titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - IMS > politika

politika

  • Jedným z hlavných a nosných pilierov implementovaného Integrovaného manažérskeho systému na MsÚ Martin podľa medzinárodných noriem ISO 14 001 a ISO 9001 je Politika MsÚ.
  • Vypracovaná bola na základe definovania silných a slabých stránok organizácie Mestského úradu a mesta Martin, ktoré boli predpokladom pre stanovenie Vízie, ktorou organizácia deklaruje svoju dlhodobú stratégiu rozvoja mesta. 
  • Na základe tejto Vízie manažment stanovil Poslanie Mestského úradu, v ktorom vymedzuje rámec svojho pôsobenia.
  • Na dosiahnutie Vízie a naplnenie poslania prijal vrcholový manažment záväzné zásady správania sa a postojov všetkých zamestnancov mesta Martin. Tieto zásady tvoria Politiku organizácie.
  • Politika bola schválená 10. septembra 2001 podpísaná primátorom mesta a prednostom Mestského úradu.
  • Vízia, poslanie a politika poskytuje rámec na ďalšie strategické plánovanie cieľov MsÚ.
  • Pravidelným preskúmavaním jej vhodnosti a plnenia realizácie cieľov je táto politika naplňovaná.
  • S touto politikou sú oboznámení všetci zamestnanci a jej pochopenie je preverované pri interných auditoch.
  • Politika nie je dôverným dokumentom, ale je dostupná verejnosti a poskytovaná zainteresovaným stranám.

Politika MsÚ Martin