titulna > PROJEKTY - zdravé mesto

zdravé mesto


Projekt "Pohybom ku zdraviu v zrelom veku" (č. PL-SK/ZA/IPP/II/067) spolufinancovaný Európskou Úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013


...pokračovanie článku

„Zdravie je stav úplnej fyzickej, sociálnej a duševnej pohody a nie iba neprítomnosť choroby alebo neduhu“

Ústava WHO, 1948

„Zdravie je zdrojom pre každodenný život, nie cieľom života. Je to pozitívny koncept zdôrazňujúci sociálne a personálne zdroje ako aj fyzickú spôsobilosť.“

Glosár podpory zdravia WHO, 1998


Filozofia podpory zdravia

ilustračné foto

Definíciu podpory zdravia rozširuje Ottavská charta podpory zdravia (1986), podľa ktorej je podpora zdravia proces umožňujúci ľuďom vykonávať kontrolu a zlepšovať svoje zdravie. Strategický rámec podpory zdravia tvorí 5 základných prvkov – podpora politiky verejného zdravia, tvorba podporného prostredia, posilnenie účasti verejnosti, zlepšovanie osobných schopností a reorientácia zdravotníckych služieb.

Podpora ZDRAVIA a s ním súvisiaca KVALITA ŽIVOTA sú hlavné oblasti záujmu Zdravých miest, obcí a regiónov SR. Cestou dlhoročného a komplexného vytvárania podmienok pre zdravie a kvalitu života je UDRŽATEĽNÝ ŽIVOT.

Filozofia podpory zdravia zahŕňa nasledujúce atribúty:

Zdravie nie je len neprítomnosť choroby: je to subjektívny pocit životnej pohody, súladu, harmónie, ktorý si uvedomujeme podľa miery svojej zrelosti; pocit pohody je relatívny, pretože každý jednotlivec jej dosahuje na odlišné úrovni v dôsledku individuálne rozdielnych predpokladov a podmienok

Zdravie je hodnotou hodnôt: zdravie (na individuálne dosažiteľnej úrovni) je podmienkou celkovo hodnotného života jednotlivca, spoločnosti i celého sveta;

Zdravie sa týka celého človeka a jeho prostredia: zdravie i choroba sú  výslednicou vzájomných vzťahov medzi organizmom, psychikou a osobnosťou jednotlivca a medzi takto celistvo poňatým jednotlivcom a jeho prostredím;

Zdravie ovplyvňujú ľudia svojím správaním: jednotlivec môže aktívne podporovať svoje zdraví i svojho okolia tomu odpovedajúcim správaním, postojmi a myslením, celoživotne praktikovaným zdravým spôsobom života, rovnako tak, ako si ho dokáže poškodzovať;

S podporou zdravia je potrebné začať od raného detstva: najviac a najjednoduchšie si jednotlivec osvojí návyky, zručnosti a postoje správania podporujúceho zdravie, keď sa ich začne učiť čo najskôr, najneskôr od 3 let;

Prevencia je lacnejšia ako liečba: predchádzať chorobám a znižovať rizika onemocnení je lacnejšie ako nemocných ľudí liečiť alebo ich i strácať predčasným úmrtím

Vhodnými miestami pre podporu zdravia sú tam, kde ľudia žijú a pracujú: spoločenstvo (komunita) rodiny, domova, školy, podniku, obce, mestá, záujmové organizácie, apod.


ZDRAVÉ MESTO - komunitný projekt podpory zdravia WHO


Komunitný projekt podpory zdravia WHO Filozofia podpory zdravia je spoločná všetkým oblastiam podpory zdravia, zvlášť využívaná pri tvorbe a uskutočňovaní programov, ktoré cieľavedomo umiestňujú svoju pôsobnosť do sociálneho prostredia, kde ľudia žijú a pracujú. Ide o medzinárodné programy podpory zdravia uskutočňované v spoločenstve obce, mesta. Kvôli ich zameraniu na prirodzené spoločenstvá sa im hovorí komunitné programy.

Hlavnými úlohami komunitných programov je vytvárať podmienky pre zdravý priebeh poslania komunity a súčastne sa tým učiť zdravému spôsobu života a schopnostiam zdraviepodporujúceho správania.  Veľká pozornosť je venovaná komunitám a subkomunitám, v ktorých je možné efektívne realizovať podporu zdravia. Tento postup sa snaží presadzovať Svetová zdravotnícka organizácia ako globálny garant podpory zdravia prostredníctvom svojich komunitných projektov podpory zdravia. Jedným z nich je práve projekt Zdravé mesto.

Medzinárodný Projekt Zdravé mesto vytvoril Regionálny úrad WHO pre Európu ako testovací prostriedok uplatnenia princípov Zdravia pre všetkých na miestnej úrovni. V roku 1986 bolo vybraných 11európskych miest, aby ukázalo, že tento nový prístup k verejnému zdraviu zakotvený v základnom dokumente Zdravie 21 – zdravie pre všetkých bude fungovať v praxi.

Od tohto začiatku sa rozrástlo globálne hnutie Zdravých miest. V 29 krajinách Európy sa do projektu Zdravé mesto viac ako 1300 miest. Päťdesiattri miest rozmiestnených po celej Európe je súčasnosti časťou Európskej medzinárodnej siete Zdravých miest WHO. Súbežne k tomu existuje 29 akreditovaných národných sietí.  Ide o veľmi aktívne hnutie municipalít v Európe, ktoré na regionálnej úrovni realizuje zásady dokumentov OSN Health 21 a Ageda 21. Zdravé mestá sú jedným zo základných partnerov Európskej kampane udržateľných miest a obcí (ESCTC).

Vplyv Európskeho projektu Zdravé mesto presiahli v roku 1991 hranice regiónu Európy, odkedy začali postupne vznikli regionálne siete Zdravých miest v Austrálii, Kanade a USA.

Slovenské zdravé mestá reprezentuje na medzinárodnej úrovni slovenská národná sieť Zdravých miest - Asociácia zdravých miest Slovenska (AZMS), ktorá má od 1.1.2005 sídlo v Martine.


Koncepcia Projektu Zdravé mesto hovorí o procese, nie o výsledku. Zdravé mesto nie to, ktoré dosiahlo určitý stav, je to uvedomenie si zdravia ako mestského záujmu a úsilia o jeho zlepšenie. Mesto je chápané ako komplexný organizmus, ktorý žije, dýcha, rastie a neustále sa mení. Zdravé mesto je také, ktoré zlepšuje svoje prostredie a rozširuje svoje zdroje, takže ľudia sa môžu navzájom podporovať za účelom dosiahnutia svojho najvyššieho potenciálu. Zdravé mesto má tieto myšlienky zakotvené vo svojej vízii.

CHARAKTERISTIKY Projektu Zdravé mesto

Záväzok k zdraviu – Projekt Zdravé mesto je založený na záväzku k zdraviu, potvrdeniu holistickej povahy zdravia, rešpektujúc vzájomné pôsobenie medzi jeho fyzickými, sociálnymi, mentálnymi a duchovnými rozmermi. Podpora zdravia a prevencia sú jeho hlavné priority. Sumarizujú, že zdravie možno vytvárať cestou spoločného úsilia jednotlivcov a skupín v meste.

Politické rozhodovanie – bývanie, životné prostredie, vzdelávanie, sociálne služby a iné programy mestskej samosprávy majú veľký vplyv na stav zdravia v meste. Projekt Zdravé mesto posilňuje príspevok takýchto programov k zdraviu cestou ovplyvňovania politického rozhodovania v mestskom zastupiteľstve.

Medzirezortné pôsobenie – Projekt Zdravé mesto vyvoláva medzirezortné akcie – procesy, počas ktorých organizácie stojace mimo zdravotnícky sektor menia svoje aktivity, aby prispeli viac k zdraviu. Projekt zdravé mesto vytvára organizačné mechanizmy, ktorými oddelenia mesta a iné subjekty sa spájajú za účelom dojednania svojho príspevku k takýmto akciám.

Účasť verejnosti a miestneho spoločenstva – ľudia sa podieľajú na tvorbe zdravia výberom životného štýlu, používaním zdravotníckych služieb, cez svoj názor na otázky zdravia a cez svoju prácu v rôznych skupinách spoločnosti. Projekt Zdravé mesto podporuje aktívnejšiu ich úlohu, podporuje procesy priameho vplyvu ľudí na rozhodovanie projektu a cez projekt na aktivity oddelení mestskej samosprávy a iných organizácií.

Inovácia – podpora zdrvia a prevencia chorôb cez medzirezortné akcie, vyžaduje neustále hľadanie nových myšlienok, metód a inšpirácií. Úspech Projektu Zdravé mesto závisí od schopnosti vytvárať príležitosti pre inováciu. Dosahuje sa to šírením vedomostí o inovačných metódach, tvorbou podnetov pre inováciu a uznaním úspechov tých, ktorí experimentujú s novými metódami a programami.

Politika verejného zdravia – merítkom úspechu Projektu Zdravé mesto je stupeň, po ktorý je politická prax vytvárajúca predpoklady zdravia účinná v riadení miesta. Projekt dosahuje svoj cieľ, keď sa domácnosti, školy, pracoviská a ďalšie časti mestského prostredia stávajú zdravším miestom pre život. Politické rozhodnutia, medzirezortné akcie, účasť verejnosti a inovácie spolupracujú pri dosahovaní politiky verejného zdravia.


Projekt ZDRAVÉ MESTO Martin

Zdravé mesto Martin V roku 1994 akademik Anton Blažej oslovil primátora mesta Ing. Stanislava Bernáta v snahe riešiť problematiku čistejších technológií v meste. Mestský úrad Martin sa rozhodol v rámci projektu Centra čistej produkcie Bratislava Spoločne pre čisté mesto zavádzať environmentálny systém manažérstva a manažérsky systém kvality.

V roku 1996 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Martine Deklaráciu k projektu Zdravé mesto a zapojilo sa tak do komunitného projektu WHO Zdravé mesto. Vstupom do Asociácie zdravých miest Slovenska sa Mesto Martin zaviazalo, že bude aktívne podporovať a vytvárať predpoklady pre zlepšovanie zdravia a životného prostredia  svojich obyvateľov.

V roku 1997 bola v rámci samosprávy vytvorená Kancelária Zdravé mesto ako operatívny orgán, ktorý iniciuje a koordinuje aktivitu ľudí v meste a ochotu niečo pre svoje zdravie urobiť, sprostredkuje vzťah medzi Mestským úradom a jeho jednotlivými odbormi a aktívnymi partnermi z radov verejnosti. Kancelária Zdravé mesto je od 1.1.2003 organizačne je začlenená do MsÚ odboru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva a jej zamestnanec vykonáva činnosť koordinátora projektu Zdravé mesto Martin.

Projekt Zdravé mesto je zameraný na riešenie problémov týkajúcich sa stavu zdravia, sociálnej oblasti a problémov životného prostredia v meste Martin. V roku 1997 bol vypracovaný Profil zdravia mesta Martin, na základe ktorého z 38 cieľov uvedených WHO "Zdravie pre všetkých do roku 2005" boli za ciele projektu zdravé mesto Martin  stanovené:

 • propagácia zdravej výživy 
 • boj proti zdraviu škodlivým návykom (fajčenie, alkohol) 
 • boj proti nežiadúcej toxikománii (drogy)
 • podpora pohybovej aktivity a športu
 • príprava rozvojových projektov a získavanie grantov
 • vyhýbanie sa nezdravým stresovým situáciám 
 • zvýšenie informovanosti občanov
 • pomoc sociálne slabším skupinám obyvateľov
 • ozdravenie životného prostredia a životného štýlu 
 • skvalitňovanie životného prostredia
 • podpora duševného zdravia obyvateľov