skládky" na Podháji

Návrhy a pripomienky:
- posilniť matriku o ďalšieho pracovníka, aby sa skrátil čas čakania a vybavovania
- kolky predávať aj na jednotlivých oddeleniach, nielen v klientskom centre
- mesto by malo mať svoj rozhlas a tým zlepšiť informovanosť občanov
- riešiť fajčiarov na úrade - ich pracovné prestoje
- zabezpečiť väčšiu kontrolu podriadených zo strany vedúcich
- riešiť v meste problematiku športovania - je veľmi málo možností
- možnosť občanov komunikovať s poslancami MsZ cez ich poštové schránky
- na veľkoplošných tabuliach mesta aktualizovať nové názvy ulíc
- na internetovú stránku mesta zverejniť územný plán mesta vrátane popisu
- upozornenie na zneužívanie služ.auta mest.polície bývalým náčelníkom p. Blizňákom

Riešenie pripomienok a nespokojnosti klientov:
- zákon nehovorí o povinnosti mať mestský rozhlas(sú k dispozícii iné médiá)
- bola urobená náprava pri vývoze smetí a nahlásenie firmy znečisťujúcej živ.prostredie polícii
- upozornnenie na "divoké skládky" na Podháji bolo odstúpené MsP na prešetrenie
- sťažnosť na odvoz smetí sme odstúpili fy Brantner, ktorá vykonala okamžitú nápravu
- vysvetlenie k zvýšeniu poplatku za garáž v r. 2006 bolo písomne zaslané adresátovi
- pisateľovi bolo písomne vysvetlené nezverejnenie územného plánu mesta Martin na internete
 

Vyhodnotenie schránky dôvery za rok 2007 (.pdf, 82kB)


Vyhodnotenie schránky dôvery za rok 2006

Počet respondentov spolu:     291
Počet respondentov - MsÚ:   207
Počet respondentov - ostatné: 84

Počet anonymných: 287
Počet neanonymných: 4

Žiadali odpoveď: 0

Dôvody spokojnosti: 
- ocenenie poskytnutia informácií vo vestibule úradu aj v cudzom jazyku
- ocenená možnosť kopírovania dokumentov
- zakúpenie kolkov v Informačnej kancelárii
- vysoká ochota zamestnancov pomôcť klientovi
- príjemné vystupovanie, vzhľad
- nadmierna spokojnosť s vybavením mimo klientských hodín
- profesionálne vysvetlenie k považovanej problematike

Nespokojnosť:
- sťažnosť na Mestskú políciu 
- stravovanie dôchodcov v jedálni MsÚ
- sťažnosť na spôsob oznamu a doručenia poukážky na platbu za kom.odpad
- sťažnosť na verejné osvetlenie na Ul.M. Haľamovej
- zvýšenie poplatkov za komunálny odpad
- zdĺhavé vypisovanie dokladov pri prihlasovaní sa na trvalý pobyt

Návrhy a pripomienky:
- umiestnenie košov na psie exkrementy a dohliadanie mestskej polície na venčenie psov
- inštalácia svetelného značenia na Ul.Mudroňovej
- zriadenie oddelenia strát a nálezov na MsP 
- kontrola čistoty chodníkov zo strany MsP (napríklad čistenie od ľadu a snehu v zimnom období)

Riešenie pripomienok a nespokojnosti klientov:
- umiestnenie košov na exkrementy bude prerokované na príslušnej komisii pri MsZ
- inštaláciu verejného osvetlenia momentálne nemáme zahrnutú v rozpočte mesta
- straty a nálezy sú v rubrike Nového života Turca 
- MsP bude kontrolovať čistotu chodníkov v meste a pomocou hláseniek informovať príslušných zamestnancov mestského úradu 
- sťažnosť na mestskú políciu odovzdaná na Útvar hlavného kontrolóra mesta Martin 

Vyhodnotenie schránky dôvery


Vyhodnotenie schránky dôvery