titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - IMS

IMS


MsÚ Martin sa na základe potrieb ďalšieho napredovania úradu smerom k poskytovaným službám klientom sa rozhodol zaviesť integrovaný manažérsky systém a to uplatnením požiadaviek na Systém kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2000 a Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:1996 a perspektívne i ďalších manažérskych systémov.

realizačný tím IMS rok 2010

Realizačný tím IMS na MsÚ Martin - rok 2010

logo MsÚ Martin

Zavedením integrovaného systému sa na MsÚ identifikovali procesy a činnosti, určilo ich interakciu, kritéria a metódy požadované pre účinné riadenie týchto procesov. Dostupnosťou informácií, meraním, monitorovaním, analyzovaním procesov a zavedením potrebných činností vedenie MsU priebežne zabezpečuje dosahovanie plánovaných výsledkov a proces neustáleho zlepšovania. 

Súčasne vedenie udržiava systém environmentálneho manažérstva na základe postupov na identifikáciu environmentálnych aspektov vyplývajúcich z činností. Toto umožňuje ich operatívne riadiť v súlade s platnými právnymi a inými zákonnými požiadavkami, aby sa predchádzalo a zamedzilo vzniku nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

Stálou aplikáciou metód čistejšej produkcie sa MsÚ zameriava na efektívnejšie využívanie energií, vylúčenie toxických a nebezpečných materiálov u seba , ale aj u svojich dodávateľov a tak zabezpečuje prevenciu vzniku odpadov, čím prispieva k zníženiu dopadov na životné prostredie. 
Vedenie mesta prijalo vlastnú víziu, identifikovalo svoje poslanie a stanovilo politiku .

Viac informácií o IMS na MsÚ nájdete TU .