titulna > PROJEKTY - projekt MATRA

projekt MATRA

Mesto Martin sa na základe predbežného súhlasu mestského zastupiteľstva v roku 2003 prihlásilo a bolo vybraté do projektu v rámci grantového programu holandskej vlády MATRA na realizáciu projektu č. SK004101 – Neziskový bytový sektor v Slovenskej republike. Ide o pilotný projekt, v ktorom holandská strana ponúka transfer svojho know-how na základe ktorého sa v Holandsku spravujú obecné byty. Správu vykonáva nezisková organizácia, ktorá všetok svoj zisk investuje do výstavby nových bytov. 

Workshop o projekte MatraWorkshop o projekte Matra na MsÚ v Martine

Dňa 7.8.2003 vzalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí na vedomie informáciu o pilotnom projekte MATRA, neziskový bytový sektor v Slovenskej republike a poverilo primátora mesta prejaviť záujem mesta Martin o účasť na tomto projekte.

Dňa 30.8.2003 Mesto Martin odovzdalo vypracovaný projekt, na základe ktorého bolo spomedzi niekoľkých slovenských miest vybraté na realizáciu projektu.

Dňa 4.decembra 2003 prijalo MsZ v Martine Uznesenie č. 162/03, ktorým vzalo na vedomie, že mesto Martin bolo vybraté do projektu č. Sk 004101- „Neziskový bytový sektor v Slovenskej republike“ v rámci programu holandskej vlády MATRA, schválilo účasť Mesta Martin na tomto projekte a splnomocnilo primátora mesta podpísať Zmluvu o projekte č. Sk 004101 – „Neziskový bytový sektor v Slovenskej republike“ v rámci programu holandskej vlády MATRA.

 

Web: www.matramartin.sk