titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - útvar hl. kontrolóra

útvar hl. kontrolóra


Materiály a stanoviská hlavného kontrolóra mesta

Útvar hlavného kontrolóra patrí do pôsobnosti mestského zastupiteľstva:
 • útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór,
 • útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.
Pôsobnosť hlavného kontrolóra
 • Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených mestským zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:
vykonáva
 • finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,
predkladá
 • raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
vypracúva
 • odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred jeho schválením v MsZ,
spolupracuje
 • so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
zabezpečuje
 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 • kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení mesta,
 • kontrolu plnenia uznesení MsZ,
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta.
koordinuje
 • kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
 • vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
 • prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností,
vybavuje
 • sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
je povinný
 • vykonať kontrolu, ak ho o to požiada MsZ,
zodpovedá
 • za plnenie úloh útvaru mestskému zastupiteľstvu. Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór mesta Martin

Ing. Dušan Laššák

Kontakt:
tel:
043/4204 171, 413 4427
e-mail: dusan.lassak@martin.sk

 

Hlavný kontrolór mesta Martin - Ing. Dušan Laššák

Dušan Laššák sa narodil 18. januára 1951 v Hnúšťa – Likieri okr. Rimavská Sobota. V roku 1969 sa vyučil za zámočníka v Odbornom učilišti Turčianskych strojárni v Martine. V roku 1978 ukončil SPŠ strojnícku v Martine a v roku1984 Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline.

V rokoch 1969 až 1995 pracoval v ZŤS Martin kde prešiel rôznymi profesiami a funkciami od robotníka až po riaditeľa závodu Motory. Od roku 1996 do januára 1999 pôsobil vo funkcií zástupcu primátora mesta Martin. V rokoch 1999 až 2004 bol riaditeľom Krajského úradu práce v Žiline.

Do funkcie hlavného kontrolóra bol zvolený na Mestskom zastupiteľstve 16. decembra 2004 a výkonu funkcie sa ujal dňa 1. januára 2005. V rokoch 1994 až 2004 bol poslancom  Mestského zastupiteľstva v Martine.

Ing. Dušan Laššák je ženatý a má dve dcéry.