VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAMOSPRÁVA MESTA

PROJEKTY

MÉDIÁ


titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - financovanie

financovanie


Finančné hospodárenie mesta sa riadi schváleným rozpočtom na príslušný kalendárny rok, ktorý je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin. Rozpočet sa vnútorne člení na bežný a kapitálový rozpočet príjmov a výdavkov a spracováva sa podľa programov a v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, a to príjmy v členení na položky a podpoložky a výdavky podľa funkčnej klasifikácie v členení na triedy a podtriedy. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie príjmové a výdavkové.

Postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí upravuje zákon o rozpočtových pravidlách.

Príjmami rozpočtu obcí sú najmä:
 • podiely na daniach v správe štátu,
 • výnos dane z nehnuteľností podľa osobitného predpisu,
 • výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov podľa osobitného zákona,
 • nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 
 • dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok a dotácie zo štátnych fondov, 
 • prostriedky štátneho rozpočtu poskytované v rámci programov,
 • účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu inej obce realizované na základe zmluvy podľa osobitných predpisov,
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
 • odvody a penále za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou,
 • výnosy z prostriedkov obce,
 • iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
Obec môže na plnenie svojich úloh použiť:
 1. združené prostriedky,
 2. prostriedky z Európskych spoločenstiev a medzinárodných združení,
 3. návratné zdroje financovania,
 4. prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
Z rozpočtu obce sa uhrádzajú najmä:
 • záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi,
 • výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
 • výdavky na prenesený výkon štátnej správy podľa osobitných predpisov,
 • výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom majetku obce a majetku prenechaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
 • záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom alebo prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť,
 • úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov,
 • výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich,
 • iné výdavky ustanovenéosobitnými predpismi.
Obec môže vytvárať vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:
 1. prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok,
 2. zostatky týchto fondov z minulých rokov,
 3. ďalšie zdroje bežného roka.
 4. zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Po skončení kalendárneho roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa programov a rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu, údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií a pod.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z nasledovných výrokov:
 1. súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad,
 2. súhlas s celoročným hospodárením s výhradami.
Pokladňa mesta:
Mesto má pre klientov zriadené dve pokladne na prízemí administratívnej budovy:
 • hlavná pokladňa pri informačnej kancelárii,
 • pokladňa v klientskom centre.


V hlavnej pokladni je možné využiť aj platbu platobnou kartou, pri platbe je však potrebné uviesť príslušný variabilný symbol.
Odporúčané hodiny pre klientov v pokladni mesta:

pondelok      7,30 hod. – 15,45 hod.
utorok          7,30 hod. – 14,45 hod.
streda          7,30 hod. – 16,45 hod.
štvrtok         7,30 hod. – 14,45 hod.
piatok          7,30 hod. – 12,30 hod.