titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - legislatíva > štatút mesta Martin

štatút mesta Martin

ŠTATÚT MESTA MARTIN
centra národnej kultúry Slovákov
P r e a m b u l a

Vychádzajúci z kultúrneho dedičstva a historického poslania našich predkov a dlhodobých skúseností zo zápasov o národnú svojbytnosť a vlastnú štátnosť, vychádzajúc z prirodzeného práva na sebaurčenie, v duchu prijatého Memoranda národa slovenského a naplňovania poslania Matice slovenskej, v záujme naplnenia úloh centra národnej kultúry Slovákov žijúcich v Slovenskej republike a v zahraničí, usilujúc sa o uplatňovanie demokracie, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,

My, obyvatelia mesta Martin
uznášame sa
prostredníctvom svojich volených zástupcov
na tomto

Š T A T Ú T E
Článok I
Základné ustanovenia

§1

(1) Štatút mesta Martin (ďalej len „štatút“) je základný normatívno-právny a organizačný predpis mesta. Vymedzuje najmä:
a) právne postavenie a územie mesta Martin (ďalej len „mesto“)
b) postavenie obyvateľov mesta
c) symboly mesta, ich používanie a ochranu
d) majetok mesta, hospodárenie s majetkom mesta a zásady tvorby rozpočtu
e) orgány mestskej samosprávy a ich kompetencie
f) ďalšie otázky súvisiace so samosprávnou činnosťou mesta.

Článok II
Právne postavenie a územie mesta

§2
Právne postavenie mesta

(1) Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
(2) Mesto je centrum národnej kultúry Slovákov žijúcich v Slovenskej republike aj v zahraničí.
(3) Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
(4) Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

§3
Územie mesta

(1) Územie mesta je územný celok, ktorý tvoria katastrálne územia Martin, Priekopa, Záturčie a Tomčany2.
(2) Územie mesta je členené na mestské časti:
a) Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany
b) Stred
c) Sever
d) Košúty
e) Priekopa
f) Záturčie
g) Podháj - Stráne

Článok III
Obyvatelia mesta

§4

(1) Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
(2) Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta orgánmi mesta, hlasovaním obyvateľov mesta a verejným zhromaždením obyvateľov.
(3) Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta.
(4) Práva a povinnosti obyvateľa mesta ustanovuje osobitný právny predpis1.

Článok IV
Symboly mesta

§5

(1) Symboly mesta sú:
a) erb mesta Martin,
b) vlajka mesta Martin
c) pečať mesta Martin
(2) Mesto je povinné používať symboly mesta pri výkone samosprávy.
(3) Symboly mesta používa mesto a ním zriadené organizácie v historickej kontinuite najmä:
a) na insígniách mesta,
b) na pečiatkach a razidlách primátora mesta, mestského zastupiteľstva, mestskej rady, mestského úradu, útvaru hlavného kontrolóra a mestskej polície, prípadne na pečiatkach organizácií mestom zriadených,
c) v záhlaví dokumentov, listín, písomností a tlačovín orgánov mesta, orgánov mestského zastupiteľstva, mestského úradu, útvaru hlavného kontrolóra, mestskej polície a organizácií mestom zriadených,
d) na tlačovinách a publikáciách mesta,
e) na označeniach budov, reprezentačných siení mesta, kancelárií, pokiaľ všeobecne záväzné predpisy nenariaďujú používať štátne symboly,
f) pri slávnostných príležitostiach na výzdobu ulíc, námestí a iných priestranstiev
g) na služobných odznakoch, rovnošatách, prípadne na jednotných spoločenských či športových úboroch zamestnancov mesta,
h) na iných reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou mesta, jeho orgánov a organizácií ním zriadených.
(4) Mesto označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu Mestského úradu v Martine, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a mestskej rady, kanceláriu primátora mesta a obradnú sieň.
(5) Primátor môže povoliť používanie symbolov mesta aj iným fyzickým a právnickým osobám, a to len na základe písomnej žiadosti s pripojeným návrhom a náčrtom o forme a umiestnení symbolu. Povolenie nie je potrebné na vedeckú a pedagogickú činnosť a pre študijné účely ohľadom symboliky mesta. Technické a administratívne zabezpečenie vykonáva mestský úrad, ktorý je zároveň oprávnený kontrolovať správnosť používania symbolov mesta.
(6) Symboly mesta sa musia používať dôstojne a nikto nesmie dopustiť ich poškodenie, zneváženie a hanobenie. V prípade rozporu s týmito zásadami, v prípade nesprávneho používania alebo v iných prípadoch hodných zreteľa, môže primátor kedykoľvek zakázať používanie týchto symbolov tretími osobami.

§6
Erb mesta

(1) Erb mesta tvorí v modrom štíte na striebornom zlatokopytom koni sediaci striebroodetý zlatovlasý rytier (sv. Martin), ľavicou pridržiavajúci červený plášť, pravicou držiaci zlatý meč. Dolu pred koňom kľačí strieborný obrátený zlatovlasý žobrák.
(2) Erb mesta je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky (HR: M-2/91). Jeho autormi sú L. Vrteľ a L. Čisárik.
(3) Vyobrazenie erbu mesta tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
(4) Použitie erbu mesta upravuje § 5 tohto štatútu.

§7
Vlajka mesta

(1) Vlajka mesta pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, červenej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je dvoma cípmi, t.j. zástrihom (tzv. lastovičí chvost), siahajúcim do tretiny jej listu.
(2) Vlajka mesta je zapísaná v Heraldickom registri Slovenskej republiky (HR: M-2/91)
(3) Vyobrazenie vlajky mesta tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
(4) Použitie vlajky mesta upravuje § 5 tohto štatútu.

§8
Pečať mesta

(1) Pečať mesta tvorí pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu mesta obkolesený kruhopisom s názvom: MESTO MARTIN
(2) Vyobrazenie pečate mesta tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.
(3) Použitie pečate mesta upravuje § 5 tohto štatútu

§9

(1) Okrem symbolov mesta podľa článku IV tohto štatútu používa mesto aj:
a) Štandardu primátora
b) Insígnie mesta
c) Logo mesta
(2) Štandardu primátora a insígnie je oprávnený používať iba primátor, prípadne poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí zastupujú primátora počas jeho neprítomnosti alebo sú poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch. Štandarda primátora je umiestnená spravidla v pracovni primátora.
(3) Mesto Martin má vlastné logo, ktorého autorom je Roman Mackovič a ktorého vyobrazenie a používanie upravuje Dizajn manuál vizuálnej identity mesta Martin.

Článok V
Majetok mesta a rozpočet

§10
Majetok mesta

(1) Majetok mesta tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta alebo ktoré nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.
(2) Podrobnosti o hospodárení s majetkom mesta upravujú osobitné zákony a všeobecne záväzné nariadenie mesta o hospodárení s majetkom mesta a interné smernice mesta.

§11
Rozpočet mesta

(1) Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
(2) Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.
(3) Rozpočet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(4) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
(5) Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov rozpočtu mesta, t.j. programy mesta.
(6) Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci ich pôsobností vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta na tri rozpočtové roky.

Článok VI
Orgány mestskej samosprávy a ich kompetencie

§12
Orgány mesta

(1) Orgánmi mesta sú:
a) Mestské zastupiteľstvo v Martine (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“)
b) Primátor mesta Martin (ďalej len „primátor“)
(2) Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu a komisie a určuje im úlohy; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(3) Mestské zastupiteľstvo zriadilo tieto orgány:
a) Mestskú rada
b) komisie pri mestskom zastupiteľstve
(4) Mestské zastupiteľstvo volí a odvoláva hlavného kontrolóra mesta Martine (ďalej len „hlavný kontrolór“)
(5) Mesto zriaďuje výbory mestských častí.
(6) Činnosť orgánov mestskej samosprávy sa uskutočňuje bez ohľadu na politickú príslušnosť, politické sympatie právnických osôb, fyzických osôb a dotknutých subjektov so zameraním na záujem mesta.

§13
Mestské zastupiteľstvo

(1) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
(2) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta1.
(3) Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa schváleného plánu práce, prípadne ak je to potrebné na prerokovanie dôležitých otázok týkajúcich sa mesta, najmenej však raz za tri mesiace.
(4) Mestské zastupiteľstvo sa riadi Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Martine.
(5) Kompetencie mestského zastupiteľstva vymedzujú osobitné právne predpisy1.

§14
Primátor

(1) Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.
(2) Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(3) Primátor rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

§15
Zástupca primátora

(1) Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo1. Zástupca primátora môže byť len poslanec.
(2) Primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie.
(3) Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
(4) Zástupca primátora je členom mestskej rady.
(5) Zástupca primátora je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania a patrí mu namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov .
(6) Podrobnosti o voľbe zástupcu primátora mestským zastupiteľstvom upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Martine.

§16
Hlavný kontrolór

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
(2) Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta.
(3) Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra upravuje osobitný právny predpis1.
(4) Podrobnosti o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Martine.

§17
Mestská rada

(1) Mestské zastupiteľstvo zriadilo mestskú radu.
(2) Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
(3) Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve1. Zástupca primátora je členom mestskej rady.
(4) Podrobnosti o voľbe a odvolaní členov mestskej rady upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Martine.

§18
Komisie

(1) Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Dočasné komisie môže mestské zastupiteľstvo zriadiť za účelom splnenia konkrétnych a zásadných úloh.
(3) Mestské zastupiteľstvo vymedzuje zloženie a úlohy jednotlivých komisií pri ich zriadení.
(4) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
(5) Komisie plnia na príslušnom úseku najmä nasledovné úlohy:
a) predkladajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam života mesta a pre mesto dôležitým investičným zámerom
b) vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisie informovať
c) spolupracujú pri vypracovávaní koncepcií rozvoja mesta v rámci príslušného úseku
d) spolupracujú pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov
e) upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.
(6) Komisia ochrany verejného záujmu je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov, ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov .
(7) Komisie sa riadia Rokovacím poriadkom komisií, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(8) Podrobnosti o voľbe a odvolaní členov komisií upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Martine.

§19
Výbory mestských častí

(1) Mesto môže zriaďovať v mestských častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím výbory mestských častí (ďalej len „výbor“). Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti.
(2) Základným poslaním výborov je uplatňovanie potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti vo vzťahu k mestu. Prostredníctvom nich sa obyvatelia zapájajú do riešenia verejných vecí v meste.
(3) Výbory nemajú právnu subjektivitu.
(4) Na území mesta boli zriadené tieto výbory:
a) Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany
b) Stred
c) Sever
d) Košúty
e) Priekopa
f) Záturčie
g) Podháj - Stráne
(5) Výbory plnia najmä tieto úlohy:
a) oboznamujú obyvateľov vo svojich obvodoch s rozhodnutiami orgánov mesta a získavajú ich pre realizáciu zámerov a rozhodnutí týchto orgánov,
b) zabezpečujú plnenie úloh zverených im orgánmi mesta,
c) na požiadanie orgánov mesta a mestského úradu im podávajú stanoviská,
d) organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta,
e) uplatňujú potreby, záujmy a podnety obyvateľov v orgánoch mesta,
f) organizujú verejné schôdze obyvateľov príslušnej mestskej časti.
(6) Dôležité rozhodnutia, týkajúce sa mestskej časti, najmä jej katastrálneho územia a schvaľovanie územného plánu zóny možno vykonať len po prerokovaní s príslušným výborom.
(7) Členovia výboru si na svojej prvej schôdzi uskutočnenej po voľbách do orgánov samosprávy mesta zvolia spomedzi seba predsedu a podpredsedu a poveria členov výboru úlohami a činnosťami podľa jednotlivých úsekov pôsobnosti.
(8) Na čele výboru je predseda, ktorým je poslanec mestského zastupiteľstva zvolený výborom. Predseda výboru
a) zastupuje výbor navonok,
b) riadi a organizuje prácu výboru,
c) zvoláva a riadi schôdze výboru,
d) kontroluje plnenie prijatých úloh,
e) organizuje spoluprácu s orgánmi mesta a organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti.
(9) Podpredseda výboru zastupuje predsedu výboru v celom rozsahu jeho právomocí počas doby jeho neprítomnosti.
(10) Deľbu činnosti medzi ostatnými členmi výboru mestskej časti organizuje výbor na základe miestnych podmienok a potrieb, so zreteľom na počet svojich členov a veľkosť obvodu a poveruje ich konkrétnymi úlohami.
(11) Mestský úrad vytvára podmienky pre činnosť výborov.
(12) Mestský úrad a výbory spolupracujú najmä v týchto oblastiach:
a) odborní zamestnanci mesta sa na požiadanie zúčastňujú na zasadnutiach výborov,
b) mestský úrad zohľadňuje pripomienky výborov, vybavuje ich podnety a požiadavky,
c) mestský úrad dáva výborom na vyjadrenie materiály, ktoré sa týkajú jednotlivých mestských častí a ktoré môžu mať podstatný vplyv na príslušnú mestskú časť.
(13) Vzťah výborov k orgánom mesta:
a) výbory predkladajú iniciatívne návrhy primátorovi, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu.
b) výbory spolupracujú s komisiami mestského zastupiteľstva.

Článok VII
Organizačné zložky mesta

§20
Mestský úrad

(1) Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom a plní úlohy v zmysle osobitných právnych predpisov1.
(2) Mestský úrad nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu
(3) Mestský úrad riadi primátor.
(4) Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.
(5) Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu, ktorý vydáva primátor.

§21
Mestská polícia

(1) Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje osobitný zákon .
(2) Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.
(3) Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením. Mestské zastupiteľstvo zriadilo Mestskú políciu všeobecne záväzným nariadením o mestskej polícii. .
(4) Náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

§22
Mestský hasičský zbor

(1) Mestské zastupiteľstvo zriadilo Mestský hasičský zbor .
(2) Mestský hasičský zbor vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

Článok VIII
Ďalšie otázky súvisiace so samosprávnou činnosťou
§23
Spolupráca

(1) Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami.
(2) Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
(3) Mesto môže byť členom regionálnych a záujmových združení, ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.

§24
Kronika mesta

(1) Mesto vedie kroniku mesta.
(2) Kronikou sú písomné zápisy udalostí a faktov zo života mesta a jeho obyvateľov, ktoré sú začlenené do jednotlivých tematických celkov a zviazané do zväzku za obdobie jedného kalendárneho roka.
(3) Poslaním kroniky je ochrana spoločensko-kultúrneho a historického dedičstva mesta Martin zachovaním informácií celomestského významu pre potreby súčasných i budúcich generácií.
(4) Podrobnosti o vedení kroniky mesta upravuje všeobecne záväzné nariadenie .

§25
Verejné uznania a ocenenia mesta Martin

(1) Mesto môže udeliť tieto verejné uznania:
a) Čestné občianstvo mesta Martin
b) Cena mesta Martin
c) Cena primátora mesta Martin
d) Cena dobrovoľníka mesta Martin
(2) Mesto môže udeliť ocenenia najlepším športovcom podľa kategórii:
a) športovec roka
b) športový kolektív roka
c) športový talent roka
d) čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport
(3) Podrobnosti o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin upravuje všeobecne záväzné nariadenie

§26
Pomoc obyvateľom mesta pri mimoriadnych situáciách

(1) Obyvateľ mesta má právo požadovať v čase náhlej núdze pomoc. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
(2) Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

§27
Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby

(1) Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe.
(2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov mesta do orgánov týchto spoločností a iných právnických osôb.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

§28

(1) Za porušenie ustanovení tohto štatútu môže mesto právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu v zmysle osobitného právneho predpisu1.
(2) Dňom účinnosti tohto Štatútu mesta Martin stráca platnosť a účinnosť Štatút mesta Martin schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine č. 58/05 zo dňa 31.3.2005.
(3) Tento Štatút mesta Martin bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 119/10 zo dňa 26.8.2010 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Mgr. art. Andrej Hrnčiar
primátor mesta


1 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
2 Zákon č. 241/1994 Z.z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov
3 Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
4 Napr. zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
5 § 136 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
6 zákon č. 357/2004 o Ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
7 Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
8 VZN č. 36 o mestskej polícii
9 Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 184/08 zo dňa 18.12.2008
10 VZN č. 73 o kronike mesta Martin
11 VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin


Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Martin centra národnej kultúry Slovákov

Mesto Martin v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č. 1 k Štatútu mesta Martin centra národnej kultúry Slovákov
Článok I
Štatút mesta Martin centra národnej kultúry Slovákov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
„Za erb mesta sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či iného materiálu, ak svojím zobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta.“

2. V § 13 sa odsek 5 znie:
(5) Kompetencie mestského zastupiteľstva vymedzujú zákony a tento štatút. V zmysle tohto štatútu mestské zastupiteľstvo:
a) vydáva súhlas na zriadenie, zrušenie, rozdelenie alebo zlúčenie obce, ako aj na zmenu názvu mesta, a to na základe výsledkov miestneho referenda1,
b) vydáva súhlas na zriadenie vojenského obvodu na území mesta
c) vyjadruje sa k žiadosti o zaradenie školy, školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení, ktorej zriaďovateľom nie je mesto a ak ide o materské školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia na území mesta pre deti a žiakov do 15 rokov veku, vydáva súhlas ,
d) vydáva súhlas na zrušenie hrobov a hrobiek, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností mesta
e) vydáva stanoviská týkajúce sa oblasti ochrany pamiatkového fondu a vydáva vyjadrenie mesta k premiestneniu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo jej súčasti
f) vyjadruje sa k umiestneniu kasína na území mesta
g) vydáva súhlasné stanoviská mesta v oblasti využívania nerastného bohatstva
h) vydáva stanovisko týkajúce sa prevzatia majetku štátu
i) vydáva stanovisko k zmene hraníc katastrálneho územia
j) vydáva stanovisko mesta, ak má byť na jeho území povolené prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební

3. Za textom štatútu sa dopĺňajú nové poznámka 12 až 20, ktoré sú uvedené ako poznámky za textom tohto dodatku.
Článok II
Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Martin centra národnej kultúry Slovákov bol schválený uznesením MsZ č. 45/11 zo dňa 31.3.2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Mgr. art. Andrej Hrnčiar
primátor