titulna > PROJEKTY - fondy EÚ

fondy EÚ

Zásobník projektových zámerov mesta Martin pre roky 2007 - 2013

Zásobník projektových zámerov mesta Martin pre obdobie 2007 - 2013 (ďalej len „zásobník“), je spracovaný podľa Národného strategického referenčného rámca SR pre roky 2007 - 2013. Obsahuje len tie operačné programy ( 6 z 11 ), z ktorých môže mesto Martin čerpať. Naznačuje možnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov prostredníctvom fondov EÚ v rámci programového obdobia 2007 - 2013.


I. REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania

- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vybraných predškolských zariadení, základných a stredných škôl
- obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia vybraných predškolských zariadení, základných a stredných škôl v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu.

Projektové zámery mesta Martin :
Mesto Martin má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti materské a základné školy, takže všetky projektové zámery sa viažu na takéto zariadenia.
 

Tabuľka 1: Projektové zámery mesta Martin (ROP, os 1)

Názov projektu Miesto realizácie Celkové náklady (v tis. Sk) Predpokl. začiatok relizácie Stav pripravenosti (1,2,3,4,5)
Obnova ZŠ Dolinského ZŠ Dolinského   2009 3 - potrebné aktualizovať
Obnova ZŠ J. Krónera ZŠ J. Krónera   2009 3 - potrebné aktualizovať
Obnova ZŠ A. Dubčeka ZŠ A. Dubčeka   2009 3 - potrebné aktualizovať
Obnova ZŠ Hurbanova ZŠ Hurbanova   2009 3 - potrebné aktualizovať
Obnova ZŠ Jahodnícka ZŠ Jahodnícka   2009 3 - potrebné aktualizovať
Iné MŠ a ZŠ -   2010 1

Stav pripravenosti:
1 – projektový zámer, 2 – projekt v príprave projektovej dokumentácie, 3 – projektová dokumentácia je vypracovaná, 4 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je spracovaná
 

Prioritná os 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,
- budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,
- obstaranie vybavenia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie, modernizáciu a budovanie.
- podpora komunitných centier aj mimo pólov rastu v prípade zariadení zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít,
 

Tabuľka 2: Projektové zámery mesta Martin (ROP, os 2)

Názov projektu Miesto realizácie Celkové náklady (v tis. Sk) Predpokl. začiatok realizácie Stav pripravenosti
Dom opatrovateľskej služby Martin - Slniečko MT - Podháj   2009 3 - potrebné aktualizovať
Dom sociálnych služieb Priekopa MT - Priekopa   2009 2
Komunitné centrum Martin   2009 1

Stav pripravenosti:
1 – projektový zámer, 2 – projekt v príprave projektovej dokumentácie, 3 – projektová dokumentácia je vypracovaná, 4 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je spracovaná

 

Prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Opatrenie: 3.1. Infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni

- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (galérií, knižníc a múzeí),
- revitalizácia nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území vo vlastníctve verejného sektora s využitím na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitia v kultúrno-poznávacom turizme, v odôvodnených a výnimočných prípadoch je možné revitalizované pamiatky využívať na kultúrno-spoločenské a osvetové účely,
- obstaranie vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni a kultúrno-spoločenských a osvetových zariadení v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu
- intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu a na obstaranie ich vybavenia,
- podpora aktivít na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky s ohľadom na špecifiká nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
- podpora verejných knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv, podpora je smerovaná do inovačných pólov rastu,
- podpora galérií a múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv, podpora je smerovaná do kohéznych pólov rastu,
- revitalizácia nevyužitých významných pamiatkových objektov v území. V odôvodnených a výnimočných prípadoch (EHMK) podpora nehnuteľných kultúrnych pamiatok v kohéznych póloch rastu a vo vlastníctve verejného sektora s ich alternatívnym využitím na kultúrno-spoločenské a reprezentačné sály, expozície obecných a regionálnych dejín a pamätihodností, obrazáreň alebo výstavná sieň , miestny archív alebo kultúrne centrum, zariadenia pre záujmovo-umeleckú činnosť a amatérske aktivity,
 

Tabuľka 3: Projektové zámery mesta Martin (ROP, os 3, opatr. 3.1)

Názov projektu Miesto realizácie Celkové náklady (v tis. Sk) Predpokl. začiatok realizácie Stav pripravenosti
Galéria pri divadle     1 - EHMK
Dom kreativity kino Moskva     1 - EHMK
Dom európskej literatúry dom J.C.Hronského     1 - EHMK
Centrum moderného umenia Akropola - amfiko     1 - EHMK
PANTEÓN Nár. cintorín     1 - EHMK

Stav pripravenosti:
1 – projektový zámer, 2 – projekt v príprave projektovej dokumentácie, 3 – projektová dokumentácia je vypracovaná, 4 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je spracovaná
 

Opatrenie: 3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

- podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (verejné priestranstvá, parkoviská, orientačné tabule, chodníky, odpočívadlá, verejné WC atď.) priľahlej k strediskám cestovného ruchu s celoročným využitím v územiach s medzinárodným a národným významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný región,
- vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií
- podpora prezentácie cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni
- vytváranie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov,
- podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne využitie prírodného a kultúrneho potenciálu prostredníctvom prípravy kultúrno-poznávacích turistických trás
 

Tabuľka 4: Projektové zámery mesta Martin (ROP, os 3, opatr. 3.2)

Názov projektu Miesto realizácie Celkové náklady (v tis. Sk) Predpokl. začiatok realizácie Stav pripravenosti
Infraštruktúra k stredisku CR Martinské hole Martin - Stráne   2009 1
Rozvoj TIK Martin Millénium   2009 1
Klaster CR Turiec Martin   2008 1
Prezentácia CR v Turci Martin   2009 1
Prechádzka mestom Martin Martin   2009 1

Stav pripravenosti:
1 – projektový zámer, 2 – projekt v príprave projektovej dokumentácie, 3 – projektová dokumentácia je vypracovaná, 4 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je spracovaná
 

Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel

Popis aktivít:
a) obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v rámci samostatne dopytovo orientovaných projektov, realizovaných v centrách obcí, resp. centrách častí zamerané na:

- úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene,
- výstavbu a rekonštrukcia verejných osvetlení,
- výstavbu a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás,
- rekonštrukciu miestnych komunikácií,
- rekonštrukciu mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy,
- rekonštrukciu a výstavba autobusových zastávok,
- rekonštrukciu a výstavba verejných WC,
- opodstatnenú rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel alebo v súvislosti obnovou a budovaním verejnej hmotnej infraštruktúry vidieckych obcí so separovanými alebo segregovanými rómskymi osídleniami.
 

Minimálny rozsah oprávnených operácií v rámci jedného samostatného dopytovo orientovaného projektu regenerácie sídiel zahŕňa aspoň štyri z uvedených operácií.

b) Regenerácia sídiel – Integrované projekty rozvoja mestských oblastí.
- realizácia integrovaných projektov rozvoja vo vybraných mestských oblastiach postihnutých alebo ohrozených fyzickým zničením a sociálnym vylúčením, vrátane obnovy bytových domov,
Oprávnenými mestami na území cieľ a Konvergencia sú mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 podľa údajov ŠÚ SR v roku 2005. Oprávnenými mestskými oblasťami sú mestské oblasti s počtom obyvateľov nad 1 000.
Toto opatrenie je vytvára predpoklady pre realizáciu projektov v rámci EHMK.

 

Tabuľka 5: Projektové zámery mesta Martin (ROP, os 4)

Názov projektu Miesto realizácie Celkové náklady (v tis. Sk) Predpokl. začiatok realizácie Stav pripravenosti
Hviezdoslavov park park   2009 1 EHMK
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Martin   2008 2 EHMK
Cyklotrasa Martin - Vrútky Pri Turci   2009 3 EHMK
Revitalizácia sídliska Košúty II Košúty II   2009 2

Stav pripravenosti:
1 – projektový zámer, 2 – projekt v príprave projektovej dokumentácie, 3 – projektová dokumentácia je vypracovaná, 4 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je spracovaná


II. OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
 

Prioritná os 1. Inovácia a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
V rámci opatrenia sa očakáva podporovať verejný sektor v budovaní infraštruktúry. Projekty pre verejný sektor budú sekundárne podporovať ďalší rozvoj malého a stredného podnikania v danom regióne v oblasti inovácií. Tým sa pripravia podmienky na rozvoj hlavne inovatívneho malého a stredného podnikania v priemyselných oblastiach.
Snahou je podporiť pomocou verejného sektora obnovu podnikateľskej činnosti v kontexte vyváženého regionálneho rozvoja, vrátane revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít. Jedná sa o podporu investícií efektívnejšieho využitia objektov a lokalít s vybudovanou, resp. čiastočne vybudovanou infraštruktúrou nevyhnutnou pre zriadenie nových podnikateľských aktivít. Ide o vytvorenie priaznivých podmienok pre podnikateľské aktivity v oblasti priemyslu a služieb a to podporou budovania priemyselných parkov.
 

Oprávnené aktivity:
• výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov; (podpora rekonštrukcie a modernizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvaloudržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie);
• budovanie infraštruktúry zelených priemyselných parkov – výnimočne s veľkým socio-ekonomickým dopadom pre región po odsúhlasení MH SR;
• výstavba a vybavenie hmotnej infraštruktúry (rekonštrukcia, alebo výstavba budov a technologických priestorov vrátane sieti);
 

Projektové zámery mesta Martin

Tabuľka 6: Projektové zámery mesta Martin (OP KHR, os 1)

Názov projektu Miesto realizácie Celkové náklady (v tis. Sk) Predpokl. začiatok realizácie Stav pripravenosti
Európske centrum kultúry hala ZTS 490 000   1 EHMK
Infraštruktúra k hnedému priemyselnému parku - ZTS ZTS     1
Infraštruktúra k Východnému priemyselnému parku SIM     2
Infraštruktúra k Južnému priemyselnému parku Bývalé záhradníctvo     1
Technologický park Flámske centrum     1

Stav pripravenosti:
1 – projektový zámer, 2 – projekt v príprave projektovej dokumentácie, 3 – projektová dokumentácia je vypracovaná, 4 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je spracovaná


III. OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Prioritná os „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb“

Opatrenie 1.2: elektronizácia verejnej správy na regionálnej a miestnej úrovni

- rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy
- zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy
- budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest

Názov projektu Miesto realizácie Celkové náklady (v tis. Sk) Predpokl. začiatok realizácie Stav pripravenosti
Elektronické služby mesta Martin MsÚ     1

Stav pripravenosti:
1 – projektový zámer, 2 – projekt v príprave projektovej dokumentácie, 3 – projektová dokumentácia je vypracovaná, 4 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je spracovaná
 

Prioritná os „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“
Opatrenie 3.1: rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu

-zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsah potrebnom pre rozvoj eGovernment
- rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov

 

Opatrenie 3.2: stimulovanie dopytu po širokopásmovom prístupe

- podpora vytvárania užitočného digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po internete a elektronických službách
- vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motivácii k používaniu internetu a elektronických služieb (realizované v rámci krížového financovania)
- marketingové, integračné a organizačné aktivity zamerané na zvyšovanie dostupnosti elektronických služieb a inklúzie IKT.
 

Tabuľka 7 Projektové zámery mesta Martin (OP IS, os 3)

Názov projektu Miesto realizácie Celkové náklady (v tis. sk) Pradpokl. začiatok realizácie Stav pripravenosti
eGovernment v Martine Martin     1
Rozvoj martinskej siete Martin     1
Používajme internet Martin     1

Stav pripravenosti:
1 – projektový zámer, 2 – projekt v príprave projektovej dokumentácie, 3 – projektová dokumentácia je vypracovaná, 4 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je spracovaná


IV. OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prioritná os I: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ č. 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

aktivity zamerané na:
- výstavbu verejných vodovodov pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou pri prednostnom využití už vybudovaných vodárenských zdrojov podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a jednotlivých plánov rozvoja krajov, alebo Plánu manažmentu povodí, resp. Vodného plánu Slovenska

Operačný cieľ č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

aktivity zamerané na:
- výstavbu stokových sietí a výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 100 000


Operačný cieľ č. 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd

aktivity zamerané na:
- monitorovanie kvantity a kvality povrchových vôd
- monitorovanie kvantity a kvality podzemných vôd

 

Prioritná os II: Ochrana pred povodňami

Operačný cieľ č. 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

aktivity zamerané na:
- ochranu územia SR pred povodňami
- podporu povodňových záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác vrátane ich materiálneho a technického zabezpečenia
 

Operačný cieľ č. 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému

aktivity zamerané na:
- dobudovanie a prevádzku Povodňového varovného a predpovedného systému.

 

Prioritná os III: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ č. 3. 1 Ochrana ovzdušia
aktivity zamerané na:
- znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH
o zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (v danom prípade okrem obnoviteľných zdrojov energie);
- ekologizáciu verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia
o zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov) a výsadba stanovištne vhodných druhov drevín;
o zmena v organizácii dopravy, budovanie záchytných parkovísk tam, kde sa zavedú pešie zóny;
- riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odbornú podporu monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému (NEIS)

Operačný cieľ č. 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
aktivity zamerané na:
A.
Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu. Súčasťou projektov budú aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod) výmena alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný tepelný zdroj, V tomto prípade musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh uvedených opatrení.
B. Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou. Súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov (zdrojov tepla)
 

Prioritná os IV: Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ č. 4. 1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

aktivity zamerané na:
A. projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov uvedených v § 39 ods. 14 zákona o odpadoch),
B. projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov,
C. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte,

Operačný cieľ č. 4. 2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

aktivity zamerané na:
- úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením
- zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej a termickej úpravy
- zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov
- podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov:
A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov,
B. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – bioplynové a biofermentačné stanice.
 

Operačný cieľ č. 4. 3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie

aktivity zamerané na:
- znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom ich zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom
 

Operačný cieľ č. 4. 4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
aktivity zamerané na:
- monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz
- sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží
- dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží
 

Operačný cieľ č. 4. 5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

aktivity zamerané na:
- uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov / Aktivity na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov budú podporované v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacou vyhláškou č. 283/2001 Z. z. Podpora sa bude vzťahovať na skládky odpadov určené na uzatvorenie a rekultiváciu, pri ktorých nebola vytvorená účelová finančná rezerva./


V. OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE

Prioritná os č. 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie č. 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Rámcové aktivity:
Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ
Podpora výchovného a kariérového poradenstva na ZŠ a SŠ
Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
Podpora systému otvorenej školy
Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení
• zavádzanie cieľov a princípov trvalo udržateľného rozvoja do obsahu vzdelávania a implementácia stratégie informatizácie regionálneho školstva;
• inovácia metód vzdelávania s dôrazom na využívanie IKT vo vyučovacom procese;
• podpora sociálnych, komunikačných a interpersonálnych zručností žiakov;
• podpora mobility učiteľov všeobecných a odborných predmetov vrátane stáží v školách Európskej únie.
• programy podpory medzinárodnej spolupráce pri vzdelávaní pedagogických zamestnancov;

Skvalitnenie správy a manažmentu škôl
a ich stimulácia k potrebám miestnych komunít sa bude realizovať podporou systému otvorenej školy a projektov na podporu partnerstva a spolupráce vzdelávacích inštitúcií pri výmene najlepších skúseností, vrátane medzinárodnej spolupráce. Príklady konkrétnych aktivít:
• podpora vzdelávacích aktivít pre potreby miestnej komunity;
• podpora vzdelávacích aktivít manažmentu škôl a ich zriaďovateľov v oblasti systému otvorenej školy v záujme miestnej komunity;
• projekty na podporu partnerstva a spolupráce vzdelávacích inštitúcií pri výmene najlepších skúseností;
• podpora spolupráce škôl s miestnymi komunitami, radami škôl, rodičovskými, mládežníckymi a detskými organizáciami, občianskymi združeniami a MVO;
• podpora spolupráce školy a subjektov neformálneho vzdelávania.


Prioritná os č. 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie č. 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Rámcové aktivity:
Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania
Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní
Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v ďalšom vzdelávaní
Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch
Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu
Podpora diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania
Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania
Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania

• vytváranie a podpora regionálnych sietí rozličných inštitúcií - „učiace sa regióny“, ktoré vytvárajú na mieru šité služby a projekty poskytovania CŽV a CŽP;
• networking a medzinárodná spolupráca so zameraním na výmenu najlepších skúseností za účelom cieleného vzdelávania a zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu;
• podpora zakladania partnerstiev medzi školami, regiónmi, mestami, podnikateľskou sférou a tretím sektorom.
• podpora projektov, ktoré prehlbujú alebo rozširujú vedomosti, zručnosti a schopnosti účastníkov na trhu práce s cieľom zvyšovania ich kvalifikácie;
• dobudovanie siete regionálnych centier mládeže;
• podpora rozvoja e-learningových foriem vzdelávania;
• vytvorenie komplexného informačného systému zabezpečujúceho prístup ku kvalitným informáciám a radám o možnostiach vzdelávania sa pre každého a počas celého života;


Prioritná os č. 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie č. 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Rámcové aktivity:
Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl
Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania
Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK
Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti
 

Opatrenie č. 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Rámcové aktivity:
Podpora prístupu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl
Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania
Ďalšie vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie občanov s osobitými vzdelávacími potrebami do spoločnosti


VI. OPERAČNÝ PROGRAM Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie č. 1.2 „Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania“

1.2.1 Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov

 

Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.1 „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“

 

2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti
2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce
2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
2.1.4 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie
2.1.4 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie
 

Prioritná os č. 4 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“

Opatrenie č. 4.1 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami“

  • Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných verejnou správou
  • Podpora fungovania inštitúcií na pro klientsky orientovaný systém vrátane ďalšieho vzdelávania
  • Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami


Opatrenie č. 4.2 „Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky“

  • Vykonávanie komplexných auditov pred zavedením systému riadenia kvality
  • Výber systému riadenia kvality v podmienkach organizácie
  • Zavedenie a aplikovanie systému riadenia kvality