titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestské zastupiteľstvo > rokovací poriadok

rokovací poriadok


ROKOVACÍ PORIADOK MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MARTINE

Mestské zastupiteľstvo v Martine v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) schvaľuje tento rokovací poriadok.

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia
§ 1

(1) Tento Rokovací poriadok ustanovuje podrobné pravidlá rokovania a činnosti Mestského zastupiteľstva v Martine (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“).
(2) Mestské zastupiteľstvo a jeho orgány si môžu v medziach zákona o obecnom zriadení a tohto rokovacieho poriadku upraviť svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá svojho rokovania uznesením.

Pôsobnosť mestského zastupiteľstva
§ 2

(1) Mestské zastupiteľstvo vykonáva pôsobnosť podľa zákona o obecnom zriadení, podľa osobitných zákonov, podľa štatútu mesta, všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len „nariadenia“) a podľa vnútroorganizačných noriem schválených uznesením mestského zastupiteľstva.
(2) Mestské zastupiteľstvo môže ukladať úlohy len tým subjektom, voči ktorým má riadiace postavenie určené zákonom o obecnom zriadení, štatútom mesta, nariadeniami a ostatnými vnútroorganizačnými predpismi mestského zastupiteľstva (prednostovi mestského úradu, hlavnému kontrolórovi, náčelníkovi mestskej polície, štatutárnym orgánom mestom založených alebo zriadených právnických osôb).

DRUHÁ ČASŤ

Poslanci
§ 3

(1) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
(2) Poslanec mestského zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) je oprávnený najmä:
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od štatutárnych zástupcov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
(3) Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov
e) dodržiavať zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
(4) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
 

Poslanecké kluby
§ 4

(1) Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to spravidla podľa príslušnosti k politickým stranám alebo politickým hnutiam alebo volebným koalíciám, za ktoré boli zvolení do mestského zastupiteľstva. Poslanci môžu utvoriť aj klub nezávislých poslancov.
(2) Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.
(3) Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej troch poslancov. O utvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.
(4) Členovia poslaneckého klubu si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu.
(5) Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi do 7 dní od jeho utvorenia primátorovi mesta Martin (ďalej len „primátor“) utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, meno a priezvisko predsedu a podpredsedu klubu a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas volebného obdobia oznámi v rovnakej lehote aj mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu alebo ktorí sa stali jeho novými členmi.
(6) Ak dôjde k rozdeleniu politickej strany, hnutia alebo koalície, postupuje sa pri kreovaní nových poslaneckých klubov podľa tohto paragrafu.
(7) V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen klubu.
 

TRETIA ČASŤ
ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Spoločné ustanovenia
§ 5

(1) Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa schváleného plánu práce, prípadne mimo schváleného plánu práce, ak je to potrebné na prerokovanie dôležitých otázok týkajúcich sa mesta, najmenej však raz za tri mesiace.
(2) Pred prvým a posledným zasadnutím mestského zastupiteľstva v príslušnom volebnom období sa hrá alebo spieva štátna hymna.
(3) Rokovacím jazykom na zasadnutiach mestského zastupiteľstva je štátny jazyk.
(4) Na slávnostnom rokovaní mestského zastupiteľstva (pri štátoprávnych aktoch, na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pod.) používa primátor insígnie.
(5) Pri týchto aktoch môže v zastúpení primátora používať insígnie aj poslanec poverený mestským zastupiteľstvom, mestskou radou alebo primátorom. Poverenie musí mať písomnú formu.

Pracovné komisie a overovatelia
§ 6

(1) Mestské zastupiteľstvo na každom svojom zasadnutí na návrh predsedajúceho alebo poslancov volí návrhovú komisiu a v prípade potreby ďalšie pracovné komisie (napr. volebná alebo mandátová) a predsedajúci určuje overovateľov zápisnice, prípadne skrutátorov a zapisovateľa.
(2) Návrhová komisia pripravuje návrh znenia uznesení zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Návrhová komisia sa volí trojčlenná, pričom jej predsedu si zvolia spomedzi seba členovia komisie.
(3) Volebná komisia sa volí najviac päťčlenná, pričom jej predsedu si zvolia spomedzi seba členovia komisie. Volebná komisia:
a) zabezpečuje priebeh tajného hlasovania do orgánov mestského zastupiteľstva,
b) sčítava hlasy, vyhotovuje a predkladá správu o výsledku volieb do orgánov mestského zastupiteľstva.
(4) Mandátová komisia sa volí najviac päťčlenná, pričom jej predsedu si zvolia spomedzi seba členovia komisie. Mandátová komisia overuje či poslanci a primátor:
a) odovzdali osvedčenia o zvolení vydané Mestskou volebnou komisiou v Martine
b) zložili zákonom predpísaný sľub (§ 13 a § 26 zákona o obecnom zriadení)
c) nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca alebo primátora (§ 11 ods. (2) a § 13 ods. (3) zákona o obecnom zriadení), a to na základe nimi vlastnoručne podpísaných čestných prehlásení.
(5) Overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie, konanie volieb a na výzvu predsedajúceho sčítavajú hlasy (pokiaľ nebola zvolená volebná alebo mandátová komisia, prípadne určení skrutátori).

§ 7
Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva

(1) Poslanci mestského zastupiteľstva sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a orgánov mestského zastupiteľstva.
(2) Za neúčasť na rokovaní mestského zastupiteľstva alebo jeho časti sa poslanec vopred ospravedlní primátorovi mesta resp. zástupcovi primátora. Dôvod neúčasti sa vyznačí na prezenčnej listine.

§ 8
Účasť ústavných a ďalších činiteľov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva

(1) Na zasadnutia mestského zastupiteľstva sa pozývajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (z regiónu Turiec), poslanci Žilinského samosprávneho kraja za mesto Martin, zástupcovia štátnych orgánov.
(2) Okruh ďalších osobitne pozývaných osôb môže určiť mestská rada, primátor alebo prednosta mestského úradu.
(3) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu slovo sa mu udelí po ukončení vystúpenia predrečníka.
(4) Ak na rokovaní požiada o slovo predseda Žilinského samosprávneho kraja alebo poslanec Žilinského samosprávneho kraja, ktorý nie je poslancom mestského zastupiteľstva, slovo sa mu udelí po ukončení vystúpenia predrečníka.
 

§ 9
Účasť iných osôb

(1) Okrem poslancov mestského zastupiteľstva a primátora sa na celom zasadnutí mestského zastupiteľstva povinne zúčastňujú: prednosta mestského úradu, vedúci odborov a samostatných oddelení mestského úradu, hlavný kontrolór, náčelník mestskej polície a štatutárny zástupca alebo zástupca štatutárneho orgánu mestom založenej alebo zriadenej právnickej osoby (ďalej len „účastníci zasadnutia“), okrem riaditeľov škôl a školských zariadení zriadených mestom.
(2) Ak sa niektorá z uvedených osôb nemôže zúčastniť zasadnutia mestského zastupiteľstva, poverí tým svojho zástupcu.
(3) Prednosta mestského úradu a hlavný kontrolór sa zúčastňujú zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

§ 10

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa môžu zúčastniť aj obyvatelia mesta a ďalšia verejnosť.

§ 11

(1) Pre poslancov a pre ďalšie osoby uvedené v § 8 a 9 rokovacieho poriadku sú v zasadacej miestnosti vyhradené osobitné miesta. Za predsedníckym stolom sú vyhradené miesta pre primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra, prednostu mestského úradu, vedúcich odborov a samostatných oddelení mestského úradu, primátorom určených štatutárnych zástupcov právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto a návrhovú komisiu zloženú z poslancov mestského zastupiteľstva.
(2) Miesta pre poslancov sú označené ich menovkami a sú usporiadané podľa mestských častí.
(3) V čase rokovania mestského zastupiteľstva nesmie tieto miesta nikto iný obsadiť a poslanci sú povinní pri hlasovaní zdržiavať sa na týchto vyhradených miestach.

§ 12
Verejnosť rokovaní mestského zastupiteľstva

(1) Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné.
(2) Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí, ak je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva:
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov mesta, členov orgánov mesta, zamestnancov mesta alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre mesto,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve mesta, nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta alebo prenechanie majetku mesta do užívania iným osobám.
(3) Návrh na vyhlásenie zasadnutia, alebo jeho časti za neverejné, môže predložiť predsedajúci, mestská rada alebo poslanec. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o tomto návrhu hlasovaním bez rozpravy.
(4) Na zasadnutí mestského zastupiteľstva alebo jeho časti, ktorá bola vyhlásená za neverejnú, sa zúčastňuje prednosta mestského úradu, hlavný kontrolór, predkladateľ materiálu a zapisovateľka. Iné osoby môžu byť prítomné len so súhlasom mestského zastupiteľstva, o čom mestské zastupiteľstvo rozhodne hlasovaním na návrh predsedajúceho.

§ 13
Poriadok v zasadacej miestnosti

(1) Ak niekto ruší zasadnutie mestského zastupiteľstva, najmä svojím nevhodným správaním a porušovaním tohto rokovacieho poriadku, môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej miestnosti po tom, čo ho predtým upozornil.
(2) Proti vykázaniu kohokoľvek z miestnosti môže poslanec vzniesť námietku, o ktorej rozhoduje mestské zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním.

§ 14
Právo podávať návrhy

(1) Predkladať materiály, návrhy nariadení a ďalšie návrhy, ako aj podávať informácie mestskému zastupiteľstvu môžu primátor, poslanci, prípadne skupiny poslancov, mestská rada, komisie, hlavný kontrolór, prednosta mestského úradu, vedúci odborov a samostatných oddelení, náčelník mestskej polície, štatutárni zástupcovia mestom založených alebo zriadených právnických osôb, štatutárni zástupcovia právnických osôb, v ktorých má mesto majetkovú účasť.
(2) Materiály a návrhy nariadení sú predkladané poslancom mestského zastupiteľstva na rokovanie komisie, mestskej rady a mestského zastupiteľstva v elektronickej forme; členom komisií, ktorí nie sú poslancami mestského zastupiteľstva sú materiály podávané v elektronickej alebo písomnej forme, ak o to požiadajú.
(3) Ak návrh podáva poslanec, skupina poslancov, komisia, distribúciu materiálov zabezpečí v elektronickej forme mestský úrad prostredníctvom povereného zamestnanca.
(4) Materiály a návrhy nariadení na rokovanie komisií, mestskej rady, mestského zastupiteľstva budú jednotlivým poslancom distribuované v nasledovných termínoch :
a) najneskôr 4 dni pred zasadnutím komisie,
b) najneskôr 7 dní pred zasadnutím mestskej rady,
c) najneskôr 7 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
(5) Návrhy materiálov a nariadení v mestskom zastupiteľstve odôvodňuje predkladateľ.

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

§ 15
Zvolanie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

(1) Ustanovujúce, t.j. prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva po uskutočnených voľbách do orgánov samosprávy zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období (ďalej len „doterajší primátor“) tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
(2) Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva oznámi doterajší primátor.
(3) Ak doterajší primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 1, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
(4) Na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva doterajší primátor pozve:
a) novozvoleného primátora a všetkých poslancov zvolených do mestského zastupiteľstva,
b) predsedu mestskej volebnej komisie.
(5) Doterajší primátor na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva môže pozvať aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcov vlády alebo štátnych orgánov, politických strán a hnutí, predstaviteľov ďalších inštitúcií a osobnosti pôsobiace vo verejnom živote mesta.
(6) Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejné.
(7) Počas rokovania ustanovujúceho zasadnutie mestského zastupiteľstva predsedajúci používa insígnie.

§ 16
Priebeh ustanovujúceho zasadnutie mestského zastupiteľstva

(1) Do zloženia sľubu primátora mesta vedie ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva doterajší primátor a v jeho neprítomnosti doterajší zástupca primátora.
(2) Ak doterajší primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho doterajší zástupca primátora; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom, ktorým je najstarší člen doterajšej mestskej rady prítomný na zasadnutí mestského zastupiteľstva (ďalej len „predsedajúci“).
(3) Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva oboznámi predseda mestskej volebnej komisie alebo ním poverený člen mestskej volebnej komisie mestské zastupiteľstvo s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Martin a odovzdá novozvoleným poslancom a primátorovi osvedčenia o zvolení, pokiaľ novozvolený primátor a poslanci neobdržali osvedčenie o zvolení pred ustanovujúcim zasadnutím mestského zastupiteľstva.
(4) Primátor a poslanci predložia mandátovej komisii osvedčenie o svojom zvolení za primátora a poslanca vydané Mestskou volebnou komisiou v Martine.
(5) Mandátová komisia predloží mestskému zastupiteľstvu správu o overení platnosti voľby primátora a poslancov.
(6) Primátor skladá sľub na ustanovujúcom zasadnutí.
(7) Primátor skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu najstarším prítomným členom doterajšej mestskej rady povie slovo „sľubujem“ a podá ruku doterajšiemu primátorovi, alebo najstaršiemu členovi doterajšej mestskej rady a svojim podpisom potvrdí zloženie sľubu.
(8) Po zložení sľubu, doterajší primátor alebo predsedajúci slávnostne odovzdá novozvolenému primátorovi mestské insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia mestské zastupiteľstva. Novozvolený primátor sa následne ujme výkonu svojej funkcie.
(9) Poslanec skladá sľub na ustanovujúcom zasadnutí. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí skladá sľub na zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastňuje po prvý raz.
(10) Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu najstarším členom doterajšej mestskej rady povie slovo „sľubujem“ a podá ruku primátorovi. Poslanec svojim podpisom potvrdí zloženie sľubu.
(11) Poslanec sa ujíma svojej funkcie a začína vykonávať svoj mandát zložením sľubu.
(12) Po zložení sľubov, novozvolený primátor prednesie príhovor.
(13) Po schválení programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo zvolí mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu.
(14) Po zvolení komisií primátor preruší ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva na čas potrebný na ustanovenie poslaneckých klubov, zvolenie ich predsedov a prípravu návrhov na zriadenie a voľbu orgánov mestského zastupiteľstva.
(15) Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
a) počet členov mestskej rady
b) členov mestskej rady
c) zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva
d) počet členov stálych komisií mestského zastupiteľstva
e) predsedov stálych komisií mestského zastupiteľstva
f) schvaľuje plat primátora
g) schvaľuje poslancov vykonávajúcich občianske obrady
h) zriadenie výborov mestských častí

Príprava a priebeh zasadnutia mestského zastupiteľstva

§ 17
Rokovací deň zasadnutia mestského zastupiteľstva

Rokovacím dňom je deň schválený v pláne práce mestského zastupiteľstva, ktorým je spravidla štvrtok s tým, že rokovanie sa začína o 9. hodine a pokračuje najdlhšie do 19. hodiny, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak.

§18
Príprava zasadnutia

(1) Prípravu zasadnutia mestského zastupiteľstva organizuje primátor v súčinnosti s mestským úradom a poslancami.
(2) Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva podľa plánu práce musia byť prerokované v mestskej rade, v príslušnej komisii, resp. v komisiách, a v prípadoch týkajúcich sa mestských častí aj vo výboroch mestských častí (ďalej len „VMČ“).
(3) Primátor rozhodne, ktoré komisie a VMČ prerokujú materiály zaradené na rokovanie mimo plánu práce.
(4) Materiál predkladaný do mestského zastupiteľstva musí obsahovať:
a) názov materiálu /bodu rokovania mestského zastupiteľstva/
b) informáciu o tom, či je materiál plánovaný alebo mimoriadny
c) meno a funkciu spracovateľa
d) návrh, kto má byť prizvaný k prerokovaniu materiálu
e) meno a funkciu predkladateľa.
f) dôvodovú správu, ktorá musí obsahovať - informáciu o tom, aké uznesenia a opatrenia boli vo veci prijaté orgánmi mesta, najmä mestským zastupiteľstvom v predchádzajúcom období a ako boli realizované s uvedením, ktoré z týchto uznesení sa novým návrhom nahrádzajú, menia alebo dopĺňajú, zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky, hospodársky a finančný dopad na rozpočet, nároky na pracovné miesta. V dôvodovej správe sa musí uviesť súlad návrhu s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nariadeniami mesta. Pokiaľ materiál obsahuje variantné riešenia, treba uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov a odporučiť optimálne riešenie podložené kvalifikovaným zdôvodnením. V závere dôvodovej správy je potrebné uviesť údaje o tom či pripomienky mestskej rady, príslušnej komisie/í alebo VMČ boli do predkladaného materiálu predkladateľom zapracované. Ak tieto zapracované neboli je potrebné to zdôvodniť a uviesť ich znenie.
g) stanovisko príslušnej komisie, prípadne VMČ,
h) návrh na uznesenie.
(5) Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva musia byť vypracované prehľadne, vecne správne, terminologicky presné a jasné. Musia byť stručné, pritom však úplné, musia obsahovať konkrétne návrhy na riešenie a dôsledky ich prijatia. Obsiahlejšie údaje, prehľady a vysvetlenia sa uvádzajú spravidla v prílohách.
(6) Predbežný súhrnný návrh uznesení z predkladaných materiálov pripraví poslancom na rokovanie ako pracovný materiál mestský úrad.
(7) Ak sa predkladá návrh nariadenia alebo vnútorná norma musí materiál ďalej obsahovať:
a) paragrafové znenie
b) číslo určené v súlade s kapitolou P5 – Riadenie dokumentov a záznamov Príručky Integrovaného manažérskeho systému mestského úradu

§ 19
Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva

(1) Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva primátor písomne najneskôr 3 dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Určí miesto, deň a hodinu jeho konania a navrhne program zasadnutia.
(2) Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 1, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom, ktorým je hovorca mestskej rady.
(3) Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolané podľa odseku 2, vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupiteľstvo (ďalej len „predsedajúci“).
(4) Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov mestského zastupiteľstva, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
(5) Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 4, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.

§ 20
Uznášaniaschopnosť mestského zastupiteľstva

(1) Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
(2) Ak do 60 minút po určenom začiatku zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov zasadnutie mestského zastupiteľstva sa nekoná a primátor zvolá do 14 dní nové zasadnutie mestského zastupiteľstva.
(3) Ak predsedajúci počas zasadnutia pri zisťovaní počtu prítomných poslancov pred hlasovaním zistí, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a ak sa tak nestane ani do 15 minút po zisťovaní počtu prítomných poslancov preruší predsedajúci zasadnutie mestského zastupiteľstva s uvedením termínu a miesta pokračovania zasadnutia.

§ 21
Vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva

(1) Zasadnutia mestského zastupiteľstva vedie primátor, v prípade jeho neprítomnosti zástupca primátora alebo hovorca mestskej rady prítomný na zasadnutí mestského zastupiteľstva (ďalej len „predsedajúci“).
(2) Ak predsedajúci opustí v priebehu rokovania svoje miesto z dôvodu, že je predkladateľom materiálu, prípadne chce vystúpiť v rozprave, alebo z iného vážneho dôvodu, odovzdá pred opustením miesta vedenie zasadnutia mestského zastupiteľstva zástupcovi primátora, prípadne inému poslancovi – hovorcovi mestskej rady a ujme sa vedenia zasadnutia mestského zastupiteľstva až po skončení rozpravy a hlasovania k príslušnému bodu.
(3) Predsedajúci vedie rokovanie tak, aby malo pracovný charakter a vecný priebeh bez komentovania vystúpení poslancov a iných rečníkov a aby splnilo svoj účel v súlade so schváleným programom.

§ 22
Priebeh zasadnutia

(1) Po začatí zasadnutia predsedajúci oznámi mená ospravedlnených poslancov mestského zastupiteľstva. Potom predsedajúci predloží návrh na voľbu návrhovej, resp. ďalších pracovných komisií (mandátnej, volebnej a pod.) a návrh programu rokovania.
(2) Predsedajúci ďalej určí dvoch overovateľov zápisnice a v prípade hlasovania bez hlasovacieho zariadenia určí dvoch skrutátorov.
(3) Otázkou na overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva zistí, či bola táto overená, prípadne aké boli proti nej podané námietky. Ak k zápisnici neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú. Pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení overovateľov.
 

§ 23
Program zasadnutí mestského zastupiteľstva

(1) Program rokovania mestského zastupiteľstva navrhuje primátor mesta, pričom vychádza najmä:
a) z úloh zaradených v pláne práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady
b) z pôsobnosti mestského zastupiteľstva určenej zákonom a štatútom mesta,
c) z prijatých uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
d) z iniciatívnych návrhov orgánov mestského zastupiteľstva a poslancov.
(2) Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
(3) Mestské zastupiteľstvo na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia navrhnutý predsedajúcim a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Mestské zastupiteľstvo môže pri prerokovávaní programu zasadnutia na návrh predsedajúceho alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Schválený program nemožno v priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva dopĺňať.
(4) Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom, ktorým je hovorca mestskej rady prítomný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
(5) Mestské zastupiteľstvo môže na návrh predsedajúceho alebo poslanca v priebehu zasadnutia hlasovaním bez rozpravy presunúť body programu rokovania alebo zlúčiť rozpravu o dvoch alebo viacerých bodoch programu.
(6) Na každom zasadnutí zastupiteľstva, s výnimkou zasadnutí mimo schváleného plánu práce a ustanovujúceho zasadnutia, sa ako samostatné body programu vždy zaraďujú:
a) správa o plnení uznesení
b) rôzne
c) interpelácie
(7) Súčasťou kontrolnej činnosti mestského zastupiteľstva je aj kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva predkladá mestskému zastupiteľstvu prednosta mestského úradu.
(8) Rôzne
a) V bode rôzne môžu vystúpiť najmä primátor, poslanci, hlavný kontrolór, prednosta mestského úradu, náčelník mestskej polície, štatutárni zástupcovia mestom založených a zriadených právnických osôb a obyvatelia mesta.
b) V bode rôzne sa prerokujú najmä :
1. problémy menšieho významu, ktoré nevyžadujú prerokovanie v mestskej rade a v príslušných komisiách
2. podnety, ktoré predložia poslanci
3. príspevky štatutárnych zástupcov mestom založených a zriadených právnických osôb
4. príspevky obyvateľov mesta
c) V bode rôzne nemožno prerokovávať:
1. majetkovo-právne veci
2. návrhy s dopadom na výdajovú časť rozpočtu mesta
3. personálne návrhy.
(9) Interpelácie poslancov
a) Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.
b) Poslanec mestského zastupiteľstva môže interpelovať primátora mesta, zástupcu primátora, členov mestskej rady, prednostu mestského úradu, vedúcich odborov a samostatných oddelení mestského úradu hlavného kontrolóra, náčelníka mestskej polície, štatutárnych zástupcov mestom založených alebo zriadených právnických osôb vo veciach ich pôsobnosti.
c) Interpeláciu poslanec podáva spravidla písomne, prípadne ju môže predniesť aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva určeného na interpelácie.
d) Interpelovaný je povinný na interpeláciu odpovedať do 30 dní odo dňa doručenia interpelácie interpelujúcemu elektronickou formou prostredníctvom internetovej stránky mesta.
e) Interpelovaný môže svoju odpoveď predniesť aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva určeného na interpelácie. Ústne prednesenie odpovede zbavuje interpelovaného povinnosti podať odpoveď písomne ak na nej interpelujúci netrvá.
f) Ak prejav poslanca nemá náležitosti interpelácie predsedajúci poslanca upozorní, že nejde o interpeláciu a môže mu odňať slovo.
g) Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva po doručení odpovede na interpeláciu sa môže konať v rámci bodu rôzne rozprava o tejto odpovedi a mestské zastupiteľstvo môže zaujať k nej stanovisko uznesením.

§ 24
Predkladanie materiálu

(1) Pri prerokovávaní veci zaradenej do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva vystúpi ako prvý predkladateľ materiálu.
(2) V prípade, ak mestská rada alebo komisia, na ktorej bol materiál prerokovaný, podala k materiálu doplňujúci alebo pozmeňovací návrh a tento nebol do materiálu zapracovaný, resp. zaujala nesúhlasné stanovisko k prerokúvanej veci, vystúpi po predkladateľovi materiálu hovorca mestskej rady, prípadne predseda príslušnej komisie.
(3) Ak je to potrebné pre vysvetlenie podrobností k predkladanému návrhu, predkladateľ si môže prizvať odborníka z danej oblasti, ktorý vystúpi v mestskom zastupiteľstve k predkladanej veci.
(4) Návrh predložený mestskému zastupiteľstvu musí byť vyhotovený písomne v elektronickej podobe a v rozsahu podľa tohto rokovacieho poriadku.
(5) Predkladateľ môže svoj návrh vziať späť, až kým mestské zastupiteľstvo nepristúpi k hlasovaniu o návrhu ako celku.

§ 25
Rozprava

(1) Po vystúpení predkladateľa vystúpi v prípade splnenia podmienok uvedených v § 24 ods. 2 tohto rokovacieho poriadku hovorca mestskej rady, prípadne predseda príslušnej komisie alebo ním poverený člen komisie, na ktorej bol materiál prerokovaný. Po ich vystúpení otvorí predsedajúci rozpravu.
(2) Do rozpravy o prerokúvanej veci sa poslanci prihlasujú stlačením tlačítka technického zariadenia a ostatní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky po otvorení rozpravy spravidla 20 sekúnd.
(3) Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v poradí v akom sa prihlásili. Ostatným účastníkom rokovania a obyvateľom mesta udelí slovo po vystúpení poslancov.
(4) Mestské zastupiteľstvo sa môže na návrh predsedajúceho alebo poslanca bez rozpravy uzniesť na dĺžke rečníckeho času.
(5) Rečník je povinný v rozprave hovoriť z rečníckeho miesta.
(6) Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrhy musia byť vyhotovené písomne, riadne sformulované a odovzdané návrhovej komisii.
(7) Poslanec alebo predkladateľ môže po podaní pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu navrhnúť prerušenie prerokovávania veci až dovtedy, kým k nim nezaujme stanovisko komisia, ktorú určí mestské zastupiteľstvo.
(8) Poslanec môže v rozprave k prerokúvanému bodu vystúpiť len jeden krát.
(9) Ak predsedajúci niekomu slovo neudelil, nesmie sa ho ujať.
(10) Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.
(11) Proti odňatiu slova môže poslanec vzniesť námietku, o ktorej rozhodne mestské zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním.
(12) Nikto nesmie byť prerušovaný, keď hovorí. Rečníka môže prerušiť iba predsedajúci v zmysle § 25 ods. (10) a § 23 odsek (9) písm. f) rokovacieho poriadku.
(13) Kto nie je prítomný v zasadacej miestnosti vtedy, keď mu predsedajúci udelí slovo, stráca svoje poradie. Vystúpiť môže až po tom, čo vystúpili všetci účastníci rokovania a obyvatelia mesta, pokiaľ nebola rozprava ukončená.
(14) Na otázky poslanca vznesené v rozprave odpovedá predkladateľ, prípadne iná vyzvaná osoba.
(15) Predkladateľovi sa počas rozpravy udelí slovo, kedykoľvek o to požiada.

§ 26
Faktická poznámka

(1) Poslanci majú v rozprave právo na jednu faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie predrečníka. Faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú faktickú poznámku. Po vystúpení poslancov s faktickými poznámkami poskytne predsedajúci možnosť faktickou poznámkou reagovať i rečníkovi, na ktorého reagovali poslanci faktickými poznámkami. Vo faktickej poznámke sa nemôžu podávať návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, na zmenu a doplnenie prerokúvaného materiálu ani návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva.
(2) Prednesenie faktickej poznámky nesmie trvať dlhšie ako 2 minúty.

§ 27
Procedurálny návrh

(1) Poslanci majú právo podávať zdvihnutím ruky procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci, časového a vecného postupu rokovania mestského zastupiteľstva s výnimkou hlasovania o veci samej.
(2) Vystúpenie poslanca, v ktorom podáva procedurálny návrh, môže trvať najviac jednu minútu .

§ 28
Žiadosť o vyjadrenie

Mestské zastupiteľstvo je oprávnené vyžiadať si k prerokúvanej problematike, alebo k jednotlivým otázkam, ktoré sú obsiahnuté v materiáloch, vyjadrenie prednostu mestského úradu, vedúcich odborov a samostatných oddelení mestského úradu, hlavného kontrolóra, náčelníka mestskej polície a štatutárnych zástupcov mestom založených alebo zriadených právnických osôb.

§ 29
Vystúpenia obyvateľov mesta

(1) Obyvateľ mesta môžu vystúpiť v rozprave k prerokovávanému materiálu alebo v rámci bodu rôzne, ak sa prihlásia do rozpravy po zverejnení programu rokovania MsZ na úradnej tabuli mesta, a to:
a) elektronicky na e-mailovú adresu mesto@martin.sk, najneskôr v deň rokovania MsZ do 8.00 hod.,
b) telefonicky na č. telefónu 043/4204215 v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod., najneskôr v deň rokovania MsZ do 8.00 hod.,
c) faxom na č. faxu 043/413 2483, najneskôr v deň rokovania MsZ do 8.00 hod.,
d) osobne u zapisovateľky, najneskôr do 8.45 hod. pred začatím rokovania MsZ
(2) Pri prihlásení sa do rozpravy je obyvateľ mesta povinný oznámiť meno, priezvisko, bod programu, ku ktorému chce v rámci rozpravy vystúpiť a ak má záujem vystúpiť v rámci bodu rôzne, nahlási aj tému vystúpenia. Zároveň je povinný najneskôr 5 minút pred vystúpením preukázať zapisovateľke svoju totožnosť. Ak vystúpi obyvateľ mesta s návrhom na uznesenie, o návrhu dá predsedajúci hlasovať len v prípade, ak si návrh osvojí aspoň jeden poslanec. Vystúpenie obyvateľa môže trvať najviac desať minút.
(3) Mestské zastupiteľstvo sa môže na návrh predsedajúceho alebo poslanca bez rozpravy uzniesť aj na inej dĺžke rečníckeho času.

§ 30
Skončenie rozpravy

(1) Ak v rozprave vystúpili všetci prihlásení rečníci, predsedajúci rozpravu ukončí.
(2) O ukončení rozpravy pred vystúpením všetkých prihlásených rečníkov môže mestské zastupiteľstvo rozhodnúť bez rozpravy na návrh predsedajúceho alebo poslanca.

§ 31
Prerušenie zasadnutia

(1) Na návrh predsedajúceho alebo poslanca môže mestské zastupiteľstvo rokovanie prerušiť. O tomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy. Uznesenie o prerušení rokovania musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
(2) Mestské zastupiteľstvo preruší svoje rokovanie aj v prípade podľa § 16 ods. 14 a § 20 ods. 3 tohto rokovacieho poriadku.

§ 32
Skončenie zasadnutia

(1) Po vyčerpaní programu rokovania mestského zastupiteľstva vyhlási predsedajúci zasadnutie za skončené.

Hlasovanie na zasadnutiach mestského zastupiteľstva

§ 33

(1) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční bezprostredne po skončení rozpravy.
(2) Predsedajúci pred hlasovaním upozorní poslancov, že sa prikročí k hlasovaniu, oznámi spôsob hlasovania a zistí počet prítomných poslancov. Pre účely hlasovania sa za prítomného poslanca považuje poslanec, ktorý sa zaprezentuje na hlasovacom zariadení pred hlasovaním o návrhu, o ktorom sa bude hlasovať. V prípade hlasovania bez technického zariadenia je pri vykonávaní prezentácie poslancov prítomný ten poslanec, ktorý sa nachádza v rokovacej sále.
(3) Pred každým hlasovaním predsedajúci alebo predseda návrhovej komisie oznámi o akom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol vopred poslancom odovzdaný písomne. Predsedajúci potom prikročí k riadeniu hlasovania.
(4) Jednotlivé hlasovania nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu udeliť slovo.
(5) Poslanci hlasujú zo svojho miesta technickým zariadením, prípadne zdvihnutím ruky.
(6) Výsledok hlasovania sa ponechá svietiť najmenej10 sekúnd.

§ 34

(1) Hlasovanie je verejné alebo tajné.
(2) Verejne sa hlasuje spravidla použitím technického zariadenia, prípadne zdvihnutím ruky a následným sčítaním hlasov skrutátormi alebo overovateľmi.
(3) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania, počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a počet poslancov, ktorí nehlasovali.
(4) Každý poslanec môže bezprostredne po verejnom hlasovaní podať námietku z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia. O námietke rozhodne mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov hlasovaním bez rozpravy. Ak mestské zastupiteľstvo námietke vyhovie, musí sa verejné hlasovanie opakovať pomocou technického zariadenia.
(5) Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených zákonom, týmto rokovacím poriadkom alebo ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(6) Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia vydá poslancom pri vstupe do priestoru určeného na hlasovanie.
(7) Predseda volebnej komisie oznámi výsledky tajného hlasovania.
(8) Hlasovania jednotlivých poslancov, okrem prípadov tajného hlasovania, sú zverejňované na internetovej stránke mesta.

§ 35

(1) Ak boli k návrhu písomne podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch mestskej rady a komisií má prednosť.
(2) Ak prijatý pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje.
(3) Ak to vyplýva z povahy veci (napr. nariadenia, vnútroorganizačné predpisy), po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku.
(4) V prípade, že je mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na uznesenie vo variantoch, hlasuje sa najprv o variante odporúčanom predkladateľom, potom postupne o variantoch ako boli predkladané v rozprave.
(5) Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté a o nich sa už nehlasuje.

§ 36

(1) O procedurálnych návrhoch (§ 27 rokovacieho poriadku) sa hlasuje bez rozpravy.
(2) Procedurálne návrhy, ku ktorým sa neprijíma uznesenie v písomnej forme (napr. zmena programu, ukončenie rozpravy, vyhlásenie prestávky) sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Prijímanie uznesení a nariadení

§ 37

(1) O každom návrhu rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním.
(2) Na prijatie uznesenia, vrátane pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov zastupiteľstva, ak zákon alebo tento rokovací poriadok neustanovuje inak.
(3) Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Na prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k nariadeniu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov zastupiteľstva.
(4) Na potvrdenie pozastaveného uznesenia primátorom mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
(5) Uznesenie mestského zastupiteľstva obsahuje :
a) odvolanie sa na príslušný bod programu, ku ktorému je uznesenie prijaté spolu s uvedením údaju o tom či ho mestské zastupiteľstvo prerokovalo
b) vyjadrenie mestského zastupiteľstva k prerokúvanej veci alebo materiálu, v ktorom mestské zastupiteľstvo podľa potreby, napr.: konštatuje, berie na vedomie, súhlasí, schvaľuje, odporúča, zriaďuje, zrušuje, vymenováva, odvoláva, vyhlasuje, ukladá, žiada, poveruje a pod.
(6) Uznesenia a nariadenia mestského zastupiteľstva nesmú odporovať Ústave SR, zákonom ani iným právnym predpisom a musia byť v súlade so štatútom mesta, nariadeniami a ďalšími vnútroorganizačnými predpismi.

§ 38

(1) Uznesenia mestského zastupiteľstva sú číslované chronologicky od začiatku do konca kalendárneho roka a podpisuje ich návrhová komisia, prednosta mestského úradu a primátor.
(2) Nariadenia mesta podpisuje primátor.

§ 39

Uznesenia a nariadenia mestského zastupiteľstva sú trvalo zverejnené na internetovej stránke mesta. Nariadenia sú po ich schválení zverejnené na úradnej tabuli mesta . Nariadenia mesta sú k dispozícii k zakúpeniu v informačnej kancelárii mestského úradu v písomnej a elektronickej forme.

§ 40

(1) Návrhová komisia predloží mestskému úradu najneskôr do dvoch pracovných dní po konaní mestského zastupiteľstva písomne schválené nariadenia a uznesenia mestského zastupiteľstva.
(2) Rovnopis nariadení a uznesení mestského zastupiteľstva alebo uznesení mestskej rady na základe písomného podkladu návrhovej komisie vyhotovuje mestský úrad najneskôr do troch pracovných dní po zasadnutí mestského zastupiteľstva alebo mestskej rady.

§ 41
Zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

(1) Organizačné a technické zabezpečenie zasadnutí mestského zastupiteľstva vykonáva mestský úrad.
(2) Z každého zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica.
(3) V zápisnici sa uvedie aj to, kto riadil schôdzu, zloženie návrhovej komisie, schválený program rokovania koľko poslancov bolo prítomných, ktorí poslanci neboli prítomní, ktorí poslanci žiadali svoju neúčasť ospravedlniť, ktorí rečníci vystúpili v rozprave a aký bol výsledok hlasovania.
(4) Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotoví najneskôr do 10 dní od jeho uskutočnenia.
(5) Zápisnicu podpisujú overovatelia, prednosta mestského úradu a primátor.
(6) Zvukový záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uchováva najmenej po dobu 1 roka.
(7) Overená a schválená zápisnica je autentickým písomným záznamom o zasadnutí mestského zastupiteľstva a je uložená spoločne s príslušnými podkladmi, prílohami a uzneseniami na organizačno-právnom odbore mestského úradu.
(8) Súčasťou zápisnice sú prezenčné listiny, úplné texty písomne predložených návrhov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boli predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.
(9) Poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta a hlavný kontrolór môžu do písomných podkladov kedykoľvek nahliadnuť. Iné osoby k nim majú prístup len so súhlasom prednostu mestského úradu, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak .
(10) Za uloženie a nakladanie s uloženými zápisnicami a súvisiacimi materiálmi zodpovedá prednosta mestského úradu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Zmena mandátu poslanca
§ 42

(1) Ak sa uprázdni v mestskom zastupiteľstve mandát poslanca, nastupuje za poslanca mestského zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do mestského zastupiteľstva v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca.
(2) Nastúpenie náhradníka vyhlási mestské zastupiteľstvo po tom, čo sa dozvie, že sa uprázdnil mandát. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva mu primátor odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
(3) Prednosta mestského úradu je povinný po tom, čo mesto obdrží oznámenie o zániku mandátu poslanca túto skutočnosť oznámiť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Náhradník na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, zloží poslanecký sľub do rúk primátora.

§ 43
Voľba zástupcu primátora mestským zastupiteľstvom

(1) Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
(2) Návrh na voľby zástupcu primátora mestským zastupiteľstvom predkladajú predsedovia poslaneckých klubov a poslanci.
(3) Zástupcu primátora volí mestské zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
(4) Ak niektorý z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, vykoná sa po vyhlásení výsledkov prvého kola druhé kolo volieb.
(5) Poslanecký klub, ktorého kandidát nebol v prvom kole zvolený, navrhne nového kandidáta, pričom môže znovu navrhnúť aj kandidáta z prvého kola. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov a v tomto prípade na jeho zvolenie nie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. V prípade rovnosti hlasov sa o zvolení zástupcu primátora rozhodne žrebovaním. Žrebovanie vykoná volebná komisia.

§ 44
Mestská rada a jej členovia

(1) Mestské zastupiteľstvo určí verejným hlasovaním počet členov mestskej rady na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
(2) Predsedovia poslaneckých klubov a poslanci predkladajú návrhy kandidátov na voľbu členov mestskej rady.
(3) V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve.
(4) Členov mestskej rady volí mestské zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
(5) Ak niektorý z kandidátov do mestskej rady nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, vykoná sa po vyhlásení výsledkov prvého kola druhé kolo volieb.
(6) Poslanecký klub, ktorého kandidáti neboli v prvom kole zvolení, navrhne nových kandidátov do mestskej rady, pričom môže znovu navrhnúť aj kandidátov z prvého kola. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov a v tomto prípade na jeho zvolenie nie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. V prípade rovnosti hlasov sa o zvolení člena mestskej rady rozhodne žrebovaním. Žrebovanie vykoná volebná komisia.
(7) Mestské zastupiteľstvo volí o jedného člena mestskej rady menej, než je počet členov mestskej rady schválený mestským zastupiteľstvom. Jedno miesto člena mestskej rady je určené pre zástupcu primátora.
(8) V prípade, že zastupovaním primátora je poverený poslanec - člen mestskej rady zvolený mestským zastupiteľstvom, mestské zastupiteľstvo vykoná doplňovaciu voľbu ďalšieho člena mestskej rady, tak aby počet jej členov bol totožný s počtom členov mestskej rady schváleného mestským zastupiteľstvom, pričom funkčné obdobie takto zvoleného člena mestskej rady je určené dobou, počas ktorej pôvodne zvolený člen mestskej rady vykonáva funkciu zástupcu primátora.
(9) V prípade odvolania zástupcu primátora, ktorý bol pôvodne zvolený mestským zastupiteľstvom za člena mestskej rady, zaniká členstvo člena mestskej rady doplneného podľa odseku 8.

§ 45
Komisie pri mestskom zastupiteľstve

(1) Mestské zastupiteľstvo určí verejným hlasovaním stále komisie pri mestskom zastupiteľstve a počet ich členov spravidla na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva
(2) Predsedovia poslaneckých klubov a poslanci predkladajú návrhy:
a) na zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva
b) na počet členov stálych komisií mestského zastupiteľstva
c) kandidátov na voľbu predsedov stálych komisií mestského zastupiteľstva
(3) Predsedovia a členovia komisií sa volia verejným hlasovaním. Zvolený predseda komisie navrhuje členov komisie. Na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. V prípade druhého kola volieb sa primerane použije § 44 ods. (6) rokovacieho poriadku.
(4) Iniciatívne návrhy, vyjadrenia a stanoviská komisií sa predkladajú v elektronickej forme zamestnancovi poverenému distribúciou materiálov najneskôr tri dni pred distribúciou materiálov podľa rokovacieho poriadku.

§ 46
Voľba hlavného kontrolóra

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Výsledok hlasovania o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra je vyjadrený v uznesení.
(2) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
(3) Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na dobu šesť rokov.

§ 47
Zánik členstva v orgánoch mestského zastupiteľstva

(1) Mestské zastupiteľstvo môže kedykoľvek odvolať členov mestskej rady volených mestským zastupiteľstvom, predsedov a členov komisií.
(2) Hlavný kontrolór môže byť mestským zastupiteľstvom odvolaný len z dôvodov uvedených v zákone .
(3) O odvolaní členov mestskej rady volených mestským zastupiteľstvom, predsedov a členov komisií a hlavného kontrolóra rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
(4) Dôvodom na odvolanie môže byť najmä to, že uvedený orgán, resp. jeho členovia si neplnia svoje základné povinnosti stanovené zákonom a ďalšími vnútroorganizačnými predpismi schválenými mestským zastupiteľstvom.

§ 48
Záverečné ustanovenia

(1) Ak sa počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vyskytne pochybnosť o správnosti postupu podľa tohto rokovacieho poriadku rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci.
(2) Pokiaľ nie je v tomto rokovacom poriadku stanovené inak, bude sa mestské zastupiteľstvo riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3) Ak je jeho rozhodnutie sporné, môžu poslanci požiadať o zaujatie stanoviska subjekty s hlasom poradným. Po vypočutí ich stanoviska rozhodne mestské zastupiteľstvo o správnosti postupu hlasovaním bez rozpravy.
(4) Zrušuje sa Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Martine schválený Mestským zastupiteľstvom v Martine uznesením č. 176/08 zo dňa 27.11.2008, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.1.2009 v znení dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Martine zo dňa 25. 4.2009, ktorý nadobudol účinnosť 1.5.2009 a dodatku č.2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Martine zo dňa 17.12.2009, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2010.
(5) Tento Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Martine bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 147/10 zo dňa 22.9.2010 a účinnosť nadobúda dňa 1.10.2010
Mgr. art. Andrej Hrnčiar
Primátor