titulna > PROJEKTY - priemyselný park

priemyselný park

Východný priemyselný park - ortofotomapaV roku 1998 bol spracovaný a dňa 23.09.1999 uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine číslo 105/99 schválený Územný plán sídelného útvaru Martin, pričom jeho záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta Martin číslo 63/99. Tento v rámci návrhu jednotlivých funkčných plôch riešil aj nové plochy pre rozvoj priemyslu, ktoré v súlade s politikou Vlády SR (zákon NR SR č.175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov) a mesta Martin riešia prípravu podmienok pre vstup možných investorov do mesta a z toho vyplývajúce vytvorenie pracovných miest v meste a jeho okolí.

Na základe spomínaného územného plánu spracoval Úvar hlavného architekta mesta Martin v 07/2000 "Pasportizáciu disponibilných plôch priemyslu", ktorá bola prvým krokom k podrobnejšej špecifikácii a príprave vytypovaných pozemkov pre možných investorov. Lokalita Východný priemyselný park je jednou zo spomínaných plôch. Štúdia "Martin-Východný priemyselný park" bola rozpracovaná v novembri 2000 (výkresová časť v M 1:10 000 s príslušným textom) a dopracovaná v júli 2001. Dopracovanie sa týkalo prehĺbenia a doplnenia riešenia o niektoré požiadavky vyplývajúce z medzi časom schváleného zákona NR SR č.193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.


Východný priemyselný park sa nachádza v severo-východnej časti mesta Martin v priamej väzbe na katastrálne územia Vrútok a Sučian a ich priemyselné plochy (napr. ŽOS Vrútky, Sklady hospodárskej ústredne železníc SR v Sučanoch). Svojou polohou a rozlohou cca 343,49 ha, z čoho pre ďalší rozvoj priemyslu je disponibilných cca 172 ha, nadobúda tento priemyselný park regionálny charakter.

Už v súčasnej dobe sú v tomto území etablované podniky Volkswagen Slovakia, a.s., ECCO Slovakia, a.s., ČSD - nákladné nádražie, Pro Wood a.s., Stavebná nákladná doprava, Probugas a.s., Veľkosklad ovocia a zeleniny, Galimex s.r.o. a mnohé ďalšie.

Uvedená  štúdia "Martin-Východný priemyselný park" spolu so spracovaním zámeru vám je k dispozícii TU.