titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - správa šport. zariadení

správa šport. zariadení

Spôsob zriadenia Správy športových zariadení

Mestské zastupiteľstvo v Martine v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. a zákona NR SR č. 567/1992 Z.z. zriadilo príspevkovú organizáciu Správa športových zariadení mesta Martin (SŠZmM) dňa 16. augusta 2001 svojim uznesením č. 76/01.

Pôsobnosť Správy športových zariadení mesta Martin

  • Správa športových zariadení mesta Martin je príspevková organizácia zriadená Mestom Martin,
  • Správa športových zariadení mesta Martin najmä vykonáva a zabezpečuje spravovanie športových zariadení vo vlastníctve mesta, hospodári s verejnými prostriedkami s cieľom ich efektívneho a racionálneho využitia v prospech športovísk a ich zariadení, podrobnú pôsobnosť Správy športových zariadení mesta Martin vymedzuje jej zriaďovacia listina a organizačný poriadok,
  • Správa športových zariadení mesta Martin patrí do úseku primátora. Riaditeľ Správy športových zariadení zodpovedá za plnenie úloh primátorovi.

kontakt:      

Správa športových zariadení mesta Martin

Správa športových zariadení mesta Martin
Gorkého 2
036 01 Martin
tel.: 043/ 422 24 11, 430 46 22
fax: 043/ 430 46 23
e-mail: riaditel@sportzar.sk , ekonom@sportzar.sk
web: www.sportzar.sk
riaditeľ: Bc. Štefan Balošák